UYUŞTURUCU MADDE İHRAÇ ETME SUÇU

UYGULANAN KANUN MADDESİNİN GÖSTERİLMESİ LÜZUMU – KRİMİNAL POLİS LABORATUVARI MÜDÜRLÜĞÜNCE ŞAHİT NUMUNE OLARAK ALINAN NUMUNENİN DE MÜSADERESİNE KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

T.C YARGITAY
9.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 12027
Karar: 2017 / 720
Karar Tarihi: 27.03.2017

ÖZET: Sanıklar hakkında hükmedilen gün para cezasının adli para cezasına çevrilmesi sırasında uygulanan kanun maddesinin gösterilmesi gerekir. Ayrıca Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nce şahit numune olarak alınan numunenin de müsaderesine karar verilmesi gerekir.

(5237 S. K. m. 188)
Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
Yapılan yargılama sonunda aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların toplanan tüm delillerle birlikte gerekçeli kararda tartışılıp sanığın suçunun sübutu kabul, olay niteliğine ve kovuşturma sonuçlarına uygun şekilde vasfı tayin edilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde belirtilen düzeltme nedenleri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanıklar müdafilerinin yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
1) Sanıklar hakkında hükmedilen gün para cezasının adli para cezasına çevrilmesi sırasında uygulanan kanun maddesinin gösterilmemesi,
2) Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nce düzenlenen uzmanlık raporunda şahit numune olarak alındığı belirtilen numunenin de müsaderesine karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
Kanuna aykırı olup, hükmün bu nedenlerle BOZULMASINA, bu hususların yeniden yargılama yapılmaksızın CMUK’nın 322. maddesine göre düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hükmün gün para cezasının günlüğü 20 TL’den çevrilmesine ilişkin fıkrasına “TCK’nın 52/2 maddesi gereğince” ibaresinin eklenmesi, ayrıca hükmün müsadereye ilişkin bölümünde “uyuşturucu maddenin” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nce suça konu uyuşturucu maddeden alınan şahit numunenin” ifadesinin eklenmesi suretiyle diğer yönleri usul ve kanuna uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 27.03.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat