Ticareti Terkeden Tacirlerin Mal Bildiriminde Bulunmaları

Ceza Hukukunda Suçların İçtimaı Nedir?

Ticareti Terkeden Tacirlerin Mal Bildiriminde Bulunmaları

İlgili Yasa

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 44- Ticareti terk eden bir tacir 15 gün içinde keyfiyeti kayıtlı bulunduğu ticaret siciline bildirmeye ve bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren bir mal beyanında bulunmaya mecburdur. Keyfiyet ticaret sicili memurluğunca ticaret sicili ilânlarının yayınlandığı gazete’de ve alacaklıların bulunduğu yerlerde de mutad ve münasip vasıtalarla ilân olunur. İlan masraflarını ödemeyen tacir beyanda bulunmamış sayılır.

Bu ilân tarihinden itibaren bir sene içinde, ticareti terk eden tacir hakkında iflâs yolu ile takip yapılabilir.

Ticareti terk eden tacir, mal beyanının tevdii tarihinden itibaren iki ay müddetle haczi kabil malları üzerinde tasarruf edemez.

Üçüncü şahısların zilyedlik ve tapu sicili hükümlerine dayanarak iyi niyetle elde ettiği haklar saklıdır. Ancak, karı ve koca ile usul ve fiiru, neseben veya sıhren ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) hısımlar, evlât edinenle evlâtlık arasındaki iktisaplarda iyi niyet iddiasında bulunamaz.

Mal beyanını alan merci, keyfiyeti tapu veya gemi sicil dairelerine bildirir. Bu bildiri üzerine sicile temlik hakkının iki ay süre ile tahdit edilmiş bulunduğu şerhi verilir.

Bozulmaya maruz veya muhafazası külfetli olan veya tâyin edilen kanunî müddet içinde değerinin düşmesi kuvvetle muhtemel bulunan mallar hakkında, tacirin talebi üzerine, mahkemece icra müdürü marifetiyle ve bu kanun hükümleri dairesinde bu malların satılmasına ve bedelinin 9’ncu maddede yazılı bir bankaya depo edilmesine karar verilebilir.

Ticareti Terkeden Tacirlerin Mal Bildiriminde Bulunmaları Açıklama

Ticareti bırakan bir tacir, bıraktığı günden itibaren 15 gün içinde durumunu ticaret siciline bildirecek ve bütün aktif ve pasifi ile (yani mal varlığı ile) alacaklılarının ad ve adreslerini gösteren bir mal beyanında bulunacaktır. Tacirin bu durumu ticaret sicili memurluğunca* ticaret sicili ilânlarının yayınlandığı gazetede (Ticaret Sicili Gazetesinde) ve alacaklarının bulundukları yerlerde, olağan ve uygun araçlarla ilân olunacaktır. İlan masrafları da tacirden alınacaktır. İlan masraflarını ödemeyen tacir mal bildiriminde bulunmamış sayılır.

Ticaret Sicil memurluğunca yapılan ilân gününden itibaren 1 yıl içinde, bu tacir hakkında iflâs yolu ile icra takibi yapılabilir.

Yine bu tacir; mal bildiriminüı Ticaret Sicili memurluğuna verildiği günden itibaren 2 ay süreyle de haczi mümkün malları üzerinde tasarruf yapamıyacaktır.

Üçüncü kişilerin zilyedlik (elmenlik) ve tapu siciline göre iyi niyetle kazandıkları haklar saklı tutulmaktadır. Tacirin bunlar üzerindeki tasarrufları mümkündür. Yalnızca;

  1. Karı ve koca ile,
  2. Usul ve füruu,
  3. Neseben veya sıhren 2’nci dereceye kadar (bu derce dahil) hısımlar,
  4. Evlât edinenle evlâtlık arasındaki kazanmalarda iyi niyet iddiasında
    bulunulamıyacaktır.

Tacirin mal bildirimini alan merci; durumu tapu veya gemi sicil dairelerine iletir. Bu iletme yani bildirme üzerine de, temlik hakkının, 2 ay süre ile kısıtlanmış bulunduğu şerhi sicile geçirilir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat