Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

UZLAŞMA PROTOKOLÜ

1- Taraflar

1-  Adı Soyadı  :    ……..

Adresi         :    …..

2-  Adı Soyadı  :    …….

Adresi         :    …..

 2- Sözleşmenin Konusu

Bu protokolün konusu .. .. …. Plakalı ….. Şasi Numaralı ….. Marka ….. Model Çekici ile .. .. …. plakalı ….. Şasi Numaralı ….. Marka …. Model YARI RÖMORK’un mülkiyeti, zilyetliği ve ortak işletilmesi usul ve esasların düzenlenmesidir.

3- Sözleşmenin Amacı

Bu protokolün amacı ikinci maddede plaka ve şasi numarası verilen araçların işletilmesi faaliyetinin birinci maddede tanımlanan taraflarca hangi usul ve esaslara göre yerine getirileceğinin, zaman, yer, tarafların yükümlülükleri ve mali esaslar ile diğer hükümler yönünden düzenlenmesidir. Bu protokolde hüküm bulunmayan durumlarda öncelikle 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu,Türk Ticaret Kanunu ve 6098 Sayılı Borçlar Kanunu hükümleri uygulanacaktır.

4- Sözleşmenin Süresi

İşbu sözleşme Tarafların karşılıklı iradeleri ile ya da taraflardan birisinin haklı sebeple fesih bildirimiyle sona erer.Haksız fesihte ceza-i şarta ilişkin hükümlere bakılır.

5- …….’a Ait Yükümlülükler

.. .. …. Plakalı ….. Şasi Numaralı ….. Marka …. Model Çekici ile .. .. …. plakalı ….. Şasi Numaralı ….. Marka …. 2013 Model yarı RÖMORK’un mülkiyeti ……..’da olup; ……,…….’ın yazılı muvafakatini almaksızın araçları devredemez.Araçlar üzerindeki mülkiyet hakkı her ne kadar XXXXX adına tescil olmuş ise de taraflar arasındaki anlaşma uyarınca ½ hissenin ……’a ait olduğu taraflarca kabul edilmiştir.

Sözleşme konusu Çekici ve treylerin çalıştırılması için ….. Noterliği’nin .. / .. / …. Tarih ve ….. Yevmiye Numaralı işlemi ile onaylanmış olan ve ….. ile ….. Tic. A.Ş arasında imzalanan “…..A.Ş. Taşıt Sözleşmesi” başlıklı sözleşmeden kaynaklanan her türlü hak ve borç, karayolları ve trafik mevzuatı ile vergi mevzuatından kaynaklanan kesintiler düşüldükten sonra, yarı oranında ……..’a aktarılacaktır. ……. işbu sözleşme kapsamında edindiği safi kazancı ½ oranında ……. ödemekle yükümlüdür. …….., ….. A.Ş.’den alınan ödeme tarihlerinde ve en geç aylık periyotlarla ……. ile ortak olan ….. Bankası ….. Şubesi’ndeki ….. Müşteri No.lu ….. Hesap No.’lu (IBAN: …..) …….. ve ……… müşterek hesabına ödemek, hesabı her türlü yasal takip ve blokajdan ari tutmak, çekici ve dorsenin yasal yükümlülükleri ve bunlardan kaynaklanan mali yükümlülükler hakkında …….’ı düzenli olarak bilgilendirmekle yükümlüdür.Adı geçen hesaba blokaj yada haciz gibi sınırlamalar gelmesi halinde oluşacak zarardan sorumludur.

…….. Çekici ve treylerin çalıştırılması için ….. Noterliği’nin .. / .. / …. Tarih ve ….. Yevmiye Numaralı işlemi ile onaylanmış olan ….. Tic. A.Ş arasında imzalanan “…..A.Ş. Taşıt Sözleşmesi” başlıklı sözleşmeden caymamak ve bu sözleşme hükümlerine eksiksiz uymak, bu sözleşmenin ….. A.Ş. tarafından haklı nedenle feshine sebebiyet vermemekle yükümlüdür……. sözleşmeye aykırı davranması sebebiyle talep edilecek cezai şarttan da sorumlu olacak …….’a ödemeyi rücu edemeyecektir. Hakkaniyete ilişkin kurallar saklıdır.

.. .. …. Plakalı ….. Şasi Numaralı ….. Marka …. Model Çekici’nin üzerinde mevcut olan ve iş bu çekicinin alınması için kullanılmış olan kredi borcunun tamamını vadelerinde ödemek, ödemeler bittiğinde çekici üzerindeki rehni kaldırmak;

…….. .. .. …. plakalı ….. Şasi Numaralı ….. Marka …. Model YARI RÖMORK’un alınması sırasında ….. Nakil Vasıtaları Kasa Treyler İmalat Pazarlama Nakliyat ve Depolama San. Tic. Ltd. Şti’ ne verilen, borçlusu ……., kefili …….olan toplam ….. adet ve toplamı …..-TL olan bonoların her birinin kendisine düşen ½ bedelini, vadelerinde ödemekle yükümlü olup,bu yükümlülüğün ihlali sebebiyle oluşacak zarardan sorumludur.

….. A.Ş. ile aktedilen sözleşme gereğince tahsil edilen paradan ……..’ın hissesine düşecek miktarı,

…….. .. .. …. Plakalı ….. Şasi Numaralı ….. Marka …. Model Çekici ile .. .. …. plakalı ….. Şasi Numaralı ….. Marka …. Model YARI RÖMORK’u her türlü yasal takip ve blokajdan ari tutmakla yükümlü olup, bu sebeple ………..’ın uğrayacağı zararı gidermekle yükümlüdür.

6- ………’a Ait Yükümlülükler

………… Çekici ve treylerin çalıştırılması için ….. Noterliği’nin .. / .. / …. Tarih ve ….. Yevmiye Numaralı işlemi ile onaylanmış olan ve …….. ile ….. San. ve Tic. A.Ş arasında imzalanan “…..A.Ş. Taşıt Sözleşmesi” başlıklı sözleşmeye muvafakat etmekte olup işbu sözleşmeden kaynaklı mülkiyet hakkına dayanarak …….. tarafından ….. A.Ş’ye karşı yüklenilmiş sorumlulukların yerine getirilmesine engel olmayacaktır. ……… haksız olarak İşbu sözleşme ve ….. A.Ş. Taşıt Sözleşmesi başlıklı sözleşmenin feshine yol açması durumunda oluşacak zararı ödemeyi kabul eder

……… .. .. …. plakalı ….. Şasi Numaralı ….. Marka …. Model YARI RÖMORK’un alınması sırasında ….. Nakil Vasıtaları Kasa Treyler İmalat Pazarlama Nakliyat ve Depolama San. Tic. Ltd. Şti’ ne verilen, borçlusu …………, kefili ………..olan toplam … adet ve toplamı …..-TL olan bonoların her birinin yarı bedelini, vadelerinde ödemekle yükümlüdür. ………… Bu yükümlülüğüne aykırı davranması sebebiyle oluşacak zarardan sorumludur.

……., ….. Bankası ….. Şubesi’ndeki ….. Müşteri No.lu ….. Hesap No.lu (IBAN: …..) ………… ve ……….. müşterek hesabı her türlü yasal takip ve blokajdan ari tutmakla yükümlü olup, aksi halde …………’ın uğrayacağı zarardan mesuldür.

…………. .. …. Plakalı ….. Şasi Numaralı ….. Marka …. Model Çekici ile .. .. …. plakalı ….. Şasi Numaralı ….. Marka …. Model YARI RÖMORK’u her türlü yasal takip,tedbir ve blokajdan ari tutmakla yükümlü olup,bu sebeple doğacak zarardan mesuldür.

7- Sözleşmenin İlam Niteliği

Taraflar karşılıklı davetler neticesinde davetlere birlikte icabet etmişler ve .. / .. / …. tarihinde, “…..”adresinde toplanarak bu uzlaşma tutanağı ve sözleşme dahilinde uzlaşma sağlamışlar ve iş bu belge imza altına alınmış olup, iş bugün akit olunan UZLAŞMA SAĞLAMA PROTOKOLÜ VE ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ taraflarca ve vekillerince imza altına alınmıştır. Bu şekilde taraflar iş bu sözleşmenin Avukatlık Kanunumuzun 35/A maddesi uyarınca gerçekleştiğini ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunumuz uyarınca ilam niteliğinde bulunduğunu da bila kabil rücu kabul ve taahhüt ederler.

8- İhtilafların Halli

İş bu sözleşmeden ilam niteliğindeki belgeden kaynaklı her türlü hukuki ihtilaflarda, ….. Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Sözleşme ….. ilinde ve yukarıda belirtilen adreste tanzim ve imza olunmuştur. I-Taraflar bölümünde yazılı bulunan tarafların adresleri, taraflarca tebligat adresi olarak kabul edilen adresler olup, bu adreslere gönderilecek evrak ve tebliğler tarafların ellerine geçmese dahi geçmiş olarak ve geçerli hukuki tebligat olarak kabul edilecektir.

Taraflar … sayfadan oluşan 2 nüsha olarak düzenlenen iş bu UZLAŞMA SAĞLAMA PROTOKOLÜ VE ORTAKLIK SÖZLEŞMESİ’ne uymayı bila kabil rücu kabul ve taahhüt ederler.

Sözleşmenin ….. tarafından teslim alınmıştır. .. / .. / ….

……….                                                           ………..

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat