Tescile İtiraz Davası Nasıl Açılır?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

Tescile İtiraz Davası Nasıl Açılır?

MEDENİ YASA MADDE 639/son – Son ilândan itibaren 3 ay içinde bir itiraz devası açılmaz veya açılıp da reddedilir ve iddia sabit olursa tescile karar verilir; karara gayrimenkulun haritası veya eb’atlı krokisi eklenir.

Tescile İtiraz Davası Açıklama

Taşınmazın gazete ve mahalli ilânları üzerine, taşınmazda alakası bulunanlar tescile itiraz davası açabilirler. Yasanın öngördüğü ilândan maksat da budur. Yani taşınmazla ilgili kişileri uyarmaktır. İtiraz, dava şeklinde olur. Medeni Yasamız -59.ncu maddesinin son fıkrasında da itiraz davasından bahsetmektedir. Taşınmazda ilgisi olanlar ilanlarla veya diğer bir biçimde ve tescil isteğini öğrendikleri takdirde mahkemeye dilekçe ile başvurabilirler. Dilekçelerinde hangi davaya itiraz ettiklerini belirtmeli ve o dava ile işbu itiraz davalarının birleştirilmelerini istediklerini açıkça bildirmelidirler. Mahkeme tarafları çağırır. Her iki davanın ilgisini saptar, arada rağlantı gördüğü takdirde birleştirilmesine karar verir, bu kararla itiraz dosyası, esas tescil dava dosyası arasına alınır. İtiraz davasının delilleri de böylece tescil dava dosyası üzerinde toplanır.

Tescile İtiraz Davası Görevli Mahkeme

Tescili istenilen taşınmazın kıymetine göre tâyin edilir. Kıymeti ….. liradan fazla ise asliye hukuk ….. lira veya daha az ise sulh hukuk mahkemesi görevli mahkemedir. Tescile itiraz davası, tescil davası asliye hukukta ise asliye hukuk, sulh hukukta ise sulh hukuk mahkemesine açılacaktır. Yani tescil davasının açıldığı asliye veya sulh hukuk mahkemesidir. Ancak, bu değer …..’den itibaren …. lira olacaktır.

Tescile İtiraz Davası Yetkili Mahkeme

Taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi, eğer taşınmazlar birden fazla ise, bunlardan birinin bulunduğu yer mahkemesi yetkili mahkemedir. Burada gözönünde tutulacak husus, itiraz edilen taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi olduğu hususudur.

Tescile İtiraz Davası Davacı

Tescili istenilen taşınmaza ilgisi olan veya olanlar.

Tescile İtiraz Davası Davalı

Taşınmazın adına tescilini isteyen kimse veya kimselerdir. Burada hatırlatalım ki, tescile itiraz eden aynı  zamanda tescil talebinin  reddiyle birlikte itiraz ettiği taşınmazın kendisine ait olduğundan bahisle adına tapuya da tescilini isterse o takdirde davalı:

 1. Taşınmazın adına tescilini isteyen kimse ile birlikte,
 2. Hazinei Maliyeye izafeten ilçede mal müdürü, deftardar (varsa hazine avukatı);
 3. Taşınmaz belediye hududu içinde ise. Belediyeye izafeten belediye başkanı, taşınmaz köy hududu içinde ise, köy tüzel kişiliğine izafetle köy muhtarı olacaktır.

Tescile İtiraz Davası Dava Açma Koşulları

 1. Tescile itiraz edenin tescili istenilen taşınmazda ilgisi bulunmalı,
 2. Tescil davası açılmış bulunan mahkemeye dava açılmalı,
 3. Dava dilekçesinde, tescil dava dosyası ile, itiraz davasının birleştirilmesi

Tescile İtiraz Davası Gözönünde Tutulacak Hususlar

 1. Tescile itiraz davası dilekçe ile esas tescil davasının açıldığı mahkemeye açılmış olmalıdır.
 2. Asliye hukuk mahkemesinde kıymetleri toplamı bakımından tescil davası açılmış taşınmazlardan birinin kıymeti ….. liradan az da olsa yine asliye hukuk mahkemesine itiraz davası yapılmış bulunmalıdır. Zira Sulh hukuk mahkemesine dava açılamaz, açılsa bile asliye mahkemesinin bir dava dosyası ile sulh mahkemesindeki dava dosyasının birleştirilmesi kanunda yer almamıştır. Bu iki mahkemenin dosyası birleştirilemez. Eğer tescil davası sulh hukuk mahkemesine açılmış ise buna itiraz davasının da yine sulh hukuk mahkemesine açılması gerekir.
 3. Tescil davasına itiraz davası açıldığında, taraflar çağrılır, yani taraf teşkili yapılır, dava dosyası getirilir. İtiraz davasiyle ilgisi araştırlır. Arada ilgi görüldüğü takdirde tescil dava dosyası ile tescile itiraz dava dosyası birleştirilir, tescile itiraz dava dosyası tescil dava dosyası arasına alınır’ve deliller tescil dava doyası üzerinde toplanır. Uygulamada, çoğunlukla itiraz davası biçiminde ayrı bir dava açılmamakta, alakalı tarafından ilân üzerine veya ilândan önce veya sonra tescil davasına müdahil olarak katınılmak istenilmektedir. Müdahilliğine karar verilen alakalı, taşınmazın, kıymeti üzerinden Harçlar Yasasına göre dörtte bir oranında peşin harcı yatırmakta ve böylece müdahilîiği mukabil bir davacı sıfatını almaktadır. Kanaatimizce tescil davasında müdahillik olamaz. Zira, Medeni Yasamızın 639 uncu maddesinde açıkça tescile itiraz davasından bahsedilmektedir. Tescili istenilen taşınmazda hak iddia eden, tescil davasının görüldüğü mahkemeye (tıpkı evlenmeye itiraz davası gibi) itiraz davası açılmalı ve dilekçesinde tescil davası ile itiraz davasının birleştirilmesini Mahkemece istek hakkı bulunursa her iki dava birleştirilebilir ve itiraz davası, tescil davası dosyası üzerinde, sonuçlandırılır.
 4. Dava her türlü delille ispatlanabilir.
 5. Tescil süresine itiraz eden aynı zamanda itiraz ettiği taşınmazın adına tesclini de isteyebilir. Bu takdirde, davalı olarak’taşmmazm tescilini isteyen kimse ile birlikte, hazine ve belediye hudutları içindeki taşınmazlar hakkında belediye başkanı, köy hudutları içinde bulunan taşınmazlar hakkında da köy muhtarlığını dilekçesinde gösterecek ve bunlar hakkında da davasını açmış olacaktır. Tescil isteğini kapsamayan itiraz davasında hazine ve belediye veya köy muhtarlığının davalı olarak gösterilmesine ve davanın bu kişiler aleyhine yönetilmesine lüzum ve yasal bir zorunluk yoktur.
 6. Tescile itiraz eden davacinm iddiasını tesbit bakımından, mahkemeye bildirdiği tapu kaydı, vergi kaydının taşınmaza bilirkişi aracılığıyla uygulanması gerekecektir. Ayrıca zilyed tanıkları da.dinlenebilir. Bu takdirde taşınmazın tapuda kaydının bulunmaması gerekir.
 7. Tescile itiraz, taşınmazın yalnız bir kısmına olabilir, itirazlı olan kısmı yine keşifle tesbit edilir, fen ehline ölçtürülmek suretiyle krokisi yaptırılır. Bu kısım üzerinde itirazcının itirazı incelenir. Esas davacının da ne gibi delilleri varsa istenir ve iddiasını ispatlaması bildirilir. İtirazcı davacının iddiası yani itirazı sabit bulunmazsa reddedilir, sabit bulunursa kabul edilir, bu takdirde tescil davası itirazcının itirazının   niteliğine   göre   ya   kısmen   veya   tamamen   kabul   veya reddedilecektir.
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat