Uzlaştırma suçları nelerdir?

Uzlaştırma suçları nelerdir?

Kanun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı suçlar ile, tek  tek  belirtilen  bazı  diğer  suçlarda,  uzlaştırma  yolunun  denenmesi mecburiyetini  öngörmüş,  bazı  durumlarda  ise  uzlaştırma  yolunu  kapatmıştır.

TCK‟da  yer  alan  ve  soruşturulması  ve  kovuşturulması  şikayete bağlı olan suçlar, uzlaştırmaya tabidir (CMK 253/1-a). Özel kanunlardaki şikayete bağlı suçlar da, uzlaştırmaya tabidir (CMK 253/2). Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, bunlar  şikayete bağlı olsa bile uzlaştırma yoluna gidilemez (CMK 253/3). Evvelce, etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen  suçlar  için de uzlaştırma yoluna gidilemezken, 2016-6763  sK  ile yapılan değişiklikle bu  suçlar da uzlaştırma kapsamına  alınarak  uzlaştırmanın  uygulanabileceği  suçların  genişletilmesi yoluna gidilmiştir.

Hukuktaki arabuluculukta  ise,  tarafların üzerinde serbestçe  tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıkları söz konusudur (Arabuluculuk Kanunu 1/1).

TCK’daki şikayete bağlı suçlar

TCK‟da yer alan ve şikayete bağlı olan aşağıdaki suçlarda uzlaştırma yolunun denenmesi, bir ceza muhakemesi şartıdır (CMK 174).

Vatandaş  tarafından  işlenen  suç  (TCK  11/2),  yabancı  tarafından işlenen suç (TCK 12/2), kasten yaralama (TCK 86/2), taksirle yaralama (TCK 89/1), tehdit (TCK 106/1, cümle 2), iş ve çalışma hürriyetinin  ihlali  (TCK  117/1),  Kişilerin  huzur  ve  sükununu  bozma  (TCK 123/1), hakaret (TCK 125/3-a bendi dışındaki hakaret), kişinin hatırasına hakaret (TCK 130), haberleşmenin gizliliğini ihlal (TCK 132), kişiler  arasındaki  konuşmaların  dinlenmesi  ve  kayda  alınması  (TCK 133), özel hayatın gizliliğini ihlal (TCK 134), ticari sır, bankacılık sırrı  veya  müşteri  sırrı  niteliğindeki  bilgi  veya  belgelerin  açıklanması (TCK 239), yabancı devlet temsilcilerine karşı suç (TCK 342/2).