TENKİS DAVASI DİLEKÇESİ

TENKİS DAVASI DİLEKÇESİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACILAR                      : ………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)
Adres: …………………………………….
VEKİLİ                                  : Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)
Adres: …………………………………………..
Tel:…………………… Fax:……………………
DAVALI                               : ……………………. …………………………
Adres: ……………………………………..
KONU                                   : Tenkis Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkillerimin annesi vefat ettikten sonra babaları tek başına yaşamaya başlamıştır. Müvekkillerim görevleri gereği şehir dışında yaşamaktadırlar. Babaları bir süre sonra ………Köyünden …….. ile dini nikah yapmıştır.
  2. Müvekkiller, babalarının …/…/…… tarihinde vefat etmesi üzerine, sağlığında yapmış olduğu resmi bir vasiyetname ile sahip olduğu tek evini dini nikahlı eşine bıraktığını öğrenmişlerdir.
  3. Murisin Vasiyetname ile dini nikahlı eşine bıraktığı evin tahmini değeri ………. Türk Lirasıdır. Türk Medeni Kanununun 506. maddesine göre, alt soy için saklı pay miras payının yarısıdır.
  4. Ekte sunduğumuz veraset belgesinden de anlaşılacağı üzere miras bırakanın yasal mirasçısı olarak iki çocuğu bulunmaktadır. Başka da mirasçısı bulunmamaktadır. Bu durumda saklı payı aşan miktarın tenkisini istemek için bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TMK. md. 506, 573 ve İlgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca izah edilen nedenlerle, müvekkillerimin tenkis istemlerinin kabulü ile saklı paylarını aşan ………….. Türk Lirasının müvekkillerime ödenmesine, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin davalıya tahmiline karar verilmesini saygılarımla bilvekale talep ederim.

 

Davacılar Vekili
Av.

EK: Vekaletname

[/column]