ÜÇÜNCÜ KİŞİYE TESLİM ŞARTLI ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

ÜÇÜNCÜ KİŞİYE TESLİM ŞARTLI ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ

1- TARAFLAR:

SATICI: (Sözleşmede satıcı olarak anılacaktır).

ALICI: (Sözleşmede alıcı olarak anılacaktır).

2- KONUSU: satıcıdan sözleşme süresince satın alacağı emtiaları bir başka firmaya satacak olan ve bu ticari faaliyet içinde almış olduğu emtiaları satacağı ve teslim edeceği üçüncü kişi firmanın belirlediği iş yeri depo vs gibi yerde üçüncü kişiye teslim edilmesinin ALICI tarafından talep edilmesi ve bu üçüncü kişiye karşı bu malların orijinalliği ve teslim süreleri ve teslime kadarki hasar ve ziyalarından dolayı taraflar arasındaki hukuki sorumluluk ve çerçevelerinin belirlendiği sözleşmedir.

3- ÇALIŞMA SİSTEMİ: Sözleşme süresi içinde kendi ticari faaliyet sistemi içinde satış yapacağı taraflar için, satarak faturasını keseceği ve tahsilatını alacağı alıcısına söz konusu emtiaların satıcıdan alınması halinde, alıcının adresine satıcı tarafından teslim edilmesinin istendiği ticari faaliyet halinde, hangi şirkete hangi ürünlerin sipariş ve sözleşmesinin yapılmış olup, bu siparişlerin teslim tarihlerinin ve teslim şeklinin ne olduğunun satıcıya kaşe ve imzalara havi olarak bildirilmesi şarttır.

Satıcı tarafından onay verilmediği müddetçe, alıcı ile üçüncü şahsın aralarında oluşturdukları herhangi bir sözleşme ve muvafakat satıcı üzerinde hiçbir yükümlülük doğurmaz. Bu çalışma sistemi ve sözleşmesi bir bayilik sözleşmesi değildir. Alıcı’ya herhangi bir bayilik hakkı vermez. ALICI üçüncü kişilere karşı satıcı namına satıcı tarafından yazılı onay verilmemiş hiçbir taahhütte bulunamaz.

4 – ÜRÜNLER-SİPARİŞLER: Alıcı – üçüncü kişi ile yapmış olduğu sözleşme ile emtiaların cins ve miktarları ve teslim süreleri belirlenmiş ise bu kayıtlar üzerinden sözleşme temeli oluşacak ve ayrıca süre içinde yeni siparişlerin alınması ve cins ve miktarlar olarak artırımlar yapılması halinde bu hususta ekteki EK 1 SİPARİŞ FORMATI ile sözleşme kapsamı içine dâhil edilecektir. Bu emtiaların cins ve miktarları ve bedelleri hususunda satıcı sorumluluğu satıcı tarafından verilecek onaya bağlı olacaktır.

5- MAL TESLİMİ: Ürünlerin nakliyesine ilişkin tüm masraf ve seyir riski

ALICI_MÜŞTERİYE aittir. Belirlenmiş teslim tarihinde, satıcı tarafından teslim edilmek üzere ifanın tüm şartları olmasına karşın, üçüncü kişinin malı teslim almaması halinde TESLİM ALINMAYAN ÜRÜNLE İLGİLİ ALICI hiçbir nam altında bedel, masraf vs tazmin taleplerinde bulunamaz. BU DURUMDA FATURASI KESİLMİŞ VE ÜÇÜNCÜ ŞAHSA TESLİM İMKANI OLMAYAN MAL ALICI ADRESİNE TESLİM EDİLİR.

6-ÜRÜNÜN BEDELİ: Ürün bedeli satıcı tarafından belirlenir. Ürün bedelinin elektronik ortamda icap kabul ve teyit ile belirlenmesi halinde bu miktar, sözleşme ile belirlenmesi halinde sözleşme miktarı, bu hallerin bulunmaması halinde satıcı tarafından kabul edilen değer olarak bedeli belirlenir.

7- ÖDEME ŞEKLİ: Ürünün satıcı tarafından faturasının kesilmesi tarihinde ürün bedelinin satıcıya ödenmesi esastır. Taksitli vadeli satımlar ayrı sözleşme ile düzenlenir.

Alıcı gününde ödemesini yapmadığı emtia ve fatura bedeli için aylık %6 vade farkı ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 8- YÜKÜMLÜLÜKLER:

LİMİT AŞMA: Alıcı üçüncü şahsa teslim şartlı yapacağı satışlarda verdiği sipariş ile satıcı stoklarından fazla alım talebinde bulunması ve satıcının bunu stok dışından tedarik etmesi ve bu miktarda alımdan üçüncü şahsın herhangi bir neden ile vazgeçmesi ve teslim almaması halinde söz konusu emtianın tamamının bedelini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu durumda üçüncü şahsın teslim almadığı sipariş miktarı ürünün tamamını alıcı bizzat kendisi almak zorundadır. Teslimden çekinilmesi halinde alıcı namına ürün bedeli alıcı tarafından ödenmek üzere depoda muhafaza edilir. Fatura bedeli ile tahsil edilerek alıcı cari hesabına kaydedilir.

  1. ŞAHIS TALEPLERİ: Alıcı 3. şahıslara teslim edilmek üzere teslimden önce seyir halindeki emtia üzerinde kendi borçlarından kaynaklanan başka 3. şahısların hak dermeyan etmesi durumunda, satıcının bu durumu alıcıya ve üçüncü kişiye bildirme yükümlülüğü, mahkemede alıcı ve 3 kişiyi savunma yükümlülüğü sözleşme şartı olarak kaldırılmıştır. Böyle bir hal oluştuğunda ürün bedeli alıcı tarafından nakden ve peşin olarak ödenir.

TESLİM: Alıcı tarafından satıcıdan alınarak üçüncü şahsa teslimi istenilen ürünler için satıcı tarafından yapılacak nakliye ve teslim masrafları alıcıya fatura edilir ve alıcı tarafından ödenir.

9-DEVİR TEMLİK: Alıcı sözleşmeyi ve sözleşme yükümlülüklerini devir, temlik, ciro edemez. satıcı alıcıdan olan tüm alacak haklarını ve sözleşme yükümlülüklerini herhangi bir muvafakat aranmaksızın devir temlik ve ciro edebilir.

10- SATICININ HAKLARI: Satıcı yürürlükte olan sözleşmeyi, kendi firma ihtiyaçları ve gerekleri doğrultusunda başkaca bir neden aranmaksızın tek taraflı olarak herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın fesih edebilir. Bu feshin alıcıya ve başkaca herhangi bir üçüncü kişiye kar mahrumiyeti veya munzam zarar kapsamında hiçbir talep hakkını vermeyeceğini taraflar kabul ve taahhüt ederler.

11- GARANTİ: Alıcı fax-email-telefon ile vermiş olduğu siparişlerin üçüncü kişi tarafından teslim alınması halinde başkaca hiçbir kayıt ve belgeye gerek kalmaksızın kendisine fatura edilmiş olan bedeli asıl ve ferileri ile birlikte ödemeyi garanti eder.

12- SÖZLEŞME SÜRESİ: Sözleşme süresi imza anından itibaren 1 yıldır. Sözleşmeyi yenilenmesi halinde günün şartları, halin icapları, ticari faaliyetin gerekleri doğrultusunda satıcı tarafından düzenlenecek yeni sözleşme ile çalışma esasları belirlenir.

13- ADRES-TEBLİGAT: Taraflar işbu sözleşme ile bildirmiş oldukları adreslerinde olacak değişikliği gecikmeksizin karşı tarafa yazılı ve resmi evraka dayanır belgeli olarak bilgilendirecektir. Aksi takdirde sözleşme adresleri tebligat adresi kabul edilecek ve bu adrese yapılacak tebligatı hukuken geçerli olacaktır.

Alıcı işbu sözleşmeyi imza tarihi itibarı ile kendisi hakkındaki imza sirküleri, faaliyet belgesi, ticaret sicil bilgilerini sözleşme eki olarak sunmuştur. Sunulan bu belge ve bilgilerin doğru olduğunu bunlarda ortaya çıkacak hata ve yanlışlardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

14- DELİL SÖZLEŞMESİ: Satıcı kayıtları (elektronik ortam kayıtları, CD-Cdrom-fax resmi ve adi yazılı belgeler ve ticari defterleri) tek başlarına HUMK 287 uyarınca kesin delil hükmündedir. Alıcı ihtilaf halinde bunlardan başkaca delile dayanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

15-GARANTÖRLÜK: Alıcı firmanın ortakları firma ve şahıslar olarak işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinin ve bunlardan gerek satıcı gerek üçüncü kişilerin doğacak zarar ziyan ve tazminat talepleri asıl ve ferilerini tazminde sınırsız süresiz tüm mal varlıkları ile garantör olduklarını kabul ve taahhüt ederler.

16-YETKİ SÖZLEŞMESİ: İşbu sözleşmeden kaynaklanan tüm ihtilaflarda İSTANBUL MAHKEMELERİ yetkilidir.

İşbu sözleşme tarafların yetkilileri tarafından okunmuş tüm şartlarında anlaşma sağlanmış olmakla 2 asıl suret olarak düzenlenerek birer adedi taraflara verilerek satıcı şirket merkezi adresinde …/…/… tarih ile imza altına alınmıştır.

Satıcı                                                            Alıcı

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat