Koruma ve Tedavi Tedbiri Nasıl Uygulanır?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Koruma ve Tedavi Tedbiri Nasıl Uygulanır?

Türk Ceza Kanunu, fiili işlediği sırada akıl hastası olanlara (m. 57), alkol ya da uyarıcı mad­de bağımlılarına (m. 57/7) koruma ve tedavi ted­biri uygulanacağını öngörmüştür.

Fiili işlediği sırada akıl hastası olan kişi hak­kında, koruma ve tedavi amaçlı olarak güvenlik tedbirine hükmedilir. Hakkında güvenlik tedbirine hükmedilen akıl hastaları, yüksek güvenlikli sağ­lık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınırlar.

Akıl hastaları yönünden bu tedbirin belli bir süresi yoktur. Ölçü, akıl hastasının toplum açısından arz ettiği tehlikelilik derecesidir. Dola­yısıyla tedbir, akıl hastasının toplum yönünden tehlikeliliği ortadan kalkıncaya veya önemli ölçü­de azalıncaya kadar uygulanır. Hakkında güven­lik tedbirine hükmedilmiş olan akıl hastası, yer­leştirildiği kurumun sağlık kurulunca düzenlenen raporda toplum açısından tehlikeliliğinin ortadan kalktığının veya önemli ölçüde azaldığının belir­tilmesi üzerine mahkeme veya hakim kararıyla serbest bırakılabilir (TCK m. 57/2). Bu, mahke­me tarafından böyle bir rapor üzerine dosyanın yeniden ele alınması ile mümkün olur. Ancak bu kavramdan mahkeme tarafından işin esası yö­nünden bir inceleme yapılacağı ve akıl hastası hakkında bir cezaya hükmedebileceği gibi bir so­nuca tabidir ki varmamak gerekir. Zira bu durum TCK’nın 32/1. maddesine de aykırı olur.

Sağlık kurulu raporunda, akıl hastalığının ve işlenen fiilin niteliğine göre, güvenlik bakımından kişinin tıbbi kontrol ve takibinin gerekip gerekme­diği, gerekiyor ise, bunun süre ve aralıkları be­lirtilir.

Tıbbi kontrol ve takip, raporda gösterilen süre ve aralıklarla, Cumhuriyet savcılığınca bu kişilerin teknik donanımı ve yetkili uzmanı olan sağlık kuruluşuna gönderilmeleri ile sağlanır.

Tıbbi kontrol ve takipte, kişinin akıl hastalığı itibarıyla toplum açısından tehlikeliliğinin arttığı anlaşıldığında, hazırlanan rapora dayanılarak, yeniden koruma ve tedavi amaçlı olarak güvenlik tedbirine hükmedilir. Bu durumda, bir ve devamı fıkralarda belirlenen işlemler tekrarlanır.

Tıbbi kontrol ve takipte, kişinin akıl hastalığı itibarıyla toplum açısından tehlikeliliğinin arttığı anlaşıldığında, hazırlanan rapora dayanılarak, yeniden koruma ve tedavi amaçlı olarak güvenlik tedbirine hükmedilir. Bu durumda, bir ve devamı fıkralarda belirlenen işlemler tekrarlanır.

Öte yandan suç işleyen alkol veya uyarıcı ya da uyuşturucu madde bağımlısı kişilere uygula­nan tedavi tedbiri de kişi bunlardan kurtuluncaya kadar devam edecektir. Bu kişiler, yerleştirildiği kurumun sağlık kurulunca bu yönde düzenlene­cek rapor üzerine mahkeme veya hakim kararıy­la serbest bırakılabilir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat