Uzlaşma Kapsamındaki Suçlar Hangileridir?

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

Uzlaşma Kapsamındaki Suçlar Hangileridir?

UZLAŞMA KAPSAMINDAKİ SUÇLAR (5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU m. 253)

– 5271 sayılı kanunun 253. maddesinin birinci fıkrasında sayılan suçlarda, şüpheli, sanık, suça sürüklenen çocuk ile mağdur veya suçtan zarar gören gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisinin uzlaştırılması girişiminde bulunulur.
 
– Suça sürüklenen çocuklar bakımından mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla ayrıca üst sınırı 3 yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlarda da uzlaştırma girişiminde bulunulur.
 
– Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olanlar hariç olmak üzere; diğer kanunlarda yer alan suçlarla ilgili olarak uzlaştırma yoluna gidilebilmesi için, kanunda açık hüküm bulunması gerekir.
 
– Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olsa bile, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda, uzlaştırma yoluna gidilemez.
 
– Şüpheli ya da sanık tarafından uzlaştırma kapsamına giren bir suçun, bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte işlenmesi halinde, uzlaştırma yoluna gidilemez.
MADDE SUÇ
86 Kasten yaralama (3. fıkra hariç)
89 Taksirle yaralama
106/1 Tehdit
106 Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit
116 Konut dokunulmazlığının ihlali
117/1 İş ve çalışma hürriyetinin ihlali
123 Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma
125 Hakaret
132 Haberleşmenin gizliliğini ihlal
133 Kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması
134 Özel hayatın gizliliğini ihlal
141 Hırsızlık
146 Kullanma hırsızlığı
156 Bedelsiz senedi kullanma
157 Dolandırıcılık
159 Dolandırıcılığın, bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi hali
160 Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf
167 Yağma ve nitelikli yağma hariç “Malvarlığına Karşı Suçlar” başlığı altında yer alan suçların haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede kayın hısımlarının zararına olarak işlenmesi hali
209 Açığa imzanın kötüye kullanılması
233/1 Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali
234 Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması
239 Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (4. fıkra hariç)
341 Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret
5271 S.
K. m. 253/1-c
Mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla, suça sürüklenen çocuklar bakımından ayrıca, üst sınırı üç yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlar

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat