Vekaletname Örneği


 
                                                                                             YEVMİYE NO:

 
 
 
 
 
 
 
 
  T.C.
 ADALET BAKANLIĞI
  …. YEDİNCİ
           NOTERİ
……
 
 
 
 
 
 
 
    ASLININ AYNIDIR
  Av.
     Av.
 
 
 
 
 
 
 
 
             /    / 2001
 
 
                              GENEL VEKALETNAME
                                          (SURETİ)
          

                 Benim/bizim başkaları aleyhine açmış olduğum /olduğumuz ve açacağım ve başkalarının da benim/bizim aleyhimizde açmış oldukları ve açacakları bilumum dava ve takiplerden dolayı T.C. mahkemelerinin,Mercilerinin,meclislerinin,daire ve müesseselerinin,şurayı devlet vergi itiraz ve temyiz komisyonlarının her kısım ve derecesinde her sıfat,tanık ve suretli temsilen hak,hukuk ve menfaatlerimi muhafaza için münasip göreceği muameleleri ifa ve icraya her nevi evrakı imzasıyla tanzim ve ait olduğu makama vermeye layiha teatisine imzasıyla her türlü dava ikamesine,açılmış ve açılacak olan davaları kabul ve takibe tebliğ ve tebelluğa isahı davaya ehli hibre ve vukuf hakem ve münasip nasb tayin ve azline reddi hakim,hakem ve katibe temyiz tashihi karar ve iadei muhakeme taleplerinde bulunmaya,ihtiyati haciz,tedbiri ihtiyati ve icrai haciz vaz ve fekkine davadan feragat ve feragati kabule protesto ve ihtarname keşidesine cevap itasına icra dairelerinde olacak kaffei muamelatı son dereceye kadar ifa ve ikmale icra ve temyiz murafaalarında temsile yemini kabul teklif ve reddi ne keşif ve talebine ve keşifte bulunmaya hasılı kanunen bu hususlara ait bütün işleri son dereceye kadar yapmaya duruşmadan verasete tutulma yolunda talepte bulunmaya ve gıyabında cereyan edecek duruşmalara katılmaya,Ahzu Kabza Sulhu İbraya başkalarını dahi tevkil teşrik ve azle mezun selahiyettar olmak üzere … Barosu Avukatlarından AV…..ı umumi vekil tayin eyledim.

 
 
 
 
VEKALET VEREN:  oğlu,1962doğumlu
                                                                            
                                                                                    (İMZA)

 

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat