Vergi Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi

                                                                                                                       Yürütmeyi Durdurma İstemlidir.

                                        VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

                                 ……

DAVACI        :

VEKİLİ          :

DAVALI        .

KONU: Davalı …..Vergi Dairesi Tarafından Müvekkilime Gönderilen Ödeme Emrine Vaki İtirazlarımızın Sunulması Ve Söz Konusu İşlemin Yürütülmesinin Durdurulması İle Haksız Ve Mesnetsiz Takibin İptali İstemi.

AÇIKLAMALAR                             :

1-)16.11.2007 tarihli dilekçemiz ile Davalı ….Dairesi Müdürlüğü aleyhine ikame edilen ödeme emirlerinin iptali istemi ile açılan davada, sayın mahkemece 2007/934 E. -2007/972 K. Sayılı dosyasında 30.11.2007 tarihli kararı ile her bir döneme ait ödeme emri için ayrı dava açılmasına karar verilmiştir. İşbu nedenle bu davanın ikamesi aşağıda belirtilen dönemlere ait ödeme emirlerinin iptali için dava açma zarureti hâsıl olmuştur.

2-)2001 takvim yılına ait kurumlar geçici vergisi ve buna ait gecikme faizi ve vergi ziyaı cezalarının tahsili için   müvekkil adına düzenlenen 02.10.2007 tarih ve 8997,8998,8999 ,8900 ,takip nolu ödeme emirlerinin iptaline ,

3-)  Müvekkillerime, daha önceden ortağı bulunduğu ve hisselerini …. 2 Noterliğinin 20.02.2006 tarih ve 2470 Yevmiye nolu hisse devir senedi ile ….. ve ….. ya devrettiği …… Turizm İnşaat Ticaret ve San. Limited Şirketinin vergi borcundan dolayı, borçlarının bulunduğundan bahisle ekte sunulan ve dönemi, taksidi, vergi türü, vadesi, tutarı ve düzenleme tarihi belirtilen ödeme emirleri düzenlenerek tanzim olunarak tebliğ olunmuştur.

4-) Müvekkillerim ilgili vergi dairesine, şirketle bir ilgilerinin bulunmadığı ve yukarıda belirtilen noter devir sözleşmesi ile hisselerinin aktif ve pasifleri ile birlikte devrettiklerini ve bu devrin ticaret sicil gazetesinde 09.03.2006 tarihli ve 6509 sayılı yayınlandığını beyan etmelerine rağmen, yine müvekkillerimin söz konusu vergilerden sorumlu olduğu gerekçesi ile müvekkillere vergi dairesinde tebliğ edilmiştir. Müvekkillerimde müracaat edecekleri hukuki yollardan mahrum kalmamak için tebellüğ etmek zorunda kalmışlardır. Limited Şirketlerde payın devri ve vergisel sorumluluk la ilgili Danıştayın 3 ve 7 dairelerinin vermiş olduğu kararlarda vergi borcunun sorumluluğunun  ortak sıfatına ve ortaklık payına bağlı olduğu  belirtilmiştir. Buna göre müvekkillerin söz konusu vergilerden devralanlar sorumludur.

    Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle işbi davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLER                    : 2577 S. K. m. 3 – 213 S. K. m. 10, 14 – 6183 S. K. m. 54 ve ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER                      :Müvekkillere tebliğ edilen ödeme emirleri ve diğer deliller.

SONUÇ VE İSTEM                         : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, haksız ve hukuki dayanaktan yoksun olan icra takibi nedeniyle müvekkillerin telafisi imkânsız zararlara düşmemesi için ilk olarak işlemin yürütülmesinin durdurulmasına ve iptaline, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla bilvekale arz ve talep ederiz.29.01.2008

Eki          :
Onanmış Vek. Sur.                                                                                              DAVACI VEKİLİ
Ticaret Sicil Gazetesi
Vergi tahakkukları.
Danıştay kararı

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat