NOKSAN HARCIN TAMAMLANMASI İÇİN VERİLECEK SÜRE YASAL DÜZENLEMEYE UYGUN DEĞİL İSE HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAMASI

Vasiyetnamenin Açılması İşlemleri Nelerdir?

Vasiyetnamenin Açılması İşlemleri Nelerdir?

TÜRK MEDENİ YASASI MADDE 595.- Mirasbırakanın ölümünden sonra ele geçen vasiyetnamesinin, geçerli olup olmadığına bakılmaksazın he­men sulh hakimine teslim edilmesi zorunludur.

Vasiyetnameyi düzenleyen veya muhafaza eden görevli ya da mirasbıra­kanın arzusu üzerine saklayan veya başka surette ele geçiren ya da ölenin eş­yası arasında bulan kimse, ölümü öğrenir öğrenmez teslim görevini yerine getirmekle yükümlüdür, aksi takdirde bu yüzden doğacak zarardan sorumludur.

Sulh hakimi, teslim edilen vasiyetnameyi derhal inceler, gerekli koruma önlemlerini alır; olanak varsa ilgilileri dinleyerek terekenin yasal mirasçılara geçici olarak teslimine veya resmen yönetilmesine karar verir.

MADDE 596.- Vasiyetname, geçerli olup olmadığına bakılmaksızın tes­liminden başlayarak bir ay içinde mirasbırakanın yerleşim yeri sulh hakimi tarafından açılır ve ilgililere okunur.

Bilinen mirasçılar ve diğer ilgililer vasiyetnamenin açılması sırasında diledikleri takdirde hazır bulunmak üzere çağırılır.

Mirasbırakanın sonradan ortaya çıkan vasiyetnameleri için de aynı iş­lemler yapılır.

MADDE 597.- Mirasta hak sahibi olanların her birine gider terekeye ait olmak üzere, vasiyetnamenin kendilerine ilişkin kısımlarının onaylı bir örneği hakim tarafından tebliğ edilir.

Nerede olduğu bilinmeyenlere vasiyetnamenin kendilerine ilişkin kısım­ları ilan yolu ile tebliğ olunur.

MADDE 598.- Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir.

Mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından kendilerine bildirilmesinden başla­yarak bir ay içinde itiraz edilmedikçe, lehine tasarrufta bulunulan kimseye, sulh mahkemesince atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösteren bir belge verilir.

Mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir.

Ölüme bağlı tasarrufun iptaline ilişkin dava hakkı saklıdır.

Vasiyetnamenin Açılması İşlemleri

Mirasbırakanın ölümünden sonra ele geçen vasiyetnamesinin geçerli olup olmadığına bakılmaksızın ivedi olarak Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimine teslim edilmesi zorunludur.

Bundan başka;

  1. Vasiyetnameyi düzenleyen veya,
  2. Saklayan (muhafaza eden) görevli ya da mirasbırakanın arzusu üzerine saklayan,
  3. Yahut başka surette ele geçiren ya da ölenin eşyası arasında bulan kimse, ölümü öğrenir öğrenmez teslim görevini yapmakla yükümlü olacaktır.
    Aksine durumda bu yüzden doğacak tüm zararlardan sorumlu tutulacaktır.

Sulh Hukuk Hakimi, teslim edilen vasiyetnameyi hemen inceleyip gereken koruma önlemlerini alacak, ilgilileri dinleyecek, terekenin yasal mirasçılara ge­çici olarak teslimine yahut resmen yönetilmesine karar verecektir.

Vasiyetname, geçerli olup olmadığına bakılmaksızın Sulh Hukuk Haki­mine teslimi gününden itibaren (1) ay içinde, mirasbırakanın yerleşim yeri Sulh Hukuk Hakimi tarafından açılacak ve ilgililere okunacaktır.

Mirasçılar biliniyorsa, mirasçılar ve diğer ilgililer vasiyetnamenin açılması sırasında hazır bulunmaları için davetiye ile çağrılacaklar, gelseler de gelmeseler de vasiyetname tayin edilen günde açılıp okunacaktır.

Sonradan ortaya çıkan vasiyetler de ayni işleme tabi tutulacaktır. Mirasta hak sahibi olanlara (her birisine) vasiyetnamenin kendileriyle ilgili kı­sımlarının onalı bir örneği hakimlikçe tebliğ olunacak, tebliğ masrafları terekeden karşılanacaktır.

Adresleri belli olmayan ve nerede oldukları bilinmeyenlere kendileriyle il­gili vasiyetname kısmı ilan yoluyla tebliğ olunacaktır. (Örneğin: Günlük gazetede ilan gibi)

Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları tespit olunanlara, Sulh Hukuk Mahkemesince mirasçılık belgesi verilecektir. Mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa,

  1. Mirasçılar veya,
  2. Başka vasiyet alacaklıları

kendilerine tebliğ gününden itibaren (1) ay içinde itiraz edebileceklerdir. Bu süre içinde itiraz edilmediği takdirde, Yine Sulh Hukuk mahkemesince, le­hine tasarrufta bulunulan kimseye, atanmış mirasçı yahut vasiyet alacaklısı olduğunu gösteren bir belge (mirasçılık belgesi) verilecektir. Bu belgenin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir. Aksi sabit oluncaya kadar geçerlidir. Ancak, ölüme bağlı tasarrufun iptalini dava hakkını yasa koyucu saklı tutmuştur.