Trafik Kazası Sonucu Ölüm Meydana Gelmesi

Uzlaşma Dilekçesi Örneği

Trafik Kazası Sonucu Ölüm Meydana Gelmesi

T.C YARGITAY

4.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 9603

Karar: 2000 / 695

Karar Tarihi: 01.02.2000

ÖZET: Uyuşmazlık konusu olayda, desteğin aylık ücretinin belirlenmesi için desteğin nitelik ve mesleği de belirtilerek gerektiğinde bilirkişiden rapor alınmalı ve yılın tüm aylarında çalışıp çalışmadığının gözetilip ayrıntılı bir hesaplama yapılması gerekir.(818 S. K. m. 41, 45) (1086 S. K. m. 275)

Tazminat Davası

Dava: Davacı Zuhal Akfırat vd. vekili Avukat Hikmet Bakır tarafından, davalı Engin Doğan vd. aleyhine 10.3.1997 gününde verilen dilekçe ile trafik kazasında desteğin ölümünden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istenilmesi üzerine yapılan yargılama sonunda; Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen 25.6.1999 günlü kararın Yargıtay’da duruşmalı olarak incelenmesi davalılar vekili tarafından süresi içinde istenilmekle, daha önceden belirlenen 1.2.2000 duruşma günü için yapılan tebligat üzerine temyiz eden davalılar vekili Avukat M. Haldun İleri geldi, karşı taraftan davacılar vekili gelmedi. Açık duruşmaya başlandı. Süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve hazır bulunanın sözlü açıklaması dinlenildikten sonra tarafa duruşmanın bittiği bildirildi. Dosyanın görüşülmesine geçildi. Tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:

Destekten Yoksun Kalma

Karar: Dava, desteğin trafik kazasında ölümünden kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece istem kısmen kabul edilmiş karar davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

Davacılar desteğin bir şirkette aylık 200 milyon lira ücret ile çalıştığını iddia ederek destekten yoksun kalma tazminatı istemişlerdir. Mahkemece aylık 200 milyon lira gelir üzerinden hesaplamayı öngören ve artış ve iskontoyu da tüm yıllardaki destek miktarlarının toplamı üzerinden uygulayan bilirkişi raporu esas alınarak karar verilmiştir.

Desteğin Aylık Ücretinin Belirlenmesi Gereği

Desteğin bir şirkette ayda 200 milyon lira ile çalıştığı iddia edilmişse de şirketten gelen yanıtlarda böyle bir ücrete ilişkin belgenin bulunmadığı bildirilmiş olduğu gibi desteğin zaman zaman şirkete iş yaptığı ve bu hususun mahkemece de kabul edilmiş bulunmasına göre desteğin aylık net ücretinin belirlenemediği görülmüştür.Ayrıca,bilinmeyen dönem için gerçekleşen tazminattan yıl yıl arttırım ve indirim yapılmaması doğru değildir.

Yeterli Araştırmanın Yapılmamış Olduğu

Kabule göre de; talepten fazlaya hükmedilmiştir. Şöyle ki davacılar her iki dosyada toplam; Zuhal Akfırat için sigortadan alınan 435.000.000 lirayı düşülerek 5.635.291.118 lira, Birçim Akfırat için 165.000.000 lirayı düşülerek 1.778.269.734 lira istemişlerdir. Mahkeme Zuhal Akfırat için 6.070.191.181 lira, Birçim Akfırat için 1.943.978.616 lira destekten yoksun kalma tazminatına hükmetmiştir. Bu husus Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 74. maddesine aykırıdır.

Hükmün Bozulması Gereği

Şu durumda desteğin aylık ücretinin belirlenmesi için desteğin nitelik ve mesleği de belirtilerek gerektiğinde bilirkişiden rapor alınmalı ve yılın tüm aylarında çalışıp çalışmadığının gözetilip yukarıda belirtilen esaslara göre hesaplama yapılması gerekir.

Anılan yönler gözetilmeden verilen karar usul ve yasaya aykırı olduğundan bozulması gerekmiştir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın gösterilen nedenlerle BOZULMASINA ve temyiz eden davalılar yararına takdir edilen 65.000.000 lira duruşma avukatlık parasının davcılara yükletilmesine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 01.02.2000 gününde oybirliği ile karar veridi.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat