TENFİZ TALEBİ

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TENFİZ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Tenfiz Talebimizden İbarettir.
TENFİZİ İSTENEN YABANCI MAH. İLAMI:………………………… Mahkemesi’nin ……/………… No.lu …./…./…….. tarihli kararı.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkilim davalıdan aralarında yaptıkları …../…./……tarihli satım sözleşmesi gereği hesaplanan faiziyle birlikte toplam………. ABD Doları alacaklıdır. Davalı borçlarını zamanında ödemediğinden ……… Yerel Mahkemesi’nde açılan dava kazanılmıştır. ………Mahkemesi İcra Dairesi Bölümünün vermiş olduğu bu karar yasa yollarından geçerek kesinleşmiştir.
  2. Kesinleşen mahkeme kararında özetle; taraflar arasında imzalanan satım sözleşmesinden doğan ……… ABD Doları’nın toplam ………ABD Doları olduğu, toplam alacağa …../…./…… tarihinden itibaren %…, dava işlem masraflarına ise …../…./……’den itibaren de %… faiz uygulanacağı belirtilmektedir.
  3. Yine …../…./…… tarihli Kesinleşen İcra Kararının İcra Edilebilirlik belgesinde icra kararının 2 haftalık itiraz süresi içimde itiraz edilmediğinden kesinleştiği ve icra edilebilir bir karar haline geldiği belirtilmiştir.
  4. Davalı müvekkile olan borcunu bu karara rağmen ödememiştir. Davalının ……….’da taşınmazları bulunmaktadır. Bu taşınmazlar üzerinde icra takibi yapacağımızdan söz konusu davayı açma gereği doğmuştur.

DELİLLER                           :  Yabancı Mahkeme İlamının Onanmış kesinleşme şerhli aslı, Yabancı Mahkeme İlamının Onanmış kesinleşme şerhli tercümesi, Tanık, Yemin ve her türlü yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  MÖHUK, HMK ve sair ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca açıklandığı üzere, davalı aleyhine alınan ve kesin hüküm haline gelen ……….. Yerel Mahkemesi’nin vermiş olduğu …../…./…… tarih ve ……/….. sayılı kararının tenfizine karar verilmesini, yargılama giderlerinin ve avukatlık ücretinin davalı üzerinde bırakılmasını saygılarımla bilvekale talep ederim.

 

Davacı Vekili
Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat