NOKSAN HARCIN TAMAMLANMASI İÇİN VERİLECEK SÜRE YASAL DÜZENLEMEYE UYGUN DEĞİL İSE HUKUKİ SONUÇ DOĞURMAMASI

Toki’den Veya Müteahhitten Daire Satın Alanlarla Toki Ya Da Müteahhit Arasındaki Sözleşmeden Kaynaklanan Davalar

Toki’den Veya Müteahhitten Daire Satın Alanlarla Toki Ya Da Müteahhit Arasındaki Sözleşmeden Kaynaklanan Davalar

Genel Olarak

Bu tuür davalar; dairenin taahhuüt edilen teslim tarihinde teslim edilmemesinden kaynaklanan kira kaybına ilişkin alacak, dairenin soüzleşmeye uygun olarak yapılmaması nedeniyle ayıba dayalı tazminat veya projede belirtilen oürnegğin otopark, alış veriş merkezi, spor salonu gibi yerlerin hiç yapılmamasına dayalı eksik iş nedeniyle satış bedelinde indirim yapılması, ya da dairenin suüresinde teslim edilmemesi nedeniyle soüzleşmenin feshi ile oüdenen bedelin iadesi davası olarak yargıya intikal etmektedir.

Araştırılması Gereken Hususlar ve Deliller

Bu tuür davalarda soüzleşme ihtilafın çoüzuümuünde kilit rol uüstlendigğinden oüncelikle soüzleşmenin hangi tarihte yapıldıgğı, soüzleşmede taahhuüt edilen teslim suüresinin hangi tarihte başlayıp hangi tarihte sona erdigği, ihtilaf konusuyla ilgili olarak soüzleşmede oüzel bir huükmuün bulunup bulunmadıgğı tespit edilmelidir.

Daha sonra açılan davanın niteligğine goüre ihtilaf konusu dairenin suüresinde teslim edilip edilmedigği, edilmemişse geç teslim suüresi, dairenin bulundugğu yerdeki rayiç kira bedelleri, dairede ayıp ya da eksik işin bulunup bulunmadıgğı, ayıp varsa ayıbın gizli ya da açık ayıp mı oldugğu, ayıbın niteligğine goüre suüresinde ayıp ihbarında bulunulup bulunulmadıgğı hususları araştırılması gerekir.

Geç Teslim Nedeniyle Tazminat Talebine İlişkin Davalarda;

Davacı tarafından dava konusu konutun soüzleşmeye aykırı olarak inşa edilmesi nedeniyle akdin feshi ve satış bedelinin iadesi istenmiş, mahkemece de bu yoünde karar verilmiş ise artık davacıya geç teslimden dolayı tazminat verilemez.

Yine mahkemece dava konusu konutun oüdenen bedelinin iadesine karar verildigğinde tapu egğer davacı adına ise, tapu kaydının da iptaline karar verilmesi gerekir.

Satıma konu daireyi soüzleşmede tayin edilen kesin vade içinde davalının teslim etmemesi ve boüylece ifanın geciktirilmiş olmasından dolayı davalının temerruüduünuün oluştugğu durumlarda, davalının soüzleşmeye aykırı davranması nedeni ile geç teslimden dolayı davacının ugğradıgğı zararı tazmin etmesi gerekir.

Taşınmazın teslimi gerektigği tarihten fiili teslime kadar olan suüredeki kira kaybından davalı sorumludur. Mahkemece, dava konusu taşınmazın aylık getirecegği kira bedelinin tespiti için keşif yapılmadan ve konusunda uzman bir bilirkişiden rapor alınmadan sadece davacının talebine goüre huükuüm tesis edilmesini Yargıtay bozma nedeni olarak kabul etmektedir.

Davacı(alıcı)nın davalı(satıcı)dan aldıgğı yerlerin iş yeri olması nedeniyle taraflar arasındaki ilişkinin 4077 sayılı yasa kapsamında kalmadıgğı durumlarda davaya genel mahkeme sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemeleri’nde bakılması gerekir.

Davacı ile davalı idare arasında yapılan gayrimenkul satış soüzleşmesinde satıma konu bagğımsız boüluümuün zamanında teslim edilmemesi halinde kira bedelinin oüdenecegğine dair bir huükuüm bulunmasa bile, soüzleşmede kararlaştırılan dairenin teslim tarihine kadar daire teslim edilmemiş ise, davacı soüzleşmedeki teslim tarihinden fiili teslim suüresine kadar geçen zaman dilimi için kira kaybı isteyebilir.