ÜRÜN TEDARİK VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

ÜRÜN TEDARİK VE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1- SÖZLEŞMENİN KONUSU

Tedarikçi, İstanbul Profilo Alışveriş Merkezinde … tarafından işletilen …….. mağazasına iş bu sözleşme ekindeki listede belirtilen ürünleri tedarik edecektir. Ancak değişen şartlara göre taraflar yazılı olarak karşılıklı mutabakat sağlamak kaydı ile tedarikçi tarafından sağlanacak ürünlerin çeşit ve miktarını artırabileceklerdir. Aynı şekilde ihtiyaç bulunmaması halinde … tek taraflı talebiyle ekli listede yazılı ürün listesinin azaltılmasını da talep edebilir. … mağaza alanına bu ürünler haricinde istediği adette ve farklı nitelikte ürünler koyabilecektir. Tedarikçi tarafından iş bu sözleşme kapsamında tedarik edilecek ekli listedeki ürünler …’ye konsinye olarak verilecektir. Ürünlerle ilgili Sevk İrsaliyesinde VUK’un 230/5 maddesi gereğince “Konsinye Olarak Teslim Edilmiştir” ibaresi yazılacaktır. … tarafından imzalanan Sevk İrsaliyesinin bir sureti Tedarikçiye iade edilecektir. Müşteriler tarafından jeton karşılığı kullanılacak olan ürünlerin ödemeleri … kasalarına yapılacak olup ürünlerin kalite ve garantisinden tedarikçi sorumlu olacaktır.

2- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Tedarikçi tarafından iş bu sözleşme kapsamında ekli listede belirtilen ürünler tam ve eksiksiz olarak …’ye teslim ve tedarik edilecektir. Mağazadaki oyun alanının işletmesi münhasıran … tarafından yapılacaktır. Tedarikçi tarafından gönderilen ve jeton karşılığında müşteriler tarafından kullanılacak ürünlerin jeton ücretleri … kasalarına yapılacaktır. Sözleşme kapsamında tedarik edilecek ürünlerin sözleşme başlangıç tarihine kadar hazırlanması gerekmektedir. Taraflar iş bu sözleşmeyi ve sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen 3. kişi ya da kuruluşlara devredemezler. Hangi sebeple ve her ne şekilde olursa olsun …’nin alışveriş merkezinde kiraladığı alandan tahliyesi halinde iş bu sözleşme kendiliğinden sona erecektir.

Tedarikçi işbu sözleşme süresince ve sözleşmenin uzatılması halinde uzayan süreler dâhilinde tedarik edeceği ürünlerle ilgili her türlü teknik hizmet ve desteği vermeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Tedarikçi tarafından temin edilen ürünlerin arızalanması durumunda gerekli her türlü teknik servis ve destek en geç 24 saat içerisinde Tedarikçi tarafından sağlanılacaktır. Ürünlerin arızalanması durumunda içinden çıkacak jeton adetleri düşülerek hesaplanacaktır.

…; sözleşme konusu ve jeton karşılığı kullanılacak ürünlerden çıkan jeton baremların ağırlık ortalaması dikkate alınarak hesap edilecek miktardan ……… günde bir hazırladığı raporu Tedarikçiye gönderecektir. …; sözleşme konusu ürünler ile ilgili her türlü arıza ve sorunları 3 iş günü içinde tedarikçiye bildirmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

3- MALİ ŞARTLAR

Her ay satılan jeton karşılığı elde edilen ciro 30 günün sonunda … tarafından rapor edilerek tedarikçiye bildirilecektir. Ürünlerden çıkan jeton baremlerinin ağırlık ortalaması dikkate alınarak hesaplama yapılacak ve … tarafından firmaya bildirilen tutara KDV ilave edilerek tedarikçi tarafından fatura kesilecek ve derhal …’ye gönderilecektir. … kendisine tebliğ edilen faturaların kesim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde tedarikçinin yazılı olarak bildireceği banka hesabına yapacaktır.

4- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ

İş bu sözleşme ……..20… tarihinde başlayıp ………20… sona ermek üzere 1 yıllık süre için akdedilmiştir. Sözleşme süresinin bitiminden en az 1 ay öncesinden … tarafından sözleşmenin feshi tedarikçiye yazılı olarak ihbar edilmedikçe sözleşme aynı şartlarla ve 1 yıl süreyle yenilenmiş sayılır. … en az 15 gün öncesinden yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydı ile sözleşmeyi dilediği zaman tek taraflı olarak feshetme hak ve yetkisine sahiptir. Bu durumda Tedarikçi -şayet o güne dek ödenmemiş ise- sadece sözleşmenin fesih edildiği tarihe kadar olan ayların ücretlerini talep edebilecektir. Şayet sözleşme tedarikçinin işbu sözleşmeden kaynaklanan edimlerini yerine getirmemesi nedeniyle feshedilirse …’nin hiçbir ücret ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Sözleşmenin … tarafından herhangi bir nedenle feshedilmesi halinde sözleşmeye konu ürünler tedarikçi tarafından taşıma masrafları da kendisine ait olmak üzere derhal teslim alınarak mağazadan taşınacaktır. Aksi halde taşıma masrafları tedarikçinin nam ve hesabına ait olmak üzere ürünler … tarafından tedarikçiye gönderilebilecektir.

5- MÜCBİR SEBEPLER

Yangın, tabii afetler, devamlı yağmurlar, yol kapanması, grev, uzun süreli ve sari hastalıklar, yol ve iş kazası, aletlerin bozulması ve tamir için yurtdışı imalatçı firmalara gönderilmesi veya tarafların tamamen iradesi dışındaki olabilecek olağanüstü ve benzeri haller gibi mücbir sebepler neticesi, bu sözleşmenin tespit edilen süre içinde tamamlanamaması halinde taraflar sözleşmeden kaynaklanan edimlerin karşılıklı olarak yerine getirilemeyeceğini peşinen Kabul ve beyan ederler. Mücbir sebepten kaynaklanan sürenin 30 günü aşması halinde ….sözleşmeyi tek taraflı olarak hiçbir tazminat ve bedel ödemeden fesih etme hakkına sahiptir.

6- YETKİLİ MAHKEME

İş bu sözleşmenin uygulanmasından veya yorumlanmasından kaynaklanabilecek her türlü ihtilafların çözümlenmesinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra daireleri münhasıran yetkili kılınmıştır.

7- TEBLİGAT

Tarafların iş bu sözleşmede belirtilen adresleri yasal tebligat adresleridir. Bu adreslere yapılacak her türlü tebligat taraflara yapılmış addedilecektir. Adres değişikliği yazılı olarak diğer tarafa bildirilmediği müddetçe bu adreslere yapılacak her türlü tebligat geçerli bir tebligatın hukuki sonuçlarını doğuracaktır.

İş bu sözleşme …/…/… tarihinde taraflarca 2 nüsha olarak tanzim ve imza olunmuştur.

Anonim Şirketi                         Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi

 

 

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat