Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak Suçu Nedir? Cezası Ne Kadar?

Üç Defa Belge Düzenine Uymama

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak Suçu Nedir? Cezası Ne Kadar?

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA

MADDE 179.- (1) Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hale getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış, kalkış veya iniş yolları üzerine bir şey koyarak ya da teknik işletim sistemine mü­dahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlike­ye neden olan kişiye bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilir.

Kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle ya da başka bir nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde olmasına rağmen araç kullanan kişi yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU SUÇLA KORUNAN HUKUKSAL YARAR:

Bu suçlarla korunmak istenilen hukuksal yarar, trafik güvenliğini tehlikeye so­kan bu fiiller nedeniyle bireylerin hayatı, sağlığı veya malvarlıklarının ve dolayısıyla kamu güvenliğinin korunmasını sağlamaktır,

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU SUÇUN FAİLİ:

Maddede tanımlanan suçların faili herhangi bir kimse olabilir.

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU SUÇLARIN MADDİ UNSURLARI:

1.Fıkrada Tanımlanan Suçun Maddi Unsuru: 179.maddenin l.fıkrasında tanımlanan suçun maddi unsuru; kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının güven içinde akışını sağlamak için konulmuş her türlü işareti değiştirerek, kullanılamaz hale getirerek, konuldukları yerden kaldırarak, yanlış işaretler vererek, geçiş, varış kalkış veya iniş yolları üzerine bir şeye koyarak yada teknik işletim sistemine mü­dahale ederek, başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olunması biçimindeki seçimlik hareketlerden birinin gerçekleştirilmesi ile oluşmaktadır.

Burada sözü edilen işaretlerin, kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşımının gü­ven içinde akışını sağlamak için konulmuş olması gerekir. Bu işaretler sesli, ışıklı, sinyalli olabilir.

2.Fıkrada Tanımlanan Suçun Maddi Unsuru: 179.maddenin 2.fıkrasında tanımlanan suçun maddi unsuru, kara, deniz, hava veya demiryolu ulaşım araçlarının, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare edilmesi ile oluşmaktadır. Aracın trafik düze­nine aykırılığı yada trafik güvenliği için öngörülmüş bakım ve onarımı yapılmamış aracın trafiğe çıkarılması suretiyle kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde kullanılması gerekir.

3.Fıkrada Tanımlanan Suçun Maddi Unsuru: 179.maddenin 3fıkrasında ta­nımlanan suçun maddi unsuru, kişinin alkol veya uyuşturucu madde etkisiyle yada başka nedenle emniyetli bir şekilde araç sevk ve idare edemeyecek halde ol­masına rağmen araç kullanması hallerinde oluşmaktadır.

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU SUÇUN MANEVİ UNSURU:

179.maddede tanımlanan suçlar ancak kasten işlenebilir. Trafik güvenliğini tak­sirle tehlikeye sokma suçu 180.maddede tanımlanmıştır. Ancak, karayolu ulaşımı ISO.maddedeki suç tanımı dışında tutulmuştur. Karayolu ulaşımına ilişkin trafik güvenliğinin taksirle yani dikkat ve özen yükümlülüğünün ihlali sonucunda tehli­keye sokulması halinde 2918 sayılı KTK hükümlerine göre idari para cezasını gerek­tiren bir kabahat söz konusudur.

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU KOVUŞTURMA, GÖREVLİ MAHKEME, SUÇUN YAPTIRIMI VE DA­VA ZAMANAŞIMI:

Kovuşturma: 179.maddede tanımlanan suçlardan dolayı soruşturma ve ko­vuşturması re’sen yapılır.

Görevli Mahkeme: Maddenin l. fıkrasındaki suçtan açıları davaya asliye ceza mahkemesinde, 2. ve 3.fıkralarındaki suçlardan açılan davalara ise sulh ceza mah­kemesinde bakılır.

Suçun Yaptırımı: Maddenin 1.fıkrasında tanımlanan suçun yaptırımı bir yıl­dan altı yıla kadar hapistir. Maddenin 2, ve 3. fıkralarındaki suçların yaptırımı ise bir aydan (49/1 .md.) iki yıla kadar hapis cezasıdır.

Dava Zamanaşımı: Maddenin l. fıkrasındaki suçun dava zamanaşımı süresi onbeş yıldır (66/1-d bendi). Maddenin 2. ve 3.fıkralarındaki suçların dava zamana­şımı süreleri ise sekiz yıldır (66/1-e bendi).

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat