Menfi Tespit Davası Nedir? Nasıl Açılır?

Ecrimisil tazminatı nedir? Miktarı nasıl tespit edilir?

Menfi Tespit Davası Nedir? Nasıl Açılır?

Madde 72 – (Değişik: 18.2.1965-538/43 md.)

Borçlu, icra takibinden önce veya takip sırasında borçlu bulunmadığını ispat için menfi tespit davası açabilir.

İcra takibinden önce açılan menfi tespit davasına bakan mahkeme, talep üzerine alacağın yüzde onbeşinden aşağı olmamak üzere gösterilecek tazminat mukabilinde, icra takibinin durdurulması hakkında ihtiyati tedbir kararı verebilir.

İcra takibinden sonra açılan menfi tespit davasında ihtiyati tedbir yolu ile takibin durdurulmasına karar verilemez. Ancak, borçlu gecikmeden doğan zararları karşılamak ve alacağın yüzde onbeşinden aşağı olmamak üzere göstereceği teminat karşılığında, mahkemeden ihtiyati tedbir yoluyla icra veznesindeki paranın alacaklıya verilmemesini isteyebilir.

(Değişik: 9.11.1988-3494/6 md.) Dava alacaklı lehine neticelenirse ihtiyati tedbir kararı kalkar. Buna dair hükmün kesinleşmesi halinde alacaklı ihtiyatî tedbir dolayısıyla alacağım geç almış bulunmaktan doğan zararlarını gösterilen teminattan alır. Alacaklının uğradığı zarar aynı davada takdir olunarak karara bağlanır. Bu zarar herhalde yüzde kırktan aşağı tayin edilemez.

(Değişik: 9.11.1988-3494/6 md.) Dava borçlu lehine hükme bağlanırsa derhal takip durur. İlâmın kesinleşmesi üzerine münderecatına göre ve ayrıca hükme hacet kalmadan icra kısmen veya tamamen eski hale iade edilir. Borçluyu menfi tespit davası açmaya zorlayan takibin haksız ve kötü niyetli olduğu anlaşılırsa, talebi üzerine, borçlunun dava sebebi ile uğradığı zararın da alacaklıdan tahsiline karar verilir. Takdir edilecek zarar, haksızlığı anlaşılan takip konusu alacağın yüzde kırkından aşağı olamaz.

Borçlu, menfi tespit davası zımmında tedbir kararı almamış ve borç da ödenmiş olursa, davaya istirdat davası olarak devam edilir.

Takibe itiraz etmemiş veya itirazının kaldırılmış olması yüzünden borçlu olmadığıbir parayı tamamen ödemek mecburiyetinde kalan şahıs, ödediği tarihten itibaren bir sene içinde, umumi hükümler dairesinde mahkemeye başvurarak paranın geriye alınmasını isteyebilir.

Menfi tespit ve istirdat davaları, takibi yapan icra dairesinin bulunduğu yer mahkemesinde açılabileceği gibi, davalının yerleşim yeri mahkemesinde de açılabilir. Davacı istirdat davasında yalnız paranın verilmesi lazım gelmediğini ispata mecburdur. (HUMK. m. 103, 112) (BK. m. 62) (İİK. m. 33, 58, 89, 150, 150/a)

Menfi Tespit Davası Nedir?

Borçlu, alacaklıya borçlu bulunmadığını ispat için İİK. m. 72*ye göre dava açılabilir. Bu tür davalara “Menfi Tespit Davası (Olumsuz Saptama Davası)”denir.

Menfi Tespit Davası; İcra takibinden önce açılabileceği gibi, icra takibi devam ederken de açılabilir.

Bu iki tür Menfi Tespit Davası arasında şu farklar vardır.

Menfi Tespit Davası, İcra takibinden Önce açılmışsa; Mahkeme “İhtiyati Tedbir” kararı verebilir, ancak bu kararın verilebilmesi ve icra takibinin durdurulması için, davacının alacağın % 15’inden aşağı olmamak üzere bir teminat göstermesi gerekir.

Menfi Tespit Davası, İcra takibinden sonra açılmışsa; İcra takibini durdurmaz, ihtiyati Tedbir yolu ile de icra takibinin durdurulmasına karar verilemez. Aneak borçlu, gecikmeden doğan zararları karşılamak için, alacağın % 15’inden az olmamak üzere göstereceği teminat karşılığında Mahkemeden ihtiyatî tedbir yoluyla, icra Veznesindeki paranın alacaklıya verilmemesini isteyebilir.

Menfi Tespit Davası nerede açılır?

İcra takibinin yapıldığı icra dairesi’nin bulunduğu yer veya alacaklının yerleşim yeri” mahkemesinde açılır.

Görevli Mahkeme, alacağın miktarına göre belirlenir.

Menfi Tespit Davası’nda Dikkat Edilecek Hususlar

-Basit Yargılama usulüne uygulanır.

-İcra dosyası getirilir.

  • Davanın, icra takibinde önce mi, sonra mı açıldığı tespit edilir.
  • Deliller tartışılır. Neticede, hasıl olan kanaate göre karar verilir.
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat