KHK ile İhraç Edilen Memur Emekli İkramiyesi Alabilir mi?

Vergi Davası Açıldıktan Sonra Yapılacak İşlemler

Dava dosyasının tekemmül etmesi demek, davanın esası hakkında karar verilebilir aşamaya gelmesi demektir.

Mahkemece, yapılan ilk incelemede sorun görülmemiş ise yürütmenin durdurulması isteminde bulunup bulunmamasına göre dava dosyasının tekemmül süreci farklılık gösterecektir.

Bu süreçte yapılan tebliğ muameleleri, yargılamayı etkile­yen özel durumlar, yargılamanın etkinliğinin ve kalitesinin arttı­rılmasına yönelik yapılabilecek iş ve işlemler bu başlık altında ele alınacaktır.

Tebliğ Muameleleri

Vergi mahkemelerinde tebligat, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda yer alan usul ve esaslar dahilinde yapılmaktadır.

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, vekil vasıtasıyla takip edilen davalarda, tebligatlar, vekile yapılacaktır.

Dava Dilekçesinin Tebliği

Mahkemece yapılan ilk incelemede bir sorun çıkmaması ve yürütmenin durdurulması isteminde bulunulmaması durumunda, dava dilekçesi ve ekleri, davalıya, tebliğe çıkarılmaktadır.

“Hasım Düzeltme” kararı verilmiş ise, dava dilekçesi söz konusu karar ile birlikte, davalıya gönderilmektedir.

Davalı Savunma Dilekçesinin Tebliği

Davalı, savunma dilekçesini, dava dilekçesini tebliğ aldığı tarihten itibaren otuz gün içerisinde kayıtlara girecek şekilde, mahkemeye sunmalıdır. Eğer belirtilen süre içerisinde savunma dilekçesi verilmez ise, dava dosyası tekemmül etmiş olur.

Haklı sebeplerin bulunması halinde, savunma verme süresi içerisinde yapılacak başvuruya istinaden, otuz günü geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere bu süre uzatılabilir. Bu kural, replik ve diiplik dilekçelerinin verilmesinde de geçerlidir.

Davalı savunma dilekçesi, davacı tarafından dava dilekçe­sinde belirtilen adrese tebliğe çıkarılır.

Savunmaya Cevap Dilekçesinin (Replik) Tebliği

Savunma dilekçesi ve eklerini tebliğ aldınız. Bu dilekçede ki iddia ve savunmaların yerinde olmadığını, gerçeği yansıtma­dığını düşünüyorsanız, yeni bir dilekçe ile bu iddia ve savunma­ları çürütme, karşı iddia ve savunmalarda bulunma hakkınız mevcuttur. Ancak savunmaya cevap dilekçesinin, savunma di­lekçesinin tebliğ alındığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde, mahkeme (davaya bakan mahkemenin veya 2577 sayılı Kanun- ‘un 4. maddesinde belirtilen mercilerin) kayıtlarına girmesi ge­reklidir. Aksi takdirde, yani 30 günlük süre içerisinde bu dilek­çe, dosyaya ibraz olunmaz ise, sürenin dolduğu tarih itibarıyla dosya tekemmül eder ve bu tarihten sonra ibraz olunan dilekçe ek beyan dilekçesi olarak kabul edilerek davalıya tebliğe çıka­rılmaz.

Davalı dilekçesinin tekrarı niteliğinde savunmaya cevap di­lekçesi verilmesinin bir yararı yoktur. Bilakis bu halde, dava dosyası geç tekemmül edeceğinden, dosyanın karara çıkma sü­resi uzayacaktır.

Savunmaya cevap dilekçesinin ön yüzüne, dava dosyasının esas numarasının ve dilekçenin savunmaya cevap dilekçesi ol­duğunu gösterir ibarenin yazılması unutulmamalıdır. Aksi du­rumda dilekçe, yeni bir dava dilekçesi olarak değerlendirilebilir.

Savunma dilekçesi ve eklerinin eksiksiz olarak tebliğ edil­mesi gerekmektedir. Ancak her hangi bir sebeple, dilekçe ekleri (işlem dosyası vb.) hiç tebliğ edilmemiş veya eksik tebliğ edil­miş ise bu eksikliğin giderilmesini mahkemeden talep edebilir­siniz. Ayrıca mahkemeye gelerek dosyanın hangi aşamada oldu­ğunu öğrenebilir ve dosyayı inceleyebilirsiniz.

Savunmaya cevap dilekçesiyle ya da daha sonra verilebile­cek bir dilekçeyle (nihai karar verilinceye kadar), vergi mahke­melerinde görülen tam yargı davalarında (mahkeme kararının yerine getirilmemesinden kaynaklı tazminat talepleri), dava di­lekçesinde belirtilen miktar bir defaya mahsus olmak üzere artırılabilir. Miktarın artırılmasına ilişkin dilekçe otuz gün içinde cevap verilmek üzere karşı tarafa tebliğ edilir. Bunun dışında vergi mahkemelerinde davanın genişletilmesi veya ıslahı ola­naklı değildir.

Nihayetinde, süresi içerisinde verilmiş savunmaya cevap di­lekçesi davalıya tebliğe çıkarılır.

Cevaba Cevap Dilekçesinin (Düplik) Tebliği

Savunmaya cevap dilekçesinin davalıya tebliği üzerine, 30 gün içerisinde mahkeme kayıtlarına girecek şekilde, cevaba ce­vap dilekçesi verilebilir. Cevaba cevap dilekçesi hiç verilmez veya süresinden sonra verilir ise cevap verme süresinin bittiği tarih itibarıyla dava dosyası tekemmül etmiş olur.

Süresinde verilen cevaba cevap dilekçesi davacıya tebliğe çıkarılır ve tebliğin yapıldığı tarih itibarıyla dosya tekemmül eder. Davacı tarafından bu dilekçeye karşı bir dilekçe verilmesi gerekmez, verilir ise dosyaya konulur ve ancak davalıya tebliğe çıkarılmaz.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat