Vasinin Azlini İsteme Dava Dilekçesi

Doktor Ve Doktoru Çalıştıran Hastanenin Sorumluluklarının Tespitine İlişkin Dava Dilekçesi

Vasinin Azlini İsteme Dava Dilekçesi

………………….SULH HUKUK MAHKEMESİNE

VASİNİN AZLİNİ
İSTEYEN : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres

VEKİLİ : Avukat Adı ve Soyadı
Adres

AZLİ İSTENEN VASİ : Adı ve Soyadı
Adres

DAVA KONUSU : Vasinin azli

AÇIKLAMALAR :

1- Davacı müvekkil temyiz kudretine haiz ancak henüz reşit olmayan, vesayet altında bir kişi, davalı ise vasisidir. Ancak Medeni Kanunun kendisine verdiği görevi yerine getirmemektedir.

2- Bu konuda kendisi birçok kez uyarılmış olmasına rağmen durumda hiçbir değişiklik olmamıştır. Bu sebeple işbu azil talebinde bulunmak zorunlu olmuştur.

DELİLLER : Vesayet dosyası, rapor, bilirkişi incelemesi, tanıklar vs. delil.

HUKUKİ NEDENLER : TMK. md. 424 ve İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile vasi (Adı ve Soyadı)’in vasilik görevinden azline ve mahkeme masrafları ile vekâlet ücretinin davalıdan alınmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Azil İsteyen Vekili
Avukat Adı ve Soyadı
İmza

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat