Tüzel kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Nasıl Yapılır?

AVUKATLIK RUHSATI DÜZENLENMESİ SÜRECİ

Tüzel kişiler Hakkında Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Nasıl Yapılır?

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri, kasıtlı bir suçtan dolayı mahkûmi­yet hâlinde 5237 sayılı Kanunun 60 inci maddesinde yazılı olan tedbirlerdir (Tüzü­ğün m. 63,1).

Tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbirleri aşağıda belirtilen esaslara göre ye­rine getirilir (Tüzüğün m. 63, II):

Mahkemece Cumhuriyet başsavcılığına gönderilen ilâm, infaz defterine kay­dedilir.

Cumhuriyet başsavcılığınca, güvenlik tedbirini içeren bu ilâm, tedbirin niteli­ğine göre tüzel kişiliğin faaliyet gösterdiği konu ile ilgili izni vermeye yetkili ma­kamlara bildirilir.

Bu madde hükümleri gereğince, izin vermeye yetkili makamlarca, özel hukuk tüzel kişisinin izni iptal edildikten sonra durum, Cumhuriyet başsavcılığına bildiri­lerek ilâm iade edilir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat