TAZMİNAT TALEBİ-İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE EDİLEN TAŞINMAZI KİRAYA VERMEK

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TAZMİNAT TALEBİ-İHTİYAÇ NEDENİYLE TAHLİYE EDİLEN TAŞINMAZI KİRAYA VERMEK

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Türk Borçlar Kanunu’nun 355. maddesine aykırı davranan davalıdan, müvekkilin kendisine son kira yılında ödediği bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere tazminat talebimizdir.
DAVA DEĞERİ                   :…………….. TL
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkil davalıya ait taşınmazda kiracı olarak oturmakta iken, mal sahibi taşınmaza ihtiyacı bulunduğunu belirterek önce müvekkile noter kanalı ile ihtar göndermiş, daha sonra da ………. Sulh Hukuk Mahkemesine ihtiyaç nedeni ile tahliye davası açmış ve mahkeme kararı gereğince müvekkili tahliye ettirmiştir.
  2. Davalı tahliyenin üzerinden üç yıl geçmeden, adı geçen taşınmazı bir süre önce başka bir kişiye kiraya vermiştir. Bu durumda davalının Türk Borçlar Kanunu’nun 355. maddesine aykırı eylemi nedeniyle, aynı maddenin son fıkrasına göre bir yıldan az olmamak üzere takdir edilecek miktarda tazminata mahkum edilmesi için mahkemenize müracaat etme zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER                           :  ………. Sulh Hukuk Mahkemesinin ……/…… Esas sayılı Tahliye Dava Dosyası, Keşif, Bilirkişi İncelemesi, Tanıklar ve her tür delil.

HUKUKİ SEBEPLER          :  TBK md. 355 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                :  Yukarıda kısaca izah edildiği üzere, TBK’nın 355. maddesine aykırı davranan davalıdan, müvekkilin kendisine son kira yılında ödediği bir yıllık kira bedelinden az olmamak üzere takdir edilecek tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tahsili ile müvekkile ödetilmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini bilvekale saygıyla talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat