Vakıf Tescili Davası Nasıl Açılır?

Mesafeli satış sözleşmesi nedir?

Vakıf Tescili Davası Nasıl Açılır?

MEDENİ YASA MADDE 73- Vakıf, başlı basma mevcudiyeti haiz olmak üzere, bir malın belli bir gayeye tahsisidir.

Bir mamelekin bütün veya gerçekleşmiş veya gerçekleşeceği anlaşılan her türlü geliri veya ekonomik değeri olan haklar vakfedilebilir.

MADDE 74 – Vakıf, resmi senetle veya vasiyet yolu ile kurulur ve vakfedenin ikametgahı asliye mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil ile tüzel kişilik kazanır. Mahkeme, tescil hususunda Vakıflar Genel Müdürlüğündeki merkezi sicile kaydolunmak üzere re’sen tebliğ eder.

Kanuna, ahlaka ve adaba veya milli menfaatlere aykırı olan veya siyasi düşünce veya belli bir ırk veya cemaat mensuplarını desteklemek gayesi ile kurulmuş olan vakıfların tesciline karar verilemez.

Tescil tarihinin tebliği tarihinden itibaren Vakıflar Genel Müdüriüğü, iki ay içinde bu karara karşı temyiz yoluna başvurabilir.

Merkezi sicile kaydedilen Vakıf, Resmi Gazete ile ilân edilir.

Tescilin tarzı, kimler tarafından yaptırılacağı ve sicillerin ne suretle tutulacağı, ilânın muhtevası ve ne suretle yapılacağı tüzük ile tayin edilir.

Bir vakfın tescili ile birlikte vakfedilen malların mülkiyeti ve haklar vakfa intikal eder.

Mahkeme, vakfedilen gayrimenkulun vakıf tüzel kişiliği adına tescilini re’sen ve derhal tapu idaresine bildirir.

MADDE 75 – Vakıf senedinde, vakıf gayesi, uzuvları, bu gayeye tahsis edilen mallar ve haklar, vakfın teşkilatı, ikametgâhı ve ismi gösterilir.

MADDE 76 – Bağışlamada olduğu gibi vakfedenin mirasçıları ve alacakları tarafından vakfa itiraz olunabilir.

Vakıf Tescili Davası Açıklama

Medeni yasamızın 73.ncü maddesine göre, vakıf başlı başına varlığı bulunmak üzere bir malın belli bir amaca ayrılması (tahsis) dir. Bir mal varlığının tümü veya gerçekleşmiş, yahut gerçekleşeceği her türlü geliri vakfedilebileceği gibi ekonomik değeri bulunan haklar da vakfedilebilir. Vakıf, resmi senetle veya vasiyet yolu ile kurulur. Senedin noterlikçe düzenlenmesi zorunludur. Vakfedenin konutu Asliye Hukuk mahkemesi kararıyla tüzel kişilik kazanır. Verilen karar Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilir. Orada merkezi sicile yazılır. Amaç, yasaya, ahlaka, adaba ve milli yararlara ters olan ve siyasi nitelik taşıyan vakıfların tesciline karar verilemeyeceğidir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne tescil için gönderilen mahkeme kararı hakkında. Vakıflar Genel Müdürlüğü iki ay içinde Yargıtaya başvurabilir. Merkezi sicile yazılan vakıf, ayrıca Resmi Gazete ile de ilân edilir.

Vakfın tesciline karar verebilmek için, kesinlikle; Vakıf Kuruluş senedi veya vasiyetname, amaca yetecek para, vakıf kurma yetki belgesinin dilekçeye eklenmesi gerekir. Ayrıca Vakıflar Genel Müdürlüğünün görüşleri, ile Emniyet Müdürlüğü Görüşü alınır. Dava hasımsız açılır. Davada davalı yoktur. Mahkemece duruşma açılmayıp dosya üzerinde inceleme yapılacaktır. Belgelerin birinin noksanlığı karşısında vakfin tesciline karar vermek mümkün değildir. Mahkemenin vereceği kararla vakıf kurulmuş olacaktır.

Vakıflar, bağımsız vakıf ve bağımsız olmayan vakıf olarak ikiye ayrılır. Bağımsız vakıf; tüzel kişiliği mevcut olup hukuki yönden kendi kendine yeter yani başka bir yere bağımlı olmayan mal topluluğu olarak tanımlanabilir. Bağımsız olmayan vakıf ise; tüzel kişiliğe sahip değildir. Başka bir vakfın amacının gerçekleşmesine yardımcı olan bir nevi mükellefiyet yükleyen vasiyet veya bağışlamadır.

Bundan başka, Vakıfları olağan ve Özel vakıflar olarak da tanımlayabiliriz, ayırım yapabiliriz.

Olağan vakıflar, Medeni Yasanın 73.ncü maddesine göre kurulan vakıflardır.

Özel Vakıflar ise, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Yasasının geçici 20.nci maddesine göre kurulan işçilere yardım vakıfları ile Ticaret Yasasının 468.nci maddesine göre kumlan yardım sandığı vakıflarıdır. Bu vakıfların kurulmasında kamu yararı amacı güdülmüştür.

Vakıf Tescili Davası Görevli Mahkeme

Asliye Hukuk Mahkemesidir.

Vakıf Tescili Davası Yetkili Mahkeme

 1. Tescili istenen vakfın merkezinin bulunduğu yer mahkemesi,
 2. Vakfedenin konutu mahkemeSidir.

Vakıf Tescili Davası Davacı

 1. Vakfın kurulması ve tescilini isteyen veya isteyenler,
 2. Vakfeden (veya mirasçıları).

Vakıf Tescili Davası Davalı

Bu tür davada davalı yoktur. Dava nizasız kazaya aittir. Dava hasımsız açılır.

Vakıf Tescili Davası Dava Açma Koşulları

 1. Vakfın kuruluş senedi noterden düzenlenmiş olmalı,
 2. Vakfı kurmak isteyenlerin, vakıf kurmaya yetkileri olduğuna dair yetki belgesi veya belgelerini dilekçelerine eklemiş bulunmalı.
 3. Vakfın amacını gerçekleştirecek belli bir para veya malın ayrıldığına dair para makbuzu, veya mal belgesi dosyaya konulmuş olmalı.
 4. Vakıflar Genel Müdürlüğünce görüş alınmalı ve görüş vakfın kurulması ve tescili yolunda olumlu bulunmalı.
 5. Emniyetçe (Milli Güvenlik Yönünden), vakıf kurulması uygun görülmeli, vakıf siyasi nitelikte olmamalı, ayrıca, yasaya ahlaka, adaba, milli yararlara aykırı amaç taşımamalıdır.

Vakıf Tescili Davası Göz önünde Tutulacak Hususlar

 1. Vakıf tescili dilekçe ile mahkemeye verilecektir.
 2. Mahkeme, Vakıf kuruluş senedinin noter’den yapılıp yapılmadığına bakacaktır. Noterde düzenlenmeyen senede göre istek haklı bulunmayacaktır.
 3. Vakfı kurmak isteyen davacı veya davacıların vakıf kurma yetkilerinin bulunup bulunmadığı araştırılacak, yetki belgeleri istenecektir. Yetki belgesi olmadan vakıf tesciline karar verilemez.
 4. Vakfın kurucuları tarafmdan vakfm amacını gerçekleştirecek belli para veya mal meblağı da ayrılmış ve bankaya yahut mal sandığına yatırılmış, buna ait makbuz dosyaya konulmuş olacaktır. Belli bir miktar para veya mal meblağı ayrılmadan istek kabul edilemez.
 5. Vakfın amacını gerçekleştirecek para veya mal, amacı gerçekleştirmeye yeter miktarda bulunacaktır. Az görüldüğü takdirde yine istek haklı bulunmayacaktır.
 6. Açıklanan belgeler tamamsa, dosya görüş alınmak için Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilecektir. Vakıflar Genel Müdürlüğünün vakıf kurulması hakkında olumlu görüşü belirtilirsc dava haklı bulunacaktır. Olumsuz görüş mahkemece de benimsenip, noksanlık tamamlattırılacak, tamamlanmazsa, dava reddolunacaktır.
 7. Bundan başka gözönünde tutulacak diğer bir hususta; vakfın, siyasi nitelik taşımamış olmasıdır. Güncel vakıf tescillerinde Milli Güvenlik Yönünden Emniyet Müdüründen de izin alınması gerekmektedir.
 8. Gözönünde tutulacak en önemli husus; Vakfın amacı’nın ne olduğunun saptanmasıdır. Yasa’ya, ahlâk, adaba, milli çıkar ve yararlara ters amaç taşıyan, belirli bir ırk, topluluk, mensuplarını desteklemek amacına yönelik, veya siyasi düşünce taşıyan vakıf kurulamaz.
 9. Koşullar tamam olduğu anlaşıldığı takdirde vakfın tesciline mahkemece karar
 10. Vakıf tescil kararı merkezi sicile kaydedilmek üzere Vakıflar Genel Müdürlüğüne gönderilecek (tebliğ olunacaktır). Yasada (tebliğ olunur) hükmü vardır. Kararın taahhütlü olarak gönderilmesi de kanımızca tebliğ yerine geçecektir.
 11. Tescil kararının, Vakıflar Genel Müdürlüğünce kendisine bildirdiği yani tebliğ olunduğu günden itibaren iki ay içinde. Vakıflar Genel Müdürlüğünce karara karşı Yargıtay yoluna başvurabilir.
 12. Tescil kararı kesinleşince; yani Yargıtay yoluna başvurulmamış veya başvurulup da karar onanmışsa, Vakıflar Genel Müdürlüğündeki merkezi sicile kaydedilir. Ayrıca resmi gazete ile ilân edilir. Bu kayıt ve ilânla vakıf tüzel kişilik kazanır. Artık vakfedilen malların mülkiyeti ve haklar vakfa geçer.
 13. Mahkemece, vakfedilen taşınmazın veya taşınmazların vakıf tüzel kişiliği adına tescilini de doğrudan doğruya ve ivedilikle tapu sicil muhafızlığına bildirecektir. Uygulamada tescil kararının bir sureti tapuya gönderilmekle yetinilmektedir.
 14. Bu tür davalar; mahkemece, dosya üzerinde inceleme yapılarak sonuçlandırılacaktır.
 15. Dava hasımsız kazaya ilişkindir. Duruşma açılmasına gerek yoktur.
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat