Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TEMERRÜT NEDENİYLE KİRALANANIN TAHLİYESİ TALEBİ

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

TAHLİYETALEP EDEN
DAVACI (ALACAKLI)  :
………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI (KİRACI)             :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Temerrüt nedeni ile sözleşmenin feshi ve kiralananın tahliyesi talebidir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :

Davalı, müvekkilin,…………………………………………….. adresindeki gayrimenkulünde kiracıdır.

Ancak kiracı. aylık ………………… Türk Lirasından ….. yılı ……-……, ayları kira bedelleri toplamı olan ………………… TL borcunu ödemediği için, aleyhine ……………………. İcra Müdürlüğünün …./… E. no.lu icra dosyasından yapılan takibe rağmen, borçlu davalı borcunu ödememiştir ve borçlu aleyhine tahliye davası açma zarureti hasıl olmuştur.

DELİLLER                           :  ……………….. İcra Müdürlüğü’nün ……/…… E. no.lu dosyası, kira kontratı, ve sair tüm deliller.

HUKUKİ SEBEPLER          :  İİK ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle,…………….. İcra Müdürlüğünün …../…… E. no.lu dosyası ile talep ettiğimiz kira bedellerinin, davalı tarafından kanuni süresi içinde ödenmemesi nedeni ile ……………………………….. adresindeki taşınmazdan davalı borçlunun tahliyesine, avukatlık ücreti dahil yargılama giderlerinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygı ile bilvekale talep ederim.

 

Davacı Vekili
Av.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat