Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİ

TEK SATICILIK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1. TARAFLAR

…adresinde faaliyet gösteren … Ltd. Şti (bundan sonra kısaca “şirket” olarak anılacaktır) ile adresinde faaliyet gösteren … Ltd. Şti (bundan sonra kısaca “tek satıcı” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki koşullarla bir tek satıcılık sözleşmesi akdolunmuştur.

MADDE 2. KONU

İşbu sözleşmenin konusu, şirket tarafından üretilen …  bölgesinde …  yıl süreyle tek satıcı tarafından satış ve dağıtımının üstlenilmesidir.

MADDE 3.  YÜKÜMLÜLÜKLER

 

ŞİRKETİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Şirket, işbu sözleşme ile, kendisi tarafından üretilen ….. ürünlerinin satışı ve dağıtımı konusunda … bölgesinde, … yıl süreyle tek satıcıyı o bölgedeki münhasır satıcı ve dağıtıcı olarak kabul edilmektedir.

3.2.  İşbu sözleşme yürürlükte kaldığı sürece bölge içinde şirket … satış ve dağıtım hakkını tek satıcıdan başka hiçbir kişi ve/veya kuruluşa vermemeyi taahhüt etmektedir. Aksi takdirde tek satıcı sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahip olacak ve şirket tek  satıcının bu nedenle uğrayacağı tüm zararları karşılayacaktır. Bunun yanında şirket, sözleşme koşullarına uymadığı için tek satıcıya …  ödemeyi taahhüt eder.

3.3. Şirket, sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihi olan …/…/… tarihini takip eden ikinci gün … satıcıya teslim edecektir. Daha sonra satıcının ihtiyaç adetine göre teslimat yapılacaktır.

3.4. Şirket, söz konusu bölgede daha önce kendisi ile iş ilişkisi içinde … alıcılarının listesini tek satıcıya verecek ve tek satıcının bu müşterilerle irtibat kurmasında yardımcı olacaktır.

 

TEK SATICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.5. …  mahalli satış fiyatı, şirketin satış fiyatına … kar ve mahalli satış yerine kadar olan nakliye masrafının ilave edilmesiyle, teşekkül eder. Tek satıcı, şirket tarafından belirlenen mahalli azami satış fiyatının üstünde satış yapamaz. Aksine hareketin tespitinde şirket sözleşmeyi feshedebilir.

3.6. Tek satıcı, ödemelerini her ayın on beşinde düzenli olarak yapmak zorundadır. Malların tek satıcıya satış fiyatı piyasa koşullarına göre şirket tarafından tespit edilir. Şirket tarafından tespit edilen fiyatlara göre tek satıcı ödeme yapmazsa sözleşme şirket tarafından feshedilebilir.

3.7. Tek satıcı, bu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren … gün içerisinde şirketin … adresindeki deposundan 3.3. maddesindeki … almak zorundadır. Aksi halde her gün için … TL ardiye parası alınır.

3.8. Tek satıcı, …  pazarlanması faaliyetlerini kendi işyerinde bizzat yürütecektir.

3.9. Tek satıcı, İşyerinin ve müştemilatının faaliyeti için gerekli olan izin ve ruhsat ilgili resmi kuruluşlardan bizzat kendisi temin edecektir. Ayrıca, tek satıcı söz konusu işyerinde asgari dört adet yangın söndürme cihazı bulundurmak zorundadır. Tek satıcı işyerinin dışında müsait bir yerine … yetkili satıcısıdır şeklinde bir tabela asmak zorundadır. Tek satıcı satıcılık faaliyeti sırasında müşterilerden gelen şikayetleri bir rapor şeklinde şirkete sunmak zorundadır.

3.10. Tek satıcı, satıcılık faaliyetlerinden doğan tüm ticari muameleleri usulune uygun bir şekilde tam ve doğru olarak tutmak zorundadır. Şirket, tek satıcının ticari defterlerini, hesaplarını ve satış faaliyetleri ile ilgili muamelatını dilediği zaman kontrol edebilecektir.

3.11. Tek satıcı, şirketin yazılı muvafakatı olmaksızın iş bu sözleşmeden kaynaklanan tek satıcılığını bir başka gerçek ve tüzel kişiye veya herhangi bir ortaklığa devredemez.

3.12. Tek satıcı, önceden şirketin onayını almak kaydıyla vekil tayin edebilir. Ancak bu verilin hareketlerinden tamamıyla tek satıcı sorumludur.

3.13 Sözleşme şirket tarafından tek satıcının sözleşmeye aykırı davranışından dolayı feshedilirse, tek satıcı şirkete … (…) ödemeyi taahhüt eder.

3.14. Tek satıcı, şirkete tek satıcılık teminatı olarak …(…) tutarında banka teminat mektubunu sözleşmenin aktedildiği tarih olan …/…/…. tarihinde verecektir. Sözleşmenin süresi sonunda şirket tarafından yenilenmemesi halinde veya sözleşmenin tek satıcının kusuru olmaksızın makul sebeplere binaen şirket tarafından feshi durumunda tek satıcılık teminatı tek satıcıya iade edilir.

3.15. Taraflar, işbu sözleşmedeki kayıtlı işyerini kanuni ikametgah olarak kabul ederler ve bu adrese yapılacak her türlü tebligatı kendisine yapılmış addederler. Tek satıcı adres değişikliğini 15 gün içerisinde şirkete bildirmekle mükelleftir. Bildirmediği takdirde şirketteki son adresine yapılacak tebligat kendisine yapılmış sayılır.

3.16. İşbu tek satıcılık sözleşmesinin feshi veya herhangi bir sebeple sona ermesi halinde tek satıcının şirketle bu sözleşmeye dayanarak yaptığı tüm sözleşmeler de kendiliğinden sona erecek ve tek satıcının bütün borçları muaccel hale gelecektir.

3.17. Şirket sözleşmenin bitiminde sözleşmeyi yenileyip yenilememekte tamamen serbesttir.

MADDE 4. İHTİLAF VE ÇÖZÜM YOLU 

İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve yorumundan doğacak ihtilaflarda … mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

İşbu sözleşme …/…/… tarihinde …’da iki nüsha olarak hazırlanıp taraflarca imzalanmış olup birer nüshası taraflara verilmiştir.

Tek Satıcı                                                        Şirket
( Ticaret Ünvanı, İmza )                            (Ticaret Ünvanı, İmza )

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat