Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN MAAŞ İKRAMİYE VE SAİR İŞÇİLİK HAKLARI TALEBİ

……………………………….. MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Toplu İş Sözleşmesinden Doğan Maaş, İkramiye ve Sosyal Haklara İlişkin Zam Farkından Doğan Alacağın Tahsili ve Maaş Tespiti Talebimizdir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkil, davalı idare bünyesinde İş Kanunu kapsamında iş akdine dayalı olarak halen çalışmaktadır. Müvekkilin üyesi bulunduğu …………… Sendikası ile işveren arasında imzalanan ve …./…/…..tarihinde yürürlüğe giren, İşletme Toplu İş Sözleşmesinin …. maddesi gereğince belirlenen ücret zammının 2. yıl 6. ay ( …./…/…..tarihinden  …./…/…..tarihine kadar) %50 olarak arttırılacağına ilişkin maddenin uygulanmasından manevi cebir ve baskı yolu ile müvekkil feragat ettirilmiştir.
  2. Toplu iş sözleşmesi ile, üyesi olduğu sendika aracılığı ile kendisine sağlanan ve maaş artışına ilişkin son derece önemli bir sözleşme maddesinin uygulanmasından vazgeçilmiş olması normal şartlarda mümkün değildir. Burada müvekkilin baskı altında haklarından feragat ettirildiğine dair çok güçlü bir karine mevcuttur.
  3. Müvekkil ve müvekkil dışında birçok çalışan, çok zor mücadeleler neticesinde elde ettikleri %50 oranında maaş artışından feragat ettiklerini ve maaş zammının söz konusu dönem için %10 oranında uygulanmasını kabul ettiklerini (baskı altında) gösterir feragatnameyi imzalamak zorunda bırakılmışlardır.
  4. Hukuka aykırı şekilde, müvekkil karşısında güçlü işveren tarafından işten çıkarılacağı yönündeki baskılar altında iradesi sakatlanarak imzalatılan feragatnamenin hukuken hiçbir geçerliliği olamaz. Müvekkil, söz konusu feragatnameyi serbest iradesi ile değil, işverenin baskısı ile imzalamıştır. Hatta işverenin baskısına rağmen, işverence matbulaştırılıp tüm çalışanlara imzalatılmaya çalışılan feragatnameleri imzalamayan işçiler de bulunmaktadır.
  5. Hukuken geçerliliği bulunmayan feragatnamenin davalı işverence uygulamaya konması neticesinde, müvekkilimin maaşında emeklilik maaşının belirlenmesi aşamasına kadar büyük kayıpları olmuştur ve olacaktır. Şöyle ki; …./…./…….. tarihinde Toplu İş Sözlşmesi gereğince maaşlara uygulanması gereken %50 oranındaki maaş zammı uygulanmamış ve bunun devamında ileriki dönemlerde uygulanan maaş zamları neticesinde maaş artışları, ikramiyeler ve diğer sosyal yardımlar açısından büyük ölçüde kayıpları olmuştur.
  6. Hukuken doğmayan bir haktan feragatten söz edilemez. Yani, müvekkilin henüz yürürlüğe girmemiş zamlardan ve sosyal haklardan feragati yasal olarak mümkün değildir. Doğacak bir hakka ilişkin baskı altında alınmış feragatnamenin hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır.
  7. Toplu iş sözleşmesi yapma hakkı Anayasanın 53. maddesi ile güvence altına alınmıştır. Anayasal güvence altına alınmış bir hakkın, hukuka aykırı şekilde baskı ile feragat ettirilmek suretiyle ortadan kaldırılması neticesinde zarara uğrayan müvekkilin bu nedenle uğradığı zararın tazmini ve alacaklarının tahsili için işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

DELİLLER                           :  Toplu İş Sözleşmesi, ücret bordroları, işyeri ve sigorta sicil dosyaları, bilirkişi incelemesi, tanık ve sair yasal delillerin tümü.

HUKUKİ SEBEPLER          :  4857 Sayılı İş Kanunu, 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, HMK ve diğer ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz edilen nedenlerle davamızın kabulü ile; öncelikle, doğmamış bir hakka ilişkin baskı altında imzalatılan feragatnamenin, hukuken geçersizliğinin tespitine ve iptaline, toplu iş sözleşmesi şartları gereğince uygulanacak zam oranlarına göre müvekkilin dava tarihi itibarı ile maaşının tespitine;

Müvekkilime  …./…/….. tarihinden itibaren ödenen maaşlardan doğan, ………… TL ………yılı, ………… TL …….. yılı, ………….  TL ……. yılı, ………..TL ……….yılı, …….. TL  ….yılı ve ………  TL ………. yılı olmak üzere toplam …………..  TL maaş zam farkı, ………. Yeni TL ……. yılı, …………. TL ……….. yılı, …….. TL ………yılı, ……….. TL …….. yılı, ……… TL ……… yılı ve ………….. TL ……. yılı olmak üzere toplam ………. TL ikramiye ve sosyal yardım farkı olmak üzere; toplam ………………… TL alacağın;

“Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak koşuluyla”, her ay alacağı için, ait olduğu aydan itibaren işletilecek en yüksek mevduat faiziyle birlikte davalı idareden tahsiline, dava tarihinden sonraki aylara ait maaş ödemelerinin, dava tarihi itibarı ile mahkemece tespit edilecek maaş esas alınarak belirlenip ödenmesine, yargılama harç ve masrafları ile vekâlet ücretinin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygı ile vekaleten talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

 

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat