Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TEMLİKNAME SÖZLEŞMESİ

Temlik Eden  :  … (İsim/Unvan ve adres)

Temlik Alan   :  … Şubesi (ve adres)

Temlik Bedeli   :  … TL/USD/EUR

Muhatap        :  … (Muhatap Kişi/Tüzel Kişi/Kurumun İsmi ve adresi)

Temlik Konusu :  … (Temlik edilen alacağın kaynağı)

  1. Şirketimizin, … kurumunda/şirketinde … sözleşmesi ve ekleri gereğince … kurumundan/şirketinden tahakkuk etmiş veya edecek olan hakediş, istihkak vs. her türlü alacaklarından toplam … TL/USD/EUR’lık kısmını, ödenmek üzere, … A.Ş./LTD’nin … T.A.Ş. … şubesinde ve diğer tüm şubelerinde doğmuş ve doğacak, nakdi ve gayrinakdi her türlü kredilerinin ve kredi geri ödemelerinin, faiz ve sair ferilerinin teminatını teşkil etmek üzere, … T.A.Ş. … Şubesi’ne Türk Borçlar Kanunu’nun 183 ve devam maddelerindeki temlikle ilgili hükümleri gereğince bütün hakları ile birlikte gayrıkabilü rücu olmak üzere devir ve temlik ettim.
  2. Temlik ettiğim miktar ile ilgili ödemeyi muhataptan talep, tahsil ve ahzu kabza, temellük eden … T.A.Ş. … Şubesi’nin yetkili olduğunu ve bu miktar üzerinden hiçbir hak ve alacağımızın olmadığını beyan ve kabul ederim.
  3. Temlik ettiğimiz alacağın, üçüncü şahıslara işbu temliknamenin düzenlenme tarihinden önce yurt içinde ve yurt dışında kısmen veya tamamen temlik ve/veya rehin edilmediğim ve işbu alacak üzerinde herhangi bir haciz, ihtiyati haciz veya başkaca bir takyidat bulunmadığını, işbu temlikin verilmesine akdi bir engel olmadığını beyan, kabul ve taahhüt ederim.
  4. … T.A.Ş.’nin, bu işle ilgili olarak yapılan ödemeleri izleyebilmesi için gerekli her türlü bilgi, belge, hesap ve kayıtları takip etmeye ve incelemeye yetkili olduğunu ancak, yapılan ödemelerin yeterliliği konusunda araştırma yapmaya mecbur olmadığını, … T.A.Ş.’nin temlik edilen alacağın tahsilini sağlamak için herhangi bir işlem yapmak, kanuni takibe geçmek gibi mecburiyetinin olmadığını, … T.A.Ş.’nin vaki olabilecek her türlü gecikmelerden sorumlu tutulmayacağını, … T.A.Ş.’nin temlik nedeniyle tahsil edeceği paraları nakdi veya gayrinakdi, asaleten ve/veya kefaleten borçlarımızdan dilediğine mahsup edebileceğini, temlik edilen alacakların tahsilinde Banka veznesine yatırıldığı ve hesaplarına intikal tarihini takip eden iş gününün valör tarihi olarak alınmasını beyan, kabul ve taahhüt ederim.
  5. İşbu alacak temlikine rağmen; … T.A.Ş.’nin Kredi Sözleşmeleri gereğince alacağının tamamını faiz ve ferileri ile birlikte muaccel kılmaya ve alacağının tamamı üzerinden krediyi kat’ etme yetkisinin bulunduğunu, işbu alacak temlikinin borcun tamamı üzerinden … T.A.Ş.’nin takip hakkını etkilemeyeceğini ve … T.A.Ş.’nin şirketimiz ile müşterek borçlu müteselsil kefiller hakkında yasal yollara müracaat hakkının bulunduğunu, … T.A.Ş.’nin şirketimiz ve/veya müşterek borçlu müteselsil kefillerin vermiş oldukları diğer teminatlara müracaat edebileceğini, takas mahsup haklarını re ‘sen kullanmaya yetkili olduğunu ve bu hususlara hiçbir itirazımız olmadığını beyan, kabul ve taahhüt ederim.
  6. İşbu temlik sözleşmesi kapsamında yapılan tahsilatlarda … T.A.Ş.’nin kayıt ve defterlerinin kesin delil olacağı ve esas alınacağını beyan ve kabul ederim.
  7. İşbu temliknamenin bir nüshasının lehine temlik alan … T.A.Ş … Şubesi Müdürlüğü’ne … adresine APS olarak tebliğini, bir nüshasının muhatap …’nın … adresine APS olarak bilgi ve gereği için tebliğini rica ederim. …/…/…
Temlik Eden
Ad Soyad
İmza
Temlik Alan
Ad Soyad
İmza

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat