Ücretsiz izin kullanan işçi zamanında işe dönmezse ne olur?

Vergi Davalarında İstinaf İncelemesi Sonucunda Hangi Kararlar Verilebilir?

Onama

Bölge idare mahkemesi, mahkeme kararının hukuka uygun olduğu görüşünde ise “İstinaf Başvurusunun Reddine, Mahkeme Kararının Onanmasına” kararı verir.

Gerekçeli Onama

Bölge idare mahkemesi, mahkeme kararını sonucu itibarıyla yerinde görmüş ve ancak gerekçesini hukuka uygun bulmamış ise kendi gerekçesini yazarak “İstinaf Başvurusunun Reddine, Mahkeme Kararının Gerekçeli Onanmasına” kararı verir.

Düzelterek Onama

Bölge idare mahkemesi, mahkeme kararını hukuka uygun bulmakla beraber kararda düzeltilmesi mümkün maddi yan­lışlıkların bulunduğu tespit eder ise “İstinaf Başvurusunun Reddine, Mahkeme Kararının Düzeltilerek Onanmasına” ka­rarı verir.

Bozma ve Mahkemeye Gönderme

2577 sayılı Kanunun 45/5. maddesi uyarınca, vergi mah­kemesince, ilk inceleme üzerine verilen, “Mercine Tevdi”, “Ehliyet Ret”, “İncelenmeksizin Ret”, “Süre Ret” kararlarını hukuka uygun bulmaz veya davaya görevsiz veya yetkisiz

mahkeme yalıtıl reddedilmiş veya yasaklanmış hâkim tarafın­dan bakılmış olması hâllerinde verilen kararları bozarak, yeni bir inceleme yapmaksızın dava dosyasını mahkemeye geri gönderir.

Bölge idare mahkemesinin bu yönde verilen kararı kesindir. Temyiz yoluna başvurulamaz.

Kanunda açıkça, hangi durumlarda dava dosyalarının mahkemelere gcıi gönderileceği belirtilmesine karşın, bölge idare mahkemelerince bu madde uygulamasının genişletildiği gözlemlenmiştir. Bölge idare mahkemeleri, mahkemece heyet halinde görülüp karar verilmesi gerekirken tek hakimli karara bağlanan, tekemmül etmeksizin (tekemmül etmiş gibi değer­lendirilerek) karar verilen dava dosyalarını da (örnekleri çoğaltabiliriz) bozma kararı ile birlikte mahkemeye geri gön­dermektedir.

Bozma ve Dosyayı İnceleyip Karar Verme

Bir üst başlıkla belirtilen karar türleri haricinde, bölge idare mahkemesi, vergi mahkemesi kararının tamamını ya da bir kıs­mını yerinde görmez ise “İstinaf Başvurusunun Kabulüne/Kısmeıı Kabulüne, Mahkeme Kararının Kaldırılması- na/Kısmen Kaldırılmasına” kararı verir. Dava dosyasını, ilk de­rece mahkemesi gibi inceler, gerekirse ara karar, keşif ve bilirki­şi incelemesi yapar/yaptırır (gerek gördüğü takdirde kararı veren mahkeme veya başka bir yer idare ya da vergi mahkemesi isti­nabe olunabilir.) ve dosyayı karara bağlar.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat