Teminat ipoteği muacceliyet ihtarnamesi örneği

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Teminat ipoteği muacceliyet ihtarnamesi örneği

BAKIRKÖY ….. NOTERLİĞİ’NE


İHTAR EDEN :………………
VEKİLİ :………………….
MUHATAPLAR: 1- ……………… (T.C Kimlik No: ……………………)
…………………………..
2- ……………………………………
KONU : Muacceliyet ihtarıdır.
SAYIN MUHATAPLAR;
Fazlaya ilişkin talep ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile, ……………….nin, müvekkil şirkete, …………. İcra Müdürlüğü’nün ……………. E Sayılı dosyasından kaynaklanan ………… TL borcunuzu, iş bu ihtarnamenin tarafınıza tebliğinden itibaren 3 iş günü içinde, ihtarnamenin tebliğ tarihinden ödeme tarihine kadar geçecek sürede işleyecek ticari faizi ile birlikte ödemenizi, aksi taktirde …………. İli ……………İlçesi …………….. Mahallesi …………. Ada … Parselde kain ………. nolu bağımsız bölüm üzerine …………….. tarih ve …………. yevmiye no ile kurulan 1. Derece ………… TL bedelli ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip de dahil olmak üzere tüm yasal yollara başvurulacağını TTK md. 18/2-3 fıkralarına delaleten,
İHTAR EDERİZ.

İhtar Eden Vekili
Av. ………………….


SAYIN NOTER;
İhtarnamenin bir suretinin muhataplara tebliği ile, bir suretinin tarafıma iadesini talep ederim.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat