Trafik Cezası Nasıl İptal Ettirilir?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Trafik Cezası Nasıl İptal Ettirilir?

YARGITAY 7. Ceza Dairesi
Esas: 2008/648
Karar: 2011/3203

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na aykırı davranmaktan A… hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü B Bölgesi Trafik Denetleme Ekipler Amirliğinin 06/03/2007 tarihli ve 464095 sıra nolu trafik idari para cezası karar tutanağı ile uygulanan 108,00 Yeni Türk lirası idari para cezasına yönelik itirazın reddine dair, …1. Sulh Ceza Mahkemesinin 20/07/2007 tarihli ve 2007/1661 müteferrik sayılı kararı aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığından verilen 15.11.2007 gün ve 58129 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren dava dosyası Cumhuriyet Başsavcılığının 24.12.2007 gün ve KYB. 2007-261541 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Mezkür ihbarnamede;

19/12/2006 tarihli ve 26381 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5560 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 31. maddesiyle değişik 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 3. maddesinde “(1) Bu Kanunun;

a) İdari yaptırım kararlarına karşı kanun yoluna ilişkin hükümleri, diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmaması halinde,

b) Diğer genel hükümleri, idari para cezası veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi yaptırımını gerektiren bütün fiiller hakkında, uygulanır. “
Şeklindeki düzenleme ile 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 116. maddesinde yer alan;

“Değişik fıkra: 25/06/1988-KHK – 330/8 md.; Aynen Kabul: 31/10/1990 – 3672/7 md.) Trafiği tehlikeye düşürecek, engel olacak şekilde veya yasaklanmış yerlerde park etmiş araçlara veya trafik kural ve yasaklarına aykırı davranışları belirlenmiş bulunan, karayolları ağırlık kontrol mahallerinde işaret, ışık, ses veya görevlilerin ikazına rağmen tartı sistemine girmeden seyrine devam eden ve sürücüsü tespit edilemeyen araçlara tescil plakalarına göre ceza veya suç tutanağı düzenlenir.

Para cezasının ödenmesi gerektiği hallerde trafik kaydında araç sahibi olarak görülen kişiye cezayı ödemesi için posta yoluyla tebligat yapılır, bu şekilde tebliğ edilemeyen tutanaklar ilgili tahsil dairesinin ilan asmaya mahsus yerinde liste halinde ilan edilir, ilan tarihini takip eden otuzuncu gün tebligat yapılmış sayılır ve bu cezalar 114 ve 115 inci maddelerde belirtilen şekilde takip ve tahsil olunur.
Bu şekilde uygulanan cezalar için araç sahipleri cezanın tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde yetkili mahkemeye itiraz edebilirler.
İtiraz ödemeyi ve ödeme ile ilgili süreyi durdurur. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.”

Biçimindeki düzenleme karşısında, sulh ceza mahkemesinin yüze karşı verilen idari para cezasına yönelik itirazı inceleme yetkisinin bulunmadığı, itirazın genel görevli olan idari yargı mahkemelerince incelenmesi gerektiği gözetilmeden, mahkemece görevsizlik kararı verilmesi yerine, yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmemiş ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozmaya atfen ihbar olunmuş bulunmakla Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda kolluğun yüze karşı verdiği idari para cezasına karşı yasa yolunu düzenleyen özel kural bulunmamasına göre, karar tarihinde yürürlükte bulunan Kabahatler Kanunu’nun 3 ve 27. maddeleri gereğince başvuru yoluyla incelenmesinde sulh ceza mahkemeleri yetkili bulunduğundan, idari yargı mercilerinin görevli olduğundan bahisle görevsizlik kararı verilmeyerek sulh ceza mahkemesi tarafından inceleme yapılmasında bir isabetsizlik bulunmadığından, yerinde görülmeyen kanun yararına bozma isteminin REDDİNE, 29.03.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat