Ücretsiz izin kullanan işçi zamanında işe dönmezse ne olur?

Vergi Davalarında İstinaf Dilekçesi Verildikten Sonra İlk İnceleme Nasıl Yapılır?

İstinaf Dilekçesinin Verilmesi ve İlk İnceleme

İstinaf dilekçeleri, istinafa konu mahkeme kararının tebliği­ni takip eden 30 gün içerisinde, kararı veren mahkemenin veya 2577 sayılı Kanunun 4. maddesinde belirtilen mercilerin kaydı­na girecek şekilde verilmelidir.

Aynı zamanda harç ve giderlerde yatırılmalıdır. Harç ve gider­ler hiç yatırıImamış ya da eksik yatırılmış ise mahkemece, yedi günlük süre içerisinde eksikliklerin tamamlanması, aksi halde isti­naftan vazgeçilmiş sayılacağına karar verileceği hususu başkanlık yazısıyla istinaf edene bildirilir. Bu yazıya rağmen eksiklikler gide­rilmez ise “İstinaf Edilmemiş Sayılmasına” kararı verilir.

İlk İnceleme

Harç ve giderlerinin eksiksiz yatırılması halinde, kararı ve­ren mahkemece, istinaf ilk incelemesi yapılır.

İstinaf ilk incelemesinde;

. Kararın kesin bir karar olup olmadığı,

. Dilekçenin, 2577 sayılı Kanun’un 3. maddesine uygun olup olmadığı,

. İstinafın süresinde yapılıp yapılmadığı, hususları incelenir.

Kesin Kararlara Karşı İstinaf İsteminde Bulunulması

2577 sayılı Kanunun 45/1. maddesinde, konusu yedi bin Türk Lirasını geçmeyen vergi davalarında, vergi mahkemelerin­ce verilen kararların kesin olduğu ve bu kararlara karşı istinaf yoluna baş vurulamayacağı kurala bağlanmıştır.

Söz konusu kararlara (kesin kararlara) karşı istinaf başvuru­sunda bulunulur ise kararı veren mahkemece dosya ilgili bölge ida­re mahkemesine gönderilir ve dosya kendisine gelen bölge idare mahkemesince istinaf başvurusunun reddine karar verilir. Bu karar­lar, dosyayla birlikte karan veren ilk derece mahkemesine gönderi­lir ve bu mahkemelerce yedi gün içinde tebliğe çıkarılır.

İstinaf Dilekçesinin, 2577 Sayılı Kanun’un 3. Maddesine Uygun Olmaması

  • Dilekçenin, istinaf dilekçesi olduğunun belirtilmemesi, ka­rarın bozulmasının istenilmemesi,
  • İstinafa konu mahkeme kararının tarihi, esas ve karar numa­ralarının hiç yazılmaması ya da yanlış yazılması,
  • istinaf dilekçesinin, avukat olmayan vekil tarafından imza­lanması,
  • İstinat dilekçesinin, imzalanmaması veya yetkisiz kişiler ta­rafından imzalanması,

Durumlarında veya yukarıda belirtilmeyen diğer aykırılık hallerinde, “İstinaf Dilekçe Ret” kararı verilir ve onbeş gün içe­risinde, eksikliklerin tamamlanarak tanzim edilecek yeni istinaf dilekçesinin mahkemeye sunulması, aksi halde istinaf isteminde bulunulmamış sayılmasına karar verileceği kararda belirtilir. Belirtilen süre içerisinde eksiklikler tamamlanarak yeni bir isti­naf dilekçesi verilmez ise “İstinaf İsteminde Bulunulmamış Sa­yılmasına” kararı verilir.

İstinafın Süresinde Yapılmaması

İstinaf dilekçesi, istinafa konu mahkeme kararının tebli­ğini takip eden günden itibaren 30 gün içerisinde, kararı ve­ren mahkemenin veya 2577 sayılı Kanunun 4. maddesinde belirtilen mercilerin kaydına girmez ise “îstinaf Süre Ret” kararı verilir.

İstinafa konu kararı veren Mahkemece verilen; “İstinaf Edilmemiş Sayılmasına”, “İstinaf İsteminde Bulunulmamış Sa­yılmasına”, “İstinaf Süre Ret” kararlarına karşı, kararın tebliği tarihini izleyen günden itibaren yedi gün içerisinde ilgili bölge idare mahkemesine istinaf edilebilir.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat