T.C.

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi

Esas No:2015/9115

Karar No:2015/10569

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalılar …. Kömür İth.İhr.Tic.Ltd.Şti., Ateş Kömür İth.İhr.Tic.Ltd.Şti. vekilleri ile dahili davalı M.. Ş.. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Hükmüne uyulan Dairemizin bozma ilamında özetle; dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusunda inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin temyiz itirazları incelenemeyeceğine, davacı idare tarafından dahili davalılar M.. Ş.., S.. Y.. ve Z.. K..’un kötüniyetli olduklarının ispatlanamamasına göre, davacı idare vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerektiği, Dairemizin bozma ilamında borçluya ait 3 aracın aynı gün satılmasının ve davalı 3.kişi şirket tarafından alınmasının ticari emtianın önemli bir bölümünün devri olup olmadığı, borçlu ve 3.kişi şirketin aynı yerde, aynı konuda faaliyette bulundukları göz önüne alınarak, 3.kişi şirketin borçlunun mali durumunu ve alacaklılardan mal kaçırma kastını bilebilecek durumda olup olmadığı da değerlendirilerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerektiği, dava konusu araçlardan 61 KF 935 plakalı araç yargılama sırasında dava dışı M.. Ş.. isimli şahsa satıldığından, davacıya 4. kişiyi davaya dahil edip etmeyeceği sorulmalı başka bir anlatımla davanın bedele dönüşüp dönüşmediği belirlenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, Mahkemece bu hususları dikkate alınmadan eksik inceleme ile ve yazılı gerekçelerle davanın reddine karar verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu, Mahkemece dava konusu üç aracın satış bedelinin bilirkişi raporuna göre piyasa koşullarına uygun olduğu, satıma ilişkin bedellerin borçlunun hesaplarına yatırıldığı ve yatırılan tutarın borçlunun kredi borcuna karşılık ödendiği, davalı şirketler aynı iş kolunda çalışan şirketler olmasına rağmen satışın piyasa değerine uygunluğu ve ödemenin de bu değer üzerinden yapılışı ayrıca davalı borçlu şirketin ticari faaliyetine devam ettiği göz önüne alındığında araç satışının ticari işletme devri olarak kabul edilemeyeceği, satışın muvazaalı olmadığı gerekçesiyle ispatlanamayan davanın reddine karar verilmiş ise de varılan sonuç dosya kapsamı ve mevcut delil durumuna uygun düşmemektedir.

Dosyada mevcut delillerden, davalı borçlu adına 16.3.2005 tarihi itibarıyla kayıtlı yedi adet ticari araç bulunduğu, bu araçlardan üç tanesinin 16.3.2005 tarihinde dava dışı şahıslara, üç aracının 13.6.2005 tarihinde davalı 3.kişi …. Kömür İth.İhr.Tic Ltd.Şti’ne, bir aracını da 6.7.2005 tarihinde dava dışı 3.kişiye sattığı anlaşılmaktadır. Borçlu tarafından davalı 3.kişi adına kesilen dava konusu üç araç faturası (11542,11544,11543 nolu faturalar) toplamının 77.500,00 TL olduğu,bu bedelin bilirkişi tarafından belirlenen rayiç değere uygun olduğu belirlendiği halde davalı 3.kişi tarafından borçlu şirkete bu üç fatura dışında dört adet fatura bedeli olarak aynı gün (11536,11539,11537,11538 nolu faturalar) ayrıca 175.000,00 TL daha ödeme yapıldığı, borçlu ile davalı 3.kişi şirket adresinin 25.8.2005 tarihi itibarıyla aynı olduğu(borçlu şirketin 16.3.2005 ve 13.6.2005 tarihli satış sözleşmesinde adresi İskenderpaşa Mahallesi, Gençsoy İşhanı Kat: 3 No: 25 Trabzon olduğu, davalı 3.kişi şirketin 26.12.2005 tarihli imza sirküleri, 4.10.2006 tarihli vekaletnamedeki adresi….. Mahallesi, Gençsoy İşhanı Kat: 3 No: 25 Trabzon’dur) anlaşılmaktadır. Bu durumda 13.6.2005 tarihi itibarıyla borçlunun dört adet ticari aracından üçünü davalı 3.kişiye satması, araç satışı dışında davalı borçlu ile 3.kişi şirket arasında ayrıca başka ticari ilişki bulunduğu,

aynı işkolunda ve aynı adreste faaliyetle bulunmaları gibi maddi ve hukuki olgular birlikte değerlendirildiğinde dava konusu 13.6.2005 tarihli üç araç satışına ilişkin tasarrufun İİK 280.madde gereğince (ticari işletmenin önemli bir kısmının devri, davalı şirketler arasındaki ticari ilişki nedeniyle davalı 3.kişi şirketin borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olması nedeniyle )iptale tabi olduğu göz önüne alınarak dava konusu …(yeni plakası …)ve…. (yeni plakası 34 TU 3760) plakalı araçlar yönünden 13.6.2005 tarihli tasarrufun davacının alacak ve ferileriyle sınırlı olarak iptaline ,dava konusu…..(yeni plakası …)plakalı araç yönünden ise dava 6183 sayılı AATUHK’nun 31.maddesi gereğince bedele dönüştüğünden anılan aracın davalı 3.kişi tarafından elden çıkarıldığı (davalı M.. Ş..’e satıldığı gün) 2.6.2006 tarihindeki bedeli yönünden bilirkişiden alınacak rapor sonucuna göre belirlenecek bedelin davalı 3.kişi şirketten davacının alacak ve ferileriyle sınırlı olarak tahsiline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle hüküm tesisinin isabetli olmadığı gereğine değinilmiştir.

Mahkemece iddia,savunma toplanan deliller ve bozma ilamı doğrultusunda dava konusu 13.6.2005 tarihli üç araç satışına ilişkin tasarrufun İİK 280.madde gereğince ( ticari işletmenin önemli bir kısmının devri, davalı şirketler arasındaki ticari ilişki nedeniyle davalı 3.kişi şirketin borçlunun durumunu ve amacını bilebilecek kişilerden olması nedeniyle )iptale tabi olduğu göz önüne alınarak dava konusu …(yeni plakası …)ve…(yeni plakası ….) plakalı araçlar yönünden 13.6.2005 tarihli tasarrufun davacının alacak ve ferileriyle sınırlı olarak iptaline, dava konusu ….(yeni plakası ….)plakalı araç yönünden ise dava 6183 sayılı AATUHK’nun 31.maddesi gereğince bedele dönüştüğünden anılan aracın davalı 3.kişi tarafından elden çıkarıldığı (davalı M.. Ş..’e satıldığı gün) 2.6.2006 tarihindeki bedeli 19.000 TL yönünden davalı 3.kişi şirketten davacının alacak ve feriyle sınırlı olarak tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalılar … Kömür İth.İhr.Tic.Ltd.Şti., …. Kömür İth.İhr.Tic.Ltd.Şti. vekilleri ile dahili davalı M.. Ş.. tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı doğrultusunda inceleme yapılıp hüküm verilmiş olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına, bozmanın kapsamı dışında kesinleşmiş olan yönlere ilişkin  temyiz itirazları incelenemeyeceğine, davalı M.. Ş.. yönünden verilen ret kararının 24.12.2013 tarihli ilam gereğince kesinleşmiş olmasına, dava konusu tasarrufların İİK’nun 280.maddesine göre iptale tabi bulunmasına göre, davalılar …. Kömür İth.İhr.Tic.Ltd.Şti., … Kömür İth.İhr.Tic.Ltd.Şti. vekilleri ile dahili davalı M.. Ş..’in yerinde olmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 324,94 TL kalan onama harcının temyiz eden davalılar …. Kömür İth. İhr. Tic. Ltd. Şti, …. Kömür İth.İhr.Tic.Ltd.Şti. ile dahili davalı M.. Ş..’den alınmasına 13.10.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat