Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

ÜRÜN TAŞIMA SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

….. adresinde mukim ….. Tic. Ltd. Şti. (aşağıda kısaca “……….” olarak anılacaktır) ile;

….. adresinde mukim ….. (aşağıda kısaca “TAŞIYICI” olarak anılacaktır).

2- Taraflar, adres değişikliği halinde yeni adresi karşı tarafa yazılı olarak bildirmedikçe, yukarıda belirtilen adrese gönderilen taahhütlü tebligatların kendisine yapılmış olacağını kabul eder.

3- Tanımlar

Taşıyıcı      : ……….. tarafından üretilen ürünlerin …… bölgelerinde, …… Sanayi Ticaret A.Ş.’ye ait noktalara ……..’ın aracı ile ürün taşıması yapan,

……….    : Sözleşmeye konu olan ürünlerin üretimini yapan ve TAŞIYICI’yi tayin eden.

4- Sözleşmenin Konusu

………. tarafından üretilen ürünlerin yukarda belirtilen bölge ve noktalara işbu sözleşme hükümlerine uygun olarak taşınması hususu, tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri ile ilgili diğer hususlar bu sözleşmenin konusunu oluşturur.

5- ………’ın, sözleşme süresince ve belirlenen bölge içerisinde, TAŞIYICI’nın yazılı muvafakatini almaksızın, TAŞIMA hakkını bir üçüncü şahısa verme hakkı saklıdır.

6- ……… ürünlerinin taşınması hususunda TAŞIYICI, kendi personeli ve ekipmanları ile gerekli organizasyonu yapacak olup taşıma işlemi ……….’a ait araçlarla gerçekleştirilecektir.

7- Söz konusu aracın plaka ve şasi numarası da belirtilmek üzere hazırlanan tutanakla birlikte TAŞIYICI’ya teslim tarihinden itibaren işleyecek olan tüm vergi, Karayolları Zorunlu Mali Mesuliyet sigortası, kasko sigortası, bakım ve onarım giderleri, yakıt giderleri…vs. gibi tüm giderlerinden TAŞIYICI sorumlu olup, buna ilişkin olarak ………’a rücu hakkı bulunmamaktadır.

8- Araçların TAŞIYICI’ya teslimi, sadece bu sözleşme ile belirtilen şekilde kullanım amaçlı olup bu amaç dışında kesinlikle kullanılamayacağı gibi hiçbir şekilde TAŞIYICI’ya bu araçlar üzerinde tasarruf etme yetkisi de tanımamaktadır. Sözleşmeye konu motorlu taşıtlar üzerinde tasarruf yetkisi sadece …..’a ait olup, ….. istediği zaman karşı tarafın rızası aranmaksızın sözleşme konusu motorlu taşıtlar üzerinde tasarruf yetkisini kullanabilecektir.

9- Sözleşmede belirtilen motorlu taşıtların kullanımı sırasında oluşabilecek maddi hasarlı ve/veya ölümlü-yaralanmalı kazalarda tüm tazminat giderlerinden ve masraflardan TAŞIYICI sorumludur. TAŞIYICI’nın bu tazminatlara ilişkin olarak hiçbir suretle ………..’a rücu hakkı bulunmamaktadır. TAŞIYICI bu yönde doğabilecek tüm talep ve dava haklarından gayrı kabili rücu feragat etmiştir.

10- Sözleşme konusu motorlu taşıtların karışmış olduğu/olabileceği kazalarda 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde ……….’a yöneltilebilecek her türlü dava ve tazminat giderlerinden TAŞIYICI sorumlu olacaktır. 2918 sayılı KTK ve ilgili mevzuat kapsamında …………’ın her hangi bir ad altında, her hangi bir kişiye tazminat veya masraf ödemek zorunda kalması halinde ödemiş olduğu bu miktarı TAŞIYICI’ya yönelteceği yazılı bir talep ile TAŞIYICI’dan talep edebilecektir. Bu şekilde bir talebin TAŞIYICI’ya ulaşmasından itibaren hiçbir dava ya da icra takibine gerek kalmaksızın en geç 15 gün içerisinde TAŞIYICI bu miktarı aynen ve nakden ………’a ödeyecektir.

11- ……. dilediği ve gerekli gördüğü zaman kendi personeli vasıtasıyla, DAĞITICI’nın satış noktalarını denetlemeye ve uyarmaya yetkilidir.

12- …… tarafından TAŞIYICI’ya teslim edilen tüm ürünler TESLİM-TESELLÜM TUTANAĞI’na bağlanacaktır.

13- Diğer Hükümler

Taraflar arasında doğacak tüm ihtilaflarda ….. Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri Yetkilidir.

14- Sözleşmenin Süresi

Bu sözleşme .. / .. / …. tarihinde yürürlüğe girecek ve yürürlük tarihinden itibaren l (bir) yıl süre ile yürürlükte kalacaktır. Sürenin bitiminden itibaren en az 30 gün içerisinde noter aracılığıyla yazılı olarak sözleşmenin feshedildiği karşı tarafa bildirilmezse, sözleşme aynı şartlarda bir yıl uzamış sayılacaktır.

15- Sözleşmenin Sona Ermesi

  1. a) TAŞIYICI ve ………’ın (taşıyıcı tüzel kişi ise ortaklardan birisinin) vefatı,
  2. b) TAŞIYICI ve ………’ın ödemezlik/mal vermeme durumuna düşmesi,konkordato ilan etmesi,tasfiye işlemlerine girişilmesi,
  3. c) TAŞIYICI ve/veya ………..’ın herhangi bir nedenle işine devam edememesi veya etmemesi,

16- TAŞIYICI veya ……. işbu sözleşmeyi ….. ay öncesinden noter aracılığı ile yazılı taahhütlü bildirimle her zaman feshedebilir. TAŞIYICI, ……….’dan almış olduğu araç ve gereçleri en geç …… gün içerisinde teslim edecektir.

………..                                                       Taşıyıcı

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat