YAĞMA SUÇU

SANIK HAKKINDA KURULAN HÜKMÜN USUL VE MEVZUATA UYGUN OLDUĞU – İSTİNAF İSTEMİNİN ESASTAN REDDİNE DAİR VERİLEN KARARDA HUKUKA AYKIRILIK BULUNMADIĞI – HÜKMÜN ONANDIĞI

T.C YARGITAY
6.Ceza Dairesi
Esas: 2017 / 1172
Karar: 2017 / 767
Karar Tarihi: 30.03.2017

ÖZET: Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre; sanık … hakkında kurulan hükmün usul ve mevzuata uygun olduğu gerekçesiyle, istinaf isteminin esastan reddine dair verilen kararda hukuka aykırılık bulunmadığından, sanık … savunmanının temyiz isteminin reddi ile hükmün onanması gerekmiştir.

(5271 S. K. m. 302) (5237 S. K. m. 53) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K.)
Dava ve Karar: İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/211 Esas ve 2016/221 Karar sayılı ilamı ile nitelikli yağma suçundan verilen mahkumiyet hükmüne karşı, sanık … ve savunmanının, CMK 272 ve müteakip maddeleri uyarınca istinaf kanun yoluna başvurmaları üzerine; İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesince dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu verilen 22.09.2016 gün, 2016/1 E. ve 2016/1 K. sayılı “esastan red” kararına karşı, sanık savunmanınca usulüne uygun olarak açılan temyiz davası üzerine, temyiz dilekçesinde ileri sürülen hukuka aykırılıklar CMK’nın 288 ve 289. maddeleri kapsamında incelenip görüşüldü:
TCK’nın 53. maddesinin 24.11.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 gün, 2014/140-2015/85 Esas ve Karar sayılı kararı ile iptal edilmiş olması karşısında, bu hususun infazda gözetilmesi olanaklı görülmüştür.
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre; sanık … hakkında kurulan hükmün usul ve mevzuata uygun olduğu gerekçesiyle, istinaf isteminin esastan reddine dair verilen kararda hukuka aykırılık bulunmadığından, sanık savunmanının temyiz itirazlarının CMK’nın 302/1. maddesi gereğince reddiyle, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesinin 2016/1 Esas ve 2016/1 Karar sayılı esastan red hükmünün tebliğnameye uygun olarak, ONANMASINA, 30.03.2017 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat