TOPLU ÖDEME SÖZLEŞMESİ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TOPLU ÖDEME SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

İşbu Sözleşme, ….. adresinde mukim Türkiye ….. Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü ile ….. adresinde mukim ….. arasında aktedilmiştir.

2- Tanımlar

İşbu Toplu Ödeme Sözleşmesi metni içerisinde;

  1. a) Türkiye ….. Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü kısaca “BANKA”,
  2. b) ….. kısaca “MÜŞTERİ”,
  3. c) BANKA ve MÜŞTERİ birlikte kısaca “TARAFLAR”,
  4. d) İşbu Toplu Ödeme Sözleşmesi kısaca “SÖZLEŞME” olarak adlandırılmıştır.

3- Sözleşmenin Amaç ve Kapsamı

İşbu Sözleşme;

MÜŞTERİ’nin havale, virman ve EFT şeklinde yapacağı ödemelere ait bilgilerin elektronik ortamda BANKA’ya aktarılması ve söz konusu bilgilere istinaden ilgili ödemelerin MÜŞTERİ hesaplarından alacaklı banka hesaplarına transfer edilmesinin esaslarının tespiti,

TARAFLAR’ın karşılıklı hak ve mükellefiyetlerinin tesisi ile işbu Sözleşme’nin tatbik ve tefsirinden doğacak uyuşmazlıkların çözüm yollarının gösterilmesi amacı ile aktedilmiştir.

Bu kapsamda MÜŞTERİ BANKA’yı, TARAFLAR’ca mutabık kalınan dosya formatı ve içerikte göndereceği elektronik ödeme bilgilerine istinaden, BANKA’daki hesaplarından ilgili hesaplara havale, virman ve EFT yapma konusunda yetkili kıldığını beyan ve taahhüt eder.

4- Ödeme Bilgileri

MÜŞTERİ tarafından BANKA’ya gönderilecek elektronik ödeme dosyası içerisindeki ödeme bilgileri; MÜŞTERİ banka hesabı, alacaklı banka hesap numaraları veya IBAN’ları, alacaklı hesap sahiplerine ait TCKN/VKN’ler, ödeme vade tarihleri ve ödeme tutarlarını içerecek şekilde düzenlenecektir. TARAFLARIN mutabık kalması durumunda ödeme bilgilerinde referans veya sıra numarası gibi ek bilgiler yer alabilecektir.

MÜŞTERİ, ödeme bilgilerini en geç ödemenin yapılacağı gün saat 14:30’a kadar BANKA’ya iletmeyi kabul ve taahhüt eder. Banka’nın ödeme taahhüdü, ödemenin yapılacağı gün saat 12:00’den sonra başlayacaktır.

MÜŞTERİ, ödeme bilgilerine konu tutarları, BANKA nezdindeki hesaplarında hazır bulundurmakla yükümlü olup aksi durumda BANKA herhangi bir ödeme yapmakla sorumlu tutulamaz.

5- Banka’nın Mükellefiyetleri

BANKA, MÜŞTERİ tarafından, TARAFLAR’ca varılacak mutabakata uygun olarak iletilecek elektronik dosyadaki ödeme bilgilerine istinaden MÜŞTERİ hesaplarından, alacaklı hesaplara havale, virman ve EFT yapacaktır.

Ödeme bilgilerinde yer alan tüm bilgilerin (ödemenin yapılacağı MÜŞTERİ hesabı, ilgili alacaklı hesap numaraları ve/veya IBAN’lar, alacaklı hesap sahiplerine ait TCKN/VKN’ler, ödeme vade tarihleri ve ödeme tutarları…) doğru olmasından MÜŞTERİ sorumludur.

BANKA, MÜŞTERİ tarafından iletilecek elektronik ödeme dosyasındaki kayıtlarda hata veya eksikliklerin bulunması durumunda MÜŞTERİ’yi bilgilendirecektir.

Bu gibi bir durumda BANKA, MÜŞTERİ’nin tercihine uygun olarak, sadece hatasız kayıtların ödemesini yapacak veya MÜŞTERİ’nin ödeme bilgilerinin tamamını düzeltilmesi sonrasında ilgili toplu ödeme dosyasını bir bütün olarak işleme alacaktır. Hangi yöntemin izleneceği, MÜŞTERİ’nin işbu sözleşmenin ayrılmaz bir eki ve parçası olan “Toplu Ödeme Tanım Formunda” belirteceği tercih ile belirlenecektir.

BANKA, havale ve virman işlemlerinde MÜŞTERİ tarafından BANKA’ya iletilen ödeme bilgilerindeki alacaklı hesap sahiplerine ait TCKN/VKN bilgileri ite BANKA sisteminde mevcut olan söz konusu alacaklı hesaplara ait TCKN/VKN bilgilerinin aynılığını kontrol edecektir. Bu yöntemle TCKN/VKN bilgilerinin aynılığı teyit edilemeyen işlemler yapılmayacaktır.

EFT işlemlerinde ise BANKA sadece ödeme bilgileri içindeki alıcı TCKN/VKN’leri ile IBAN’ların doğru nümerik haneye ve formata sahip olup olmadığını kontrol edecek, bir eksiklik veya hata bulunması durumunda söz konusu ödemeler işleme alınmayacaktır. BANKA, hiçbir şekilde alacaklı isim veya unvanlarına istinaden bir kontrol yapmayacaktır.

Toplu Ödeme İşlemlerinde üç farklı onay yapısı uygulanmaktadır.

Aşağıda detayları aktarılan her üç yöntemde de MÜŞTERİ, TARAFLAR’ca varılacak mutabakata uygun olarak oluşturulacak elektronik ödeme dosyasını BANKA’ya iletecek ve BANKA açıklanan prosedür ve kontrolleri uygulayacaktır.

MÜŞTERİ söz konusu seçenekler arasında hangisini tercih ettiğini, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir eki ve parçası olan “Toplu Ödeme Tanım Formunda” belirtecektir.

….. Bankası internet Şubesinden MÜŞTERİ Onaylı Toplu Ödeme Ödemeler, ödeme bilgilerinin BANKA sistemine yüklenmesini takiben MÜŞTERİ’nin ….. Bankası Tüzel internet Şubesi’nde yapacağı kontrol ve vereceği onay ile gerçekleştirilecektir. Bu yapının seçilmesi halinde MÜŞTERİ, işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan ve Tüzel internet Şube’den işlem yapılabilmesini sağlayan “Tüzel internet Şube – Toplu Ödeme Yetki Formu”nu doldurup imzalayacaktır.

Onaysız Toplu Ödeme

Ödeme işlemleri, ödeme bilgilerinin BANKA sistemine yüklenmesi sonrasında MÜŞTERİ’nin göndereceği bir talimata ve/veya herhangi bir onay işlemine gerek duyulmaksızın gerçekleştirilecektir.

Şube Onaylı Toplu Ödeme Yapısı

BANKA, elektronik ödeme dosya içinde yer alan ödeme bilgileri ile MÜŞTERİ tarafından BANKA’ya iletilen yetkili kişilerce imzalanmış yazılı talimatta yer alan ödeme bilgilerinin sadece toplam adet ve toplam tutarını kontrol edecek, söz konusu bilgilerin birebir tutması halinde ödemeleri gerçekleştirecektir. Şube Onaylı Toplu Ödeme yapısında BANKA’nın sorumluluğu, MÜŞTERİ tarafından iletilen ödeme dosyası ile yazılı MÜŞTERİ talimatmdaki toplam adet ve tutar kontrolü yapmaktan ibaret olup BANKA’nın, işlemlerin tek tek mutabakatı ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

6- Banka’nın Sorumlu Olmadığı Haller

1-  MÜŞTERİ;

Kendi hesabına yasal merciler tarafından haciz, tedbir gibi bir takyidat konulması sebebiyle BANKA’ca hizmetin gerçekleştirilememesinden,

MÜŞTERİ tarafından bildirilecek ödeme tutarlarındaki hatalar veya Banka’nın kusur ve ihmali dışında oluşabilecek sorunlardan ötürü eksik, fazla, mükerrer ödeme yapılmasından ve/veya ödemelerin yapılamamasından,

MÜŞTERİ tarafından verilen bilgilerde hesap numarası ve hesap sahibinin adının eşleşmemesine rağmen yapılacak hatalı gönderimlerden

BANKA’nın gerek MÜŞTERİ1 ye gerekse hesabına para aktarılacak 3.kişiye karşı hiçbir sorumluluğu olmadığını, gerek kendisi gerekse 3.kişi tarafından BANKA’ya bu nedenle herhangi bir talep veya itiraz yöneltilemeyeceğini, 3.kişinin bu gibi durumlarda ortaya çıkabilecek taleplerine kendisinin muhatap olacağını, bu nedenle BANKA’nın herhangi bir ödeme yapmak durumunda kalması halinde ise söz konusu tutarı BANKA’nın ilk talebinde nakden ve defaten ödeyeceğini, ödemenin gecikmesi halinde, gecikilen günlere ait işleyecek kanuni faizin de ödenecek tutara ekleneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

BANKA’nın, işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini, işçi hareketleri, ambargolar, hükümet ve kamu kuruluşlarının kararları, doğal felaketler, yangın, deprem, sel, salgın ve bunlarla sınırlı olmaksızın BANKA’nın kontrolü dışındaki olaylar nedeniyle yerine getirememesi veya yerine getirmesinin gecikmesinde BANKA’nın sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.

7- Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’den doğan her türlü anlaşmazlığın çözümünde, ….. Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu yetki sözleşmesi, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre yetkili olan diğer mahkemelerin yetkilerini ortadan kaldırmaz.

8- Tebligat Adresleri

Taraflar işbu Sözleşme’nin 1.maddesinde yer alan adresleri tebligat adresi olarak kabul ederler ve Taraflar’dan herhangi birisinin yazılı olarak diğer tarafa adres değişikliğini bildirmemesi halinde bu adreslere yapılan tebligatlar geçerli sayılır.

9- Yürürlük ve Süre

İşbu Sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl süre ile mer’i ve muteberdir. Sözleşmenin sona ermesinden bir ay önce Taraflar’dan herhangi birisi tarafından yazılı olarak fesih bildiriminde bulunulmadığı takdirde Sözleşme aynı şartlarla otomatik olarak 1 yıl süre ile uzatılmış sayılır. Taraflardan her biri … gün öncesinde yapacakları bildirim ile Sözleşme’yi sona erdirebileceklerdir. Fesih anından itibaren BANKA, kendisine ulaşan veya daha önce ulaşmış bulunan ödeme talimatlarını yerine getirmekle yükümlü değildir.

10- İmza

İşbu Sözleşme .. / .. / …. tarihinde iki nüsha olarak huzurda kabul ve yetkililerce imzalanmış olup, sözleşmenin İngilizce ve Türkçe versiyonlarında çıkabilecek ihtilaflarda Türkçe versiyonu geçerli olacaktır.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat