T.C YARGITAY

11.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 9157

Karar: 2000 / 52

Karar Tarihi: 17.01.2000

ÖZET: Davacı tacir olup müessesesini ilgilendiren fiil ve işlerin ticari iş sayılmasına ve davalının da tacir olmasına göre istem gibi reeskont faizine hükmedilmesi gerekir.

(6762 S. K. m. 3) (3095 S. K. m. 2)

Davacının Tacir Olduğu

Dava: Taraflar arasındaki davanın Gaziosmanpaşa 1. Asliye Hukuk Mahkemesince görülerek verilen 15.07.1999 tarih ve 1998/566 – 1999/607 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dava dosyası için Tetkik Hakimi Ahmet Susoy tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Karar: Davacı vekili, müvekkili şirkete ait şebeke güzergahına, davalı şirket tarafından gerçekleştirilen kollektör kazısı esnasında hasar verildiğini ileri sürerek, (4.795.854.866.) lira müvekkili şirket zararının hasar tarihinden itibaren işleyecek reeskont faiziyle birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davacı Müessesesini İlgilendiren Fiil Ve İşlerin Ticari İş Sayılması

Davalı, davaya cevap vermemiştir.

Mahkemece, iddia, dosyadaki kanıtlar ve bilirkişi raporuna nazaran, davanın kabulü ile (4.795.894.866.-) lira tazminatın haksız fiil tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Karar, davacı vekilince temyiz edilmiştir.

Davalının Tacir Olduğu

Dava, davacıya ait tesislere davalı şirkete ait aracın verdiği zararın giderimi isteminden ibarettir. Davacı tacir olup, TTK.nun 3. maddesi uyarınca bu müesseseyi ilgilendiren fiil ve işlerin ticari iş sayılmasına ve kaldı ki davalının da tacir olmasına ve ayrıca 3095 sayılı Yasa’nın 2. maddesinin 2. fıkrasında, <arada sözleşme olmasa bile, ticari işlerde temerrüt faizi, T.C. Merkez Bankası’nın kısa vadeli krediler için öngördüğü reeskont faiz oranına göre istenebileceği> belirtilmiş olmasına göre, olayda istem gibi reeskont faizi hükmetmek gerekirken, yasal faize hükmedilmesi doğru olmamış, bu nedenle hükmün davacı yararına bozulması gerekmiştir.

İstem Gibi Reeskont Faizine Hükmedilmesi Gereği

Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmü davacı yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 17.01.2000 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat