Tüzel Kişilerle İlgili Güvenlik Tedbirleri Nasıl Uygulanır?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Tüzel Kişilerle İlgili Güvenlik Tedbirleri Nasıl Uygulanır?

Tüzel kişilerle ilgili güvenlik tedbirleri iki tür­lüdür: İznin iptali ve müsadere.

İznin iptali tedbirine, bir kamu kurumunun verdiği izne dayanarak faaliyette bulunan özel hukuk tüzel kişisinin organ veya temsilcilerinin iştirakiyle bu iznin verdiği yetkinin kötüye kulla­nılması suretiyle tüzel kişi yararına işlenen kasıtlı suçlardan mahkûmiyet durumunda TCK m. 60/1 uyarınca karar verilir. İznin iptaline karar verilebil­mesi için; a) Verilmiş bir izin bulunmalı, b) Kasıtlı suç, verilmiş bu iznin kötüye kullanılması suretiy­le işlenmeli, c) İşlenen suç ile verilen iznin kulla­nılması arasında nedensellik bağı bulunmalı, d) Tüzel kişinin organ veya temsilcileri suça iştirak etmiş olmalıdır351.

Müsadereye ilişkin hükümler ise, yine özel hukuk tüzel kişileri hakkında ve suçun bunların yararına işlenmiş olması durumunda uygulanır.

Belirtilen tedbirlere, TCK m. 60/4’ün vur­gusuyla, kanunda özel olarak belirtilen hâllerde hükmedilebilecektir. Öte yandan, bu tedbirlerin uygulanması, işlenen fiile nazaran daha ağır so­nuçlar ortaya çıkarabilecekse, hâkim bu tedbire hükmetmeyebilecektir (TCK m. 60/3).

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat