Ticari Yargı Nedir?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Ticari Yargı Nedir?

Ticari davalar ticaret mahkemelerinde gö­rülmektedir. Asliye Ticaret Mahkemesi bulunan yerlerde ticari davalara bu mahkeme bakarken Asliye Ticaret Mahkemesinin olmadığı yerlerde ticari davalara Asliye Hukuk Mahkemeleri bakar. Ticari davalarda özel delil kuralları uygulanır. Fakat yeni yasamızda ticari defterler kesin delil olmaktan çıkarılmıştır. Her iki mahkeme arasın­daki ilişki eskiden işbölümü ilişkisiydi. Fakat 26- 06-2012’de kabul edilen 6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu İle Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Deği­şiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre artık bu iki mahkeme arasındaki ilişki, görev ilişkisi olmuş­tur. Asliye Hukuk ve sulh hukuk mahkemeleri tek hakimlidir. Asliye ticaret mahkemesinde ise bir başkan ile yeterli sayıda üye vardır. Asliye ticaret mahkemesi kurulan yerlerde bu mahkemelerde bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur. Konusu parayla ölçülebilen uyuşmazlıklarda dava değeri üç yüz bin Türk lirasının üzerinde olan dava ve işler ile dava değerine bakılmaksızın;

  1. İflas, iflasın kaldırılması, iflasın kapatıl­ması, konkordato ve yeniden yapılandır­madan kaynaklanan davalara,
  2. 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Tica­ret Kanununda hâkimin kesin olarak ka­rara bağlayacağı işler ile davalara,
  3. Şirketler ve kooperatifler hukukundan kaynaklanan genel kurul kararlarının ip­tali ve butlanına ilişkin davalara, yönetim organları ve denetim organları aleyhine açılacak sorumluluk davalarına, organ­ların azline ve geçici organ atanmasına ilişkin davalara, fesih, infisah ve tasfiyeye yönelik davalara,
  4. 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununa ve 21/6/2001 tarihli ve 4686 sayılı Milletlerarası Tah­kim Kanununa göre yapılan tahkim yar­gılamasında; tahkim şartına ilişkin itiraz­lara, iptal davalarına, hakemlerin seçimi ve reddine yönelik davalar ile yabancı hakem kararlarının tanıma ve tenfizine yönelik davalara, ilişkin tüm yargılama safhaları, bir başkan ve iki üye ile topla­nacak heyetçe yürütülür ve sonuçlandı­rılır. Heyet hâlinde bakılacak davalarla ilgili olmak üzere, dava açılmadan önce veya açıldıktan sonra talep edilen ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbirler de heyet tarafın­dan incelenir ve karara bağlanır. Bu fık­rada belirtilen dava ve işler dışında kalan uyuşmazlıklar mahkeme hâkimlerinden biri tarafından görülür ve karara bağlanır. Başkan ve üye hâkimler arasında dağı­lıma ilişkin esaslar, işlerde denge sağla­nacak biçimde mahkeme başkanı tarafın­dan önceden tespit edilir.”

Ticari davalarda da deliller ile bunların su­nulması

12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Mu­hakemeleri Kanunu hükümlerine tabidir; miktar veya değeri yüz bin Türk lirasını geçmeyen ticari davalarda basit yargılama usulü uygulanır.

Mal veya hizmet piyasala­rında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla ha­reket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kuru­lan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi,” şeklinde tanımlanmıştır. Tüketici işleminden doğan davalarda tüketici mahke­meleri görevlidir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat