Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

YAPIM VE KİRA SÖZLEŞMESİ

 1- Taraflar

………. İli, Merkez ………. Mahallesi, ………. ada, ………. pafta, ………. parselde kayıtlı ………. Mah. ………. sokak, No: ………. adresindeki taşınmaz için aşağıdaki şartlar dâhilinde taraflar anlaşmışlardır.

2- Bir tarafta kiralayan durumundaki ………. ve diğer tarafta kiracı durumundaki kişiler yukarıda belirlenen adresteki taşınmazı Hastane olarak işletmek üzere kiralamayı kabul etmişlerdir.

3- Söz konusu bu adresteki taşınmazın hastane olarak işletilmesi için, kiracılar, resmi kurumlar (Belediye, Valilik, Sağlık Müdürlüğü ve sair kurumlar) tarafından gerekli şartları öğrendikten sonra, projeyi hazırlayıp kiralayan durumundaki ……….’e vereceklerdir. Kiralayan bu yeri projeye ve kiracıların taleplerine uygun olarak inşa edip, kiracıların Hastane olarak işletmesine uygun olarak teslim edecektir.

4- Taşınmazın hastane olarak inşası için kiralayan tarafından yapılacak tüm masraflar kiralayana ait olacaktır. Bu taşınmazın kiracıların talebi doğrultusunda yapımının maliyeti yaklaşık olarak ………. TL tutmaktadır. Bu bedel kiralayana ait olacaktır.

5- Kiralayan söz konusu taşınmazı projeye uygun olarak yapıp, kiracılara teslim ettikten sonra buranın hastane olarak işletilmesi için gerekli olan resmi prosedür ve izin alma yükümlülüğü kiracılara ait olacaktır. Kiracılar, her ne sebeple olursa olsun, kiralanan taşınmaz için hastane açma izni alamamaları halinde kiralayanın, bu taşınmazın hastane olarak yapımı için harcamış olduğu tüm masrafları hiçbir ihtar ve ihbara gerek olmadan kiracılar müştereken ve müteselsilen tazmin edeceklerdir.

6- Kiralayan tarafından, kiralanan taşınmaz kiracılara teslim edildikten sonra, kira başlamış olacaktır. Kiracıların hastane açma izin işlemlerinin uzun sürmesinin, kiralayan ile bir ilgisi bulunmayacaktır. Kiralanan yer resmi olarak projeye uygun olarak teslim edildiği tarihte, kira başlamış olacaktır.

7- Kiralanan yer projeye uygun olarak teslim edildiği halde, kiracılar tarafından teslim alınmadığı takdirde, hiçbir ihtar ve ihbara gerek olmadan, kiralayanın yapmış olduğu tüm masraflar kiracılar tarafından müştereken ve müteselsilen ödenecektir.

8- Kiralanan taşınmaz kiracılara teslim edildikten sonra, taraflar arasında bir kira akdi doğmuş olacaktır. Bu kira akdi kiralayan durumundaki ………. ve kiracıların hissedarı olarak kuracakları şirket tarafından imzalanacaktır. Bu kira sözleşmesine kiracı durumunda olacak olan şirket’in kira sözleşmesinden dolayı doğacak tüm borçlarına kefil olarak bu sözleşmeye imza atan kiracı sıfatındaki tüm kişiler imza atacaklardır. Aksi takdirde, taraflar arasında kira sözleşmesi imzalanmayacak ve kiralayanın o zamana kadar yapmış olduğu masraflar bu sözleşmeye imza atan kiracılar tarafından tazmin edilecektir.

9- Kiracıların söz konusu taşınmazı hastane olarak kullanılabilmesi amacıyla, kiralayanın yapmış olduğu inşaat tamir ve tadilat masraflarını süre, kiracı sıfatıyla kiralananda oturmayı peşinen kabul etmişlerdir.

10- Kiralanan taşınmaz hastane olarak kullanılacaktır. Kesinlikle başka bir amaç için kullanılamaz. Yine kiralanan yer, her ne sebeple olursa olsun (iflas, kiracı durumundaki kişilerin tayin gitmesi, hastanenin mali durumunun iyi gitmemesi, işin azlığı, resmi kurumların işyerini kapatma ve sair sebeplerle) üçüncü bir gerçek veya tüzel kişilere kiralayanın izni ve muvafakati yazılı olarak alınmadıkça devir edilemez, alt kiraya verilemez, işyeri değişikliği yapılamaz, şirket ortaklarından bir veya birkaçına dahi devir edilemez.

11- Kiralanan taşınmaz ……. yıllığına kiralanmıştır. Aylık kira bedeli ………. TL dir. Kira paraları aylık peşin olarak banka hesabına yatırılacaktır. Kira paraları her ayın ………. 5’inde yatırılacaktır. Yatırılmadığı takdirde aylık %………. her ay için gecikme cezası uygulanacaktır. Kiralanan yerin, her ne sebeple olursa olsun (işyerinin mali durumunun iyi olmaması, resmi kurumların kapatma cezalan, işin azlığı, kiracı şirket ortaklarını dan herhangi birinin ölümü, iflası, aczi, ilerideki kira miktarının yüksekliği ve benzeri sebepler neticesinde) taraflar arasındaki ……. yıllık kira süresinden önce kiracılar tarafından boşaltılması durumunda, kiralayanın kiralanana yapmış olduğu tüm masrafları, müştereken ve müteselsilen, kiracılar peşin olarak ödemeyi kabul ve taahhüt ederler.

12- Kiralanan taşınmaz, kiracılara teslim edildikten sonra, kiralanan yerde yapılacak tüm tadilat ve değişikler kiralayanın yazılı muvafakatine bağlı olacaktır. Kiralayan muvafakat verdiği zaman, kiracıların yapmış olduğu tüm masraflar kiracılara ait olacaktır ve tahliye edildiği zaman bu masraflar talep edilmeyeceği gibi, sökülüp götürülmeyecektir.

13- Kiralanan taşınmazın kullanımı neticesinde, resmi kurumlardan doğabilecek tüm ceza, vergi ve sair kanuni mükellefiyetlerden kiracılar sorumlu olacaktır. Kiralayanın ödemesi durumunda, ödemiş olduğu miktar için ödediği tarihten itibaren ticari faizi ile birlikte kiracılardan talep edecektir.

14- Kiralanan yerin elektrik, su, yakıt ve sair resmi kurumlara olan tüm masrafları kiracılara ait olacaktır.

15- Kiracılar kiralanan yeri teslim aldığı gibi, temiz ve masrafsız olarak teslim edecektir. Aksi takdirde, vermiş olduğu zararlardan sorumlu olacaktır. Yine kiralanan ile birlikte teslim edilen tüm malzemeler kira müddeti sonucunda, kiralayana eksiksiz ve sağlam olarak teslim edilecektir.

16- Kiralayan ile kiracılar arasındaki bu protokole ek olarak, kiralanan taşınmaz kiracılara teslim edildikten sonra, kira sözleşmesi imzalanacaktır. Bu kira sözleşmesi, yukarıda 7 no.lu madde de belirtildiği üzere, kiracı sıfatıyla, kiracıların kuracağı şirket tarafından imzalanacaktır. Ancak bu protokole imza atan kiracılar, şirketin müteselsil kefili olarak şirketin borç ve yükümlüklerinden sorumlu olacaklardır. Yine şirketin, kira müddeti süresince kiralayana vereceği zararlardan dolayı, müteselsil olarak şahsen sorumlu olacaklardır.

17- Kiracının, kira sözleşmesinin bitiminden önce taşınmazı her ne sebeple olursa olsun kiralayanın muvafakati haricinde tahliye etmesi kira süresi sonunda taşınmazı tahliye ettiği zaman kiralayana vereceği zarar (kiralananın noksan ve hasarlı olarak teslim edilmesi, kira paralarının ödenmemesi, resmi kurumlara borç olması ve sair sebepler) için kiracılar tarafından boş imzası bir teminat senedi kiralayana imzalanıp verilecektir. Bu teminat senedi, yukarıdaki şartların gerçekleşmesi halinde kiralayanın zararı miktarınca doldurulup hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan icraya konulacaktır. Kiralanan yerin tahliyesi halinde, kiralayanın herhangi bir zararı bulunmaması durumunda alınan teminat senedi kiracılara teslim edilecektir.

Kiralayan                                                         Kiracılar

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat