Taşkın Hacze İtiraz Dava Dilekçesi

TCK m. 249 nedir?

Taşkın Hacze İtiraz Dava Dilekçesi

………………….NÖBETÇİ İCRA HAKİMLİĞİ’NE

ŞİKÂYETÇİ(BORÇLU): Adı ve Soyadı…………………..TC.NO……………….

ADRES:…………………………………………………………………….

VEKİLİ:…………………………………………………………………….

KARŞI TARAF:……… 2. İcra Müdürlüğü

KONU:…………….2. İcra Müdürlüğü’nün 2015/…..Esas sayılı dosyası nezdindeki Taşkın Hacize itiraz.

DELİLLER:

……….. 5. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2014/…….E VE 2015/….. Kararı,…………. 2. İcra Müdürlüğü’nün 2015/….Esas sayılı dosyası, keşif ve bilirkişi tetkikatı, tanık beyanları, ilmi ve kazai içtihatlar ile karşı tarafın sunacağı delillere karşı delil ikame etmek hakkımız mahfuz kalmak kaydı ile her türlü delil.

DAVAMIZIN İZAHI:

1.-……………. 5. Sulh Hukuk 2014/…….E VE 2015/….. Kararı kesinleşmiş ve………… 2. İcra Müdürlüğü’nün 2015/…Esas sayılı dosyasıyla ilamlı icraya konu edilmiştir.

2.-Anılan dosya nezdinde, takip alacaklısı vekili müvekkillerin ilamı icra etmemesi halinde, hükmün icraen yerine getirilmesini teminen teminat mahiyetinde müvekkllerin mallarına haciz konulmasını talep etmiştir.

3.-Kaldı ki, müvekkiller ilamı bizzat icra etmek üzere icra müdürlüğüne başvurmuşlardır.

4.-3 müvekkillin müteselsil borcu 80.000 TL’dir.

Ancak,

5.- Sayın mahkemece de tetkik edildiğinde görüleceği üzere, müvekkillerin 1’den fazla gayrimenkulü haczedilmiştir.

5.1.- Mezkur hacizler neticesinde, haczedilen gayrimenkullerin kıymet takdiri yapılmamıştır.

5.2.-Bundan başka, asıl alacağı, fer’ileri ve takip giderlerini aşan ölçüde haciz uygulanmıştır. Bu husus da İİK 85/I’e ve Yargıtay İçtihatları’na aykırıdır.

Şöyle ki:

T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2000/3575K. 2000/3801 T. 15.5.2000 “…haczi mümkün taşınmazlar açısından değer tesbiti yaparak, alacak miktarını karşılayacak taşınmazları belirlemek ve fazla hacizleri kaldırmak gerekir.…”

NETİCE OLARAK,

3.-Hiçbir kıymet takdiri yapılmadan, 3 müvekkillin her birinin ayrı ayrı, 1’den fazla taşınmaz malları üzerine İİK 85/1’e aykırı olarak konan, taşkın hacizlerin kaldırılması için işbu davanın ikame edilerek şikayet talebinde bulunmamız hasıl olmuştur.

4.-Sayın mahkemeden re’sen yaptırılacak kıymet takdiri neticesinde, icra dosyası nezdindeki fazla hacizlerin kaldırılması hususunda karar ittihazını takdirlerinize arz ederiz.

5.-Bundan başka, müvekkillerden ……………… müteahhitlik yapmaktadırlar. Geçimini sağlamak üzere, inşaatını yaptığı binaları 3. kişilere pazarlayarak satışa çıkarmaktadır.

6.-Ancak, müvekkilin borcu karşılar miktarda 1’den fazla gayrimenkulüne haciz konmuş olmasına rağmen, 3. kişi müşterilere satışa çıkardığı taşınmazlarına da haciz uygulanmıştır.

7.-Bu da müvekkilin iş çevresinde olumsuz etkiler yapmakta, satışa çıkan taşınmazların hacizli olması müvekkilin ticari itibarını lekelemekte, müşteri kaçırmasına sebep olmaktadır.

Bu sebeple, sayın mahkemenin taşkın hacizlerin kaldırılması yönünde karar ittihazında bulunması halinde öncelikle, yukarıda izah ettiğimiz hususu dikkate alınarak, işbu dilekçenin ekinde yer alan İstanbul ili Bakırköy 1. Tapusu’nun … Mahallesi … ada, … parsel/ .. parsel/.. parsel sayılı taşınmazdaki 8 adet bağımsız bölüm üzerindeki fazla hacizlerin kaldırılmasını talep ederiz.( EK-1)Takdir, sayın mahkemenindir! …

NETİCE-İ TALEP:

Arz ve izah ettiğimiz sebeplerle ve sayın mahkeme tarafından resen takdir olunacak sebepler muvacehesinde davanın kabulü ve her türlü masraf ve vekalet ücretinin karşı tarafa tahmili hususlarında karar ittihazını takdirlerinize arz ederim.

Saygılarımla…

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat