Suçun Nitelikli Unsurları Nelerdir?

Tazminat Davası

T.C YARGITAY

11.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 8912

Karar: 2000 / 98

Karar Tarihi: 18.01.2000

ÖZET: Davacı vekili, müvekkilinin telif hakkına sahip olduğu bilgisayar programlarının davalılarca çoğaltılarak satışa sunulması suretiyle haksız kazanç elde ettiklerini ileri sürerek haksız rekabetin önlenmesini, uğranılan maddi zararın tespitiyle, şimdilik … USD. Tazminatın döviz faizi ile tahsil tarihindeki kur üzerinden davalılardan tahsilini talep etmiştir. Davacının temyizine gelince, davacı dava dilekçesinde döviz cinsinden talepte bulunmuştur. Davalı şirketin dava dışı kişilerle yaptığı sözleşmeleri dolar bazında yaptığı anlaşılmaktadır. Bu durumda davacı lehine hükmolunacak tazminatın, sözleşmelerin yapıldığı tarihler de dikkate alınarak ve kanun maddesi de gözetilmek suretiyle döviz cinsinden belirlenip hasıl olacak sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekir.(5846 S. K. m. 68)

Davacının Dava Dilekçesinde Döviz Cinsinden Talepte Bulunduğu

Dava: Taraflar arasındaki davanın Trabzon 1.Asliye Hukuk Mahkemesince görülerek verilen 14.4.1999 tarih ve 1996/496-1999/127 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi duruşmalı olarak taraf vekilleri tarafından istenmiş olmakla bazı noksanlıkların ikmali için dosya mahalline gönderilmişti. Bu noksanlıkların giderilerek dosyanın gönderildiği anlaşılmakla duruşma için belirlenen 18.1.2000 günde davacı avukatı Melih Acar geldi davalı avukatı tebligata rağmen gelmedi, temyiz dilekçesinin de süresinde verildiği anlaşıldıktan ve duruşmada hazır bulunan taraf avukatı dinlenildikten sonra duruşmalı işlerin yoğunluğu ve süre darlığından ötürü işin incelenerek karara bağlanması ileriye bırakılmıştı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi Ömer Özdemir tarafından düzenlenen rapor dinlenildikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Karar: Davacı vekili, müvekkilinin telif hakkına sahip olduğu bilgisayar programlarının davalılarca çoğaltılarak satışa sunulması suretiyle haksız kazanç elde ettiklerini ileri sürerek haksız rekabetin önlenmesini, uğranılan maddi zararın tespitiyle, şimdilik 10950 USD. Tazminatın döviz faizi ile tahsil tarihindeki kur üzerinden davalılardan tahsilini talep etmiştir.

Davalı Şirketin Dava Dışı Kişilerle Yaptığı Sözleşmeleri Dolar Bazında Yaptığı

Davalılar vekili, programların yetkili satıcıdan pazarlanabileceği koşuluyla satın alındığını, haksız rekabet bulunmadığını, şirket müdürü G. P.’e husumet düşmeyeceğini savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, davacının telif haklarına sahip olduğu <Nouell Net Ware> bilgisayar programlarının davalılar tarafından izinsiz şekilde kopyalanarak üçüncü kişilere satıldığı gerekçesiyle FSEK. 68/2.gereğince satış bedelinin %50 fazlasına tekabül eden 164.194.125 liranın dava tarihinden itibaren yasal faiziyle davalılardan tahsiline, haksız rekabetin önlenmesine, izinsiz olarak çoğaltılan eserlerin ve aletlerin imhasına, hükmün ilanına karar verilmiştir.

Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve bilgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve davalılar vekilinin aşağıdaki 2 nolu bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Ancak, davalı G. P.’in davalı Kareks İth. İhr. ve San. Ltd. Şti.nin haksız eylemine fiilen katıldığı kanıtlanmadığı halde aleyhinde hüküm kurulması doğru değildir.

Hükmün Bozulması Gereği

3- Davacının temyizine gelince, davacı dava dilekçesinde döviz cinsinden talepte bulunmuştur. Davalı şirketin dava dışı kişilerle yaptığı sözleşmeleri dolar bazında yaptığı anlaşılmaktadır. Bu durumda davacı lehine hükmolunacak tazminatın, sözleşmelerin yapıldığı tarihler de dikkate alınarak ve FSEK. nun 68.maddesi de gözetilmek suretiyle döviz cinsinden belirlenip hasıl olacak sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

Sonuç: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle davalılar vekilinin diğer temyiz itirazlarının reddine, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle hükmün davalı Galip Pekşen yararına, 3 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacı yararına BOZULMASINA, 65.000.000 lira duruşma vekillik ücretinin davalı Kareks İth. İhr. ve San. Ltd. Şti.nden alınarak davacıya verilmesine, ödedikleri temyiz peşin harçların istekleri halinde temyiz eden davacı ve davalılara iadesine, 18.01.2000 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat