Yargıtay: Alacaklı vekilleri aynıysa, her bir dosya için ayrı müzekkereye gerek yoktur.

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Yargıtay: Alacaklı vekilleri aynıysa, her bir dosya için ayrı müzekkereye gerek yoktur.

T.C.
YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ
Esas No: 2014/35266
Karar No:2015/ 10063
Karar Tarihi: 16.04.2015

ÖZET : Yazılan haciz müzekkerelerinin ait olduğu icra müdürlüğünün ve ilgili takip dosyalarında alacaklı vekillerinin aynı olması halinde, her bir dosya için ayrı müzekkere yazılarak bunların aynı zarfta gönderilmesi dava ve usul ekonomisi yönünden bir sakınca oluşturmaz.

Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi G. T. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Şikayetçi üçüncü kişi, farklı icra dosyalarına ait haciz müzekkerelerinin aynı zarf ile, her bir müzekkere için ayrı masraf eklenmeksizin gönderilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürerek aynı zarf içerisinde değişik icra müdürlüklerine ait 218 ayrı haciz müzekkeresi gönderilmesine dair icra müdürlüğü işleminin iptalini istemiş, mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmiştir.

Somut olayda yazılan haciz müzekkerelerinin ait olduğu icra müdürlüğünün ve ilgili takip dosyalarında alacaklı vekillerinin aynı olduğu, her bir dosya için ayrı müzekkere yazılarak bunların aynı zarfta gönderilmesinin dava ve usul ekonomisi yönünden bir sakınca oluşturmadığı dikkate alınarak şikayetin reddi yerine kabulü yönünde yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

SONUÇ: Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 16/04/2015 gününde oybirliğiyle karar verildi

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat