Velayetin Değiştirilmesi Temyize Cevap Dilekçesi

Velayetin Değiştirilmesi Temyize Cevap Dilekçesi

YARGITAY … HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                                                    : …/… E., …/… K.

TEMYİZE CEVAP VEREN DAVALI      : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                                          : Av. (Ad, Soyad)

DAVACI                                                         : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                                          : Av. (Ad, Soyad)

KONU                                                             : Davacı tarafın temyiz dilekçesine yanıtlar ile Yerel Mahkeme kararının ONANMASI talebidir.

AÇIKLAMALAR

Sayın Mahkeme,

“…çocuğun bedeni, fikri ve ahlaki gelişmesine engel olacağı yönünde ciddi ve inandırıcı deliller elde edilemediği ve hemen meydana gelebilecek tehlikelerin varlığı da ispat edilemediği gibi,

velayetin düzenlenmesinde analık, babalık duygularından önce küçüklerin bedeni ve fikri gelişimleri dikkate alınması gerekli olup, idrak çağında olan çocuğun velayete ilişkin tercihi de nazara alındığında, dosya içerisinde mevcut …tarihli pedagog raporu,

dosyada toplanan delillerle uyumlu ve karar vermeye yeterli görüldüğünden davacının davasının reddine…”

şeklinde hüküm oluşturmuştur.

Kanunun aradığı şekilde velayetin değiştirilmesini gerektirecek çocuğun bedeni, fikri ve ahlaki gelişmesine engel olabilecek bir durum olmadığı ve davacının haksız iddiaları ile böyle bir durumun olduğu ispatlanamadığı ortadadır.

İkinci önemli husus, Türkiye’nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine göre velayeti düzenlenen çocuğun kendisini ilgilendiren, velayetin annesine verilmesi isteğini ortaya koyan açık beyanının dikkate alınması gerekmektedir ve Sayın Mahkeme de bu hususu göz önüne almıştır.

Davacı tarafın iddia ettiği gibi yasada açık ve net olarak belirtilmiş olan özellikler Aile Mahkemelerinde görevli uzmanlarda olmazsa olmaz gereklilikteki özellikler değildir. Yasa koyucu bunu “tercihen” diyerek açıklamış ve bu özelliklerin bir ya da birkaçına sahip bulunmamak bu uzmanın yapmış olduğu görevi gölgeleyemeyecektir.

HUKUKİ SEBEPLER                      :HMK, TMK, 4787 S. K/5 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM                           : Yukarda açıklanan ve Sayın Heyetinizce re’sen görülecek nedenlerle, haksız ve hukuki dayanaktan yoksun temyiz itirazlarının reddi ile, usul, esas ve hakkaniyete uygun Yerel Mahkeme kararının ONANMASINA karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVALI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)