Cari Hesap Alacak Davası Birleştirme Talebi Dava Dilekçesi

Cari Hesap Alacak Davası Birleştirme Talebi Dava Dilekçesi

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

BİRLEŞTİRME TALEPLİDİR

DAVACI                                 : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad, Sicil no, Adres)

DAVALI                                 : (Ad, Soyad, TC, Adres)

KONU                                     : Fazlaya dair talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik … TL cari hesap alacağının davalıdan tahsili ve …. Asliye Ticaret Mahkemesinin … sayılı dosyası ile birleştirilmesi talebimizdir.

HARCA ESAS DEĞER       :

AÇIKLAMALAR

1. Davacı şirket davalıya bir dizi senet vermiştir. Bu senetlerden bir kısmı ödenerek kendilerinden geri alınmıştır. Ancak toplamda … TL bedelli senetler bedelsiz olarak davalı tarafta kalmıştır.

2. Davacı müvekkilim şirket ile davalı şirket arasında … tarihli Dağıtıcılık Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşmeye göre davacı müvekkil üzerine düşen sorumlulukların hepsini yerine getirmiştir.

3. Davalının sözleşmeye aykırı tutum ve davranışları sebebiyle davacı sözleşme şartlarını yerine getirebilmek için yatırımlar yapmış, reklam, araç, ekipman, personel ve stok sebebiyle büyük zarara uğramıştır. Ayrıca sözleşme şartlarına davalı taraf riayet etseydi elde edeceği kârdan mahrum kalmıştır.

4. Davacı şirketin uğramış olduğu zarar ve kâr mahrumiyeti sebebiyle davalıdan alacaklıdır. Bu konuda … Asliye Ticaret Mahkemesinin … sayılı dosyasından tazminat ve alacak davası açılmış olup dava halen derdesttir. Senetlerle ilgili olarak da ayrıca menfi tespit davası açma hakkımız saklıdır. Ayrıca haksız olarak yapılacak icra işlemleri için davalı aleyhine maddi ve manevi dava açma hakkımız saklıdır.

HUKUKİ SEBEPLER          : HMK, TBK, TTK/90, 4054 S.K ve ilgili mevzuat.

DELİLLER                            : … tarihli Dağıtıcılık Sözleşmesi, … yevmiye nolu ihtarname, … Asliye Ticaret Mahkemesinin … sayılı dosyası, müşteri anket formları, keşif ve bilirkişi incelemesi, tanık beyanı ve her türlü yasal delil.

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı öncelikle davamızın … Asliye Ticaret Mahkemesinin … sayılı dosyası ile birleştirilmesine, davamızın kabulü ile fazlaya dair talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik … TL cari hesap alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini; yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)