Arabuluculuk Kanununda Süreler

 

MADDE

KONU

SÜRE

6325 S. K. m. 13

Tarafların arabulucuya başvurma konusunda anlaşabilecekleri zaman

dava açılmadan önce veya davanın görülmesi sırasında

6325 S. K. m. 15

Arabulucunun seçildikten sonra tarafları ilk toplantıya davet edeceği zaman

en kısa sürede

6325 S. K. m. 15

Dava açıldıktan sonra tarafların birlikte arabulucuya başvuracaklarını beyan etmeleri halinde yargılamanın mahkemece ertelenebileceği süre

 

 

üç ayı geçmemek üzere

6325 S. K. m. 15

Dava açıldıktan sonra tarafların birlikte arabulucuya başvuracaklarını beyan etmeleri halinde yargılamanın mahkemece ertelenebileceği sürenin ne kadar uzatılabileceği

 

tarafların birlikte başvurusu üzerine üç aya kadar

6325 S. K. m. 15

Komisyonun, arabuluculuk müzakereleri sonunda düzenlediği  gerekçeli raporu saklama süresi

beş yıl boyunca

6325 S. K. m. 15

Devlet ödediği tazminattan dolayı görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle görevini kötüye kullanan üyelere rücu edeceği süre

 

ödeme tarihinden itibaren bir yıl içinde

 

6325 S. K. m. 16

Arabuluculuk sürecinin dava açılmadan önce arabulucuya başvuru halinde işlemeye başlayacağı süre

tarafların ilk toplantıya davet edilmeleri ve taraflarla arabulucu arasında sürecin devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varılıp bu durumun bir tutanakla belgelendirildiği tarihten itibaren

6325 S. K. m. 16

Dava açılmasından sonra arabulucuya başvuru halinde Arabuluculuk sürecinin işlemeye başlayacağı süre

mahkemenin tarafları arabuluculuğa davetinin taraflarca kabul edilmesi veya tarafların arabulucuya başvurma konusunda anlaşmaya vardıklarını duruşma dışında mahkemeye yazılı olarak beyan ettikleri ya da duruşmada bu beyanlarının tutanağa geçirildiği tarihten itibaren

**Arabuluculuk sürecinin başlamasından sona ermesine kadar geçirilen süre, zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

6325 S. K. m. 17

Arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi halinde, arabulucunun bu faaliyete ilişkin kendisine yapılan bildirimi, tevdi edilen ve elinde bulunan belgeleri, ikinci fıkraya göre düzenlenen tutanağı saklamak zorunda olduğu süre

beş yıl

6325 S. K. m. 17

Arabulucunun arabuluculuk faaliyeti sonunda düzenlediği son tutanağın bir örneğini Genel Müdürlüğe gönderme süresi

 

arabuluculuk faaliyetinin sona ermesinden itibaren bir ay içinde

6325 S. K. m. 20

Arabulucunun faaliyetine başlayabileceği süre

sicile kayıt tarihinden itibaren

6325 S. K. m. 23

Arabuluculuk Eğitimi Verme İzni Almak İçin Başvuruda Sunulan Belgelere dayalı olarak, eğitimin amacına ulaşacağı ve eğitim kuruluşlarında eğitim faaliyetinin devamlılığının sağlanacağı tespit edilirse, ilgili eğitim kuruluşuna izin verileceği süre

en çok üç yıl için geçerli olmak üzere

6325 S. K. m. 24

Sicile kayıtlı olan bir eğitim kuruluşunun, sicildeki kaydının geçerlilik süresinin uzatılmasını yazılı olarak talep edebileceği süre

kayıt süresinin bitiminden en erken bir yıl ve en geç üç ay önce

6325 S. K. m. 24

Eğitim kuruluşunun 26 ncı maddeye göre sunduğu raporlardan, arabuluculuk eğitiminin başarılı şekilde devam ettiğinin anlaşıldığı ve 27 nci maddede belirtilen sebeplerin bulunmadığı hallerde, verilmiş bulunan iznin geçerlilik süresinin uzatılabileceği süre

her defasında üç yıl

6325 S. K. m. 24

Eğitim kuruluşunun listede kayıtlı kalacağı süre

süresi içinde yaptığı başvuru hakkında karar verilinceye kadar

6325 S. K. m. 26

Eğitim kuruluşlarının bir önceki yıl içinde gerçekleştirdikleri eğitim faaliyetinin kapsamı, içeriği ve başarısı konusunda Daire Başkanlığına bir rapor sunacağı süre

her yıl ocak ayında

6325 S. K. Geç. m. 1

Arabulucu yerine ilgili kurumlardan bildirilen temsilcilerin Kuruldaki görev süresi

bir yıl

6325 S. K. Geç. m. 1

Kurulun toplanacağı süre

kuruluş ve teşkilatlanmanın tamamlanmasından itibaren üç ay içinde

 

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat