Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN FİİLİNİ TAAHHÜT SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan ………. adresinde mukim ………. A.Ş. (bundan böyle kısaca kurum olarak zikredilecektir) ile diğer taraftan ………. adresinde mukim bayi A.Ş. (bundan böyle kısaca garanti veren olarak zikredilecektir). Aşağıdaki hususlarda mutabık kalarak aralarında işbu sözleşmeyi imzalamışlardır.

1- Bu sözleşme, ekteki ………. A.Ş. (kurum) ile bayi A.Ş. (yatırımcı) arasında akdedilen ve 7 ana maddeden ibaret kar ve zarara katılma yatırım akdinde kurum’un projenin karlılığı ve zarar etmesinin mümkün olmadığı hususlarında Garanti Veren tarafından garanti verilerek ikna edilmesi ve sözleşmenin diğer tarafının (yatırımcı’nın) seçimi konusunda kurum’u yönlendirmesi üzerine, kurum tarafından imzalanmış olduğundan; kurum’a isabet edecek her türlü kar kaybı ve zararı Garanti veren’in ödemeyi taahhüt etmesi üzerine hazırlanmıştır.

2- Kurum, bayi A.Ş. (yatırımcı) ile işbu sözleşme ekinde yer alan 7 ana maddeden ibaret kar ve zarara katılma yatırım sözleşmesini akdedecek ve sözleşmede belirtilen mal bedelini ödeyecektir.

3- Buna mukabil, Garanti Veren;

Kar ve Zarara Katılma Yatırım Akdinin diğer tarafını teşkil eden YATIRIMCI’nın işbu sözleşmede zikredilen yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz olarak yerine getireceğini, ayrıca proje konusu malı/malları mevzuat ve sözleşme şartlarına uygun olarak satın ve teslim alacağını garanti ve taahhüt ettiğini,

Kar ve Zarara Katılma Yatırım Akdindeki bu zar/zarar projesinin kesinlikle zarar etmeyeceğini; projenin karlılık oranının ve kurum karının sözleşmede belirtilenin altında olmayacağını; projenin kesinlikle zarar etmeyeceğini garanti ve taahhüt ettiğini,

Belirtilen garantilerinin aksine bir durumun ortaya çıkması ya da Kar ve Zarara Katılma Yatırım Akdinin kurum tarafından tek taraflı olarak feshi halinde; kuruma isabet edecek kar kaybı ile zararın tamamını (Kar ve Zarara Katılma Yatırım Akdinin 3. maddesindeki proje tutarının tamamı ile 5.2, 5.3, 5.4, 6.2, 6.3, 6.4 ve 11. maddelerinde yer alan kar kaybı, zarar ve sair yükümlülükler ve tazminatların tamamını) ve kurumun ekli sözleşme dolayısıyla her hangi bir nedenle uğrayacağı zararların tamamını protesto çekmeye, hüküm elde etmeye ve yatırımcının rızasını almaya ihtiyaç olmaksızın; ayrıca yatırımcı ile kurum arasında meydana gelebilecek ihtilafların sonuçlarını beklemeksizin, kurumun yazılı talebi üzerine, derhal nakden ve def’aten ödeyeceğini garanti ve taahhüt ettiğini,

Belirtildiği şekilde kurumun yazılı bir talebi olup da, talep edilen miktarı nakden ve def’aten kuruma ödenmediği takdirde; işbu sözleşmede yazılı garanti ve taahhütlerine karşılık kuruma vereceği teminatlarının hiç bir ihtar ve ihbara gerek olmaksızın paraya çevrilmesine şimdiden muvafakat ettiğini, gayri kabilirücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

İşbu sözleşmeden kaynaklanacak ihtilafların hallinde kurum defter ve kayıtlarının kat’i delil teşkil edeceği hususunda taraflar mutabıktırlar.

İşbu sözleşmeden kaynaklanacak ihtilafların hallinde ………. Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

Taraflar işbu sözleşmede belirttikleri adreslere yapılacak tebligatların kendilerine yapılmış ve geçerli tebligatlar olacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler. ../../….

Eki: Kar ve Zarar Katılma Yatırım Akdi

Garanti Veren Bayi A.Ş.                                 Kurum A.Ş.

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat