Uzlaşmanın Hukuki Sonuçları Nelerdir?

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

Uzlaşmanın Hukuki Sonuçları Nelerdir?

 
SORUŞTURMA AŞAMASINDA 
– Uzlaşma sonucunda şüphelinin edimini def’aten yerine getirmesi halinde, şüpheli hakkında uzlaştırmadan sorumlu Cumhuriyet savcısı tarafından kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir. Suça sürüklenen çocuk hakkında gerekli görüldüğünde 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununda yer alan koruyucu ve destekleyici tedbirlerin uygulanması çocuk hakiminden istenir.
– Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi halinde, şüpheli hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilir. Bu halde, edimin yerine getirilip getirilmediğinin takibi büro tarafından yapılır.
– Erteleme süresince zamanaşımı işlemez.
– Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verildikten sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmesi halinde, kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.
– Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararından sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, kamu davası açılır.
– Şüphelinin, edimini yerine getirmemesi halinde uzlaştırma raporu veya uzlaşma belgesi, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 38 inci maddesinde yazılı ilam mahiyetine haiz belgelerden sayılır.
 
 
KOVUŞTURMA AŞAMASINDA
– Uzlaşma gerçekleştiği takdirde, mahkeme, uzlaşma sonucunda sanığın edimini def’aten yerine getirmesi halinde, davanın düşmesine karar verir.
– Edimin yerine getirilmesinin ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi halinde; şartlar aranmaksızın, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilir. Geri bırakma süresince zamanaşımı işlemez.
– Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildikten sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmesi halinde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşmesine karar verilir.
– Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildikten sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, mahkeme tarafından, şartlar aranmaksızın hüküm açıklanır.
– Sanığın, edimini yerine getirmemesi halinde uzlaştırma raporu 2004 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde yazılı ilam mahiyetini haiz belgelerden sayılır.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat