T.C YARGITAY

11.Hukuk Dairesi

Esas: 2008 / 8914

Karar: 2010 / 142

Karar Tarihi: 11.01.2010

ÖZET: Davacıya ait iş yerinin yüksek gerilim hattındaki ani değişim sonucu trafosunun sigortalarının ve elektrik saatinin yanarak hasar görmesi sonucu sigorta tazminatının ödenmediği ileri sürülerek …-YTL’nın tahsiline karar verilmesi talep ve dava edilmiştir. Davalı voltaj iniş ve çıkışlarının neden olduğu hasarların teminat dışı olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir ancak davacı iş yerindeki hasarın voltaj iniş ve çıkışına bağlı kısa devreden kaynaklandığı ve bunun genel şartlarda teminat dışı olarak düzenlendiği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

(818 S. K. m. 41, 42, 43)

İşyerinin Yüksek Gerilim Hattındaki Ani Değişim Sonucu Trafonun Yanması

Dava ve Karar: Taraflar arasında görülen davada Emirdağ Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 31.05.2007 tarih ve 2006/512 – 2007/336 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Berkant Şengel tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşüldü düşünüldü:

Sigorta Tazminatının Ödenmemesi

Davacı vekili, davalı nezdinde sigortalı müvekkiline ait iş yerinin yüksek gerilim hattındaki ani değişim sonucu trafosunun, sigortalarının ve elektrik saatinin yanarak hasar gördüğünü, sigorta tazminatının ödenmediğini ileri sürerek, 8.542 YTL’nın tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, voltaj iniş ve çıkışlarının neden olduğu hasarların teminat dışı olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Voltaj İn Ve Çıkışlarının Neden Olduğu Hasarların Teminat Dışı Olduğu

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlar ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davacı iş yerindeki hasarın voltaj iniş ve çıkışına bağlı kısa devreden kaynaklandığı, bu durumun genel şartlarda teminat dışı olarak düzenlendiği gerekçesiyle davanın reddinekarar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, davacı vekilinin bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 03,15 TL temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 11.01.2010 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat