T.C.

YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2014/27652
K. 2015/1372
T. 21.1.2015
* TEBLİĞ İŞLEMİNİN USULSÜZLÜĞÜİDDİASININ MAHKEMECE RE’SEN NAZARA ALINAMAMASI ( Tebliğ İşleminin Usulsüzlüğü İşleminin Şikayet Niteliğinde Olduğu – 7 Günlük Süreye Tabi Olduğu/Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu İle Takipte Borca İtirazın 5 Günlük Sürede Yapılmadığından İstemin Süre Aşımı Nedeniyle Reddedilmesi Gerektiği )
 
* KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ YOLU İLE TAKİPTE BORCA İTİRAZ ( Tebligatın Usulsüzlüğüne Yönelik Şikayette Bulunulmadığından Bu Hususun Re’sen İncelenemeyeceği – Ödeme Emrinin Tebliğ Tarihine İtirazlar 5 Günlük Sürede Yapılmadığından İstemin Süre Aşımı Nedeniyle Reddedileceği )
* ÖDEME EMRİNE İTİRAZ ( Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yolu İle Takipte Borca İtirazın 5 Günlük Sürede Yapılmadığından İstemin Süre Aşımı Nedeniyle Reddedilmesi Gerektiği – Tebligatın Usulsüzlüğüne Yönelik Şikayette Bulunulmadığından Bu Hususun Re’sen İncelenemeyeceği )
2004/m. 16, 168
ÖZET : Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile başlatılan takip üzerine, yetki itirazı ve takibe konu bonoların bedelinin ödenmesi sebebiyle borca itirazda bulunulmuş, takibin iptali talep edilmiştir.
Başvuru bu hali ile yetkiye ve borca itiraza dair olup, bu itirazın 5 günlük sürede yapılması gerekir. Ödeme emri tebliğ işleminin usulsüzlüğü iddiası “şikayet” niteliğinde olup, 7 günlük süreye tabi olduğundan, ileri sürülmediği takdirde mahkemece resen nazara alınamaz.
Borçlunun itiraz dilekçesinde, tebligatın usulsüzlüğüne yönelik bir şikayette bulunmadığı halde mahkemece bu hususun resen incelenerek tebliğ tarihinin düzeltildiği ve düzeltilen tebliğ tarihine göre yetkiye ve borca itirazların esastan incelenerek reddine karar verildiği anlaşılmıştır. Şikayetçi tarafından tebligat usulsüzlüğünün ileri sürülmediği, bu durumda ödeme emrinin tebliğ edildiği tarihe göre itirazların 5 günlük sürede yapılmadığı gözetilerek istemin süre aşımı sebebiyle reddi gerekir.
DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Asye Parlak tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
KARAR : Borçlu, alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak hakkında kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile başlatılan takip üzerine icra mahkemesine başvurusunda, yetkili yerin Beykoz İcra Daireleri ve mahkemesi olduğunu, ayrıca takibe konu bonoların bedelinin ödenmesi sebebiyle borca itiraz ettiğini ileri sürerek takibin iptalini talep etmiş, mahkemece, tebligat usulsüzlüğü şikayetinin kabulüyle ıttıla tarihinin 20.3.2014 olarak düzeltilmesine, yetkiye ve borca itirazın ise reddine karar verildiği görülmektedir.
Başvuru bu hali ile yetkiye ve borca itiraza dair olup, İİK’nun 168/5. maddesi uyarınca bu itirazın 5 günlük sürede yapılması gerekmektedir.
Ödeme emri tebliğ işleminin usulsüzlüğü iddiası “şikayet” niteliğinde olup, İİK.nun 16/1.maddesi gereğince 7 günlük süreye tabi olduğundan, ileri sürülmediği takdirde mahkemece resen nazara alınamaz.
Somut olayda, borçluya örnek 10 ödeme emrinin 12.3.2014 tarihinde tebliğ edildiği, başvurunun ise 25.3.2014 tarihinde yapıldığı görülmektedir. Borçlunun icra mahkemesine sunduğu itiraz dilekçesinde, tebligatın usulsüzlüğüne yönelik bir şikayette bulunmadığı halde mahkemece bu hususun resen incelenerek tebliğ tarihinin düzeltildiği ve düzeltilen tebliğ tarihine göre yetkiye ve borca itirazların esastan incelenerek reddine karar verildiği anlaşılmıştır.
O halde mahkemece, şikayetçi tarafından tebligat usulsüzlüğünün ileri sürülmediği, bu durumda ödeme emrinin tebliğ edildiği tarihe göre itirazların İİK’nun 168/5. maddesi uyarınca 5 günlük sürede yapılmadığı gözetilerek istemin süre aşımı sebebiyle reddi gerekirken işin esasının incelenerek yazılı gerekçe ile reddi isabetsiz olup, kararın bu sebeple bozulması gerekir ise de, sonuçta istem reddedildiğinden sonucu itibariyle doğru olan kararın onanması gerekmiştir.
 
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 438. maddeleri uyarınca ONANMASINA, alınması gereken 27,70 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.01.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat