Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

TAŞIT REHİN SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme ………. T.A.Ş. ile kredili müşteri arasında imzalanan ../../…. tarihli, ………. TL/USD/Euro tutarlı Tüketici Kredisi Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

BANKA tarafından işbu rehin sözleşmesinin ek olduğu Tüketici Kredi Sözleşmesi ile kredili müşteriye kullandırılan kredinin teminatını teşkil etmek üzere aşağıdaki tabloda özellikleri belirtilen motorlu taşıt/taşıtlar, ekte belirtilen ödeme planındaki toplanan bedel ile kredili müşteri/rehin veren tarafından bağlı bulunduğu Trafik Siciline tescil suretiyle rehnedilmiştir.

Kredili müşteri/rehin veren yukarıda özellikleri belirtilen taşıt/taşıtlar üzerinde BANKA’nın rehin hakkının ve satılamaz Trafik Siciline tescil ve kayıt ettirdiğini, taşıta ilişkin ticari plaka ve bu plakaya bağlı bütün hakların rehin kapsamı içerisinde olduğunu, Bankaca Trafik Sicilinden rehin ve satılamaz kaydının silinmesi için BANKA’nın yazılı talebine kadar taşıtı bir başkasına satmayacağını, rehin vermeyeceğini, mülkiyeti muhafaza sözleşmesi yapmayacağını, taşıt üzerinde hiç bir tasarruf hakkı bulunmadığını, muacceliyet halinin oluşması sebebiyle kredi borcu ve borca ilişkin faiz ve fer’ileriyle birlikte tamamen ödenmesine kadar, Trafik Sicilindeki rehnin ve satılamaz kaydının kaldırılmayacağını, taşıtın telef olması, zarar görmesi veya değerinin eksilmesinden BANKA’nın sorumlu olmayacağını, T.Medeni Kanunu’nun 946. madde hükmü ile ilgili hak ve taleplerinden işbu sözleşme ile vazgeçtiğini ve satılamaz kaydının taşıtın ruhsatına dercedilmesini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sigorta Hükümleri

Kredili Müşteri/rehin veren BANKA’ya teminat olarak gösterilen ve/veya BANKA’dan aldığı krediye istinaden satın aldığı taşıt ve taşıtları BANKA’nın ………. Şubesi dain ve mürtehin olacak şekilde BANKA ile mutabık kaldığı ve aşağıda yer alan prim ödeme koşulları kapsamında sigorta ettirebileceği gibi, BANKA’nın ………. Şubesi dain ve mürtehin olacak şekilde dilediği sigorta Şirketine sigortalatacağını ve sigorta sözleşmelerini BANKA alacağının tamamen tahsil edileceği tarihe kadar yenileteceğini kabul etmiştir.

Prim Ödeme Koşulları

Peşin Ödeme         :

Vadeli Ödeme       :              ise       (        ) ay vadeli

Toplam sigorta bedeli        :

Taşıt sigortasının mahiyeti her türlü risklere karşı kasko, ihtiyari mali mesuliyet, koltuk, ferdi kaza sigortası ile yangın, deprem, sel, su baskını, yer kayması ve terör teminatlarını da kapsayacaktır. Kredili müşteri/rehin veren, BANKA’nın rehnedilen menkulün hasara uğraması halinde, sigorta sözleşmesi hükümleri uyarınca tazminatın tahsili için kanunen ve usulen gerekli her türlü işlemi yapmaya ve tazminat miktarını tespit ve tahsil etmeye ve zimmetindeki bütün alacaklarını sigorta bedelinden almaya yetkili olduğunu, sigorta şirketi ile tazminat konusunda çıkacak anlaşmazlığın BANKA’ca açılacak dava ve takip masraflarının tümünün kendilerine ait olduğunu; motorlu taşıt ile ilgili olarak sigortanın yaptırıldığı sigorta şirketine hasarı ihbar, prim ödeme ve sair tüm yükümlülüklerini yerine getireceğini, aksi takdirde doğan her türlü zarardan dolayı BANKA’ya karşı sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

İşbu sözleşmenin tamamı taraflarca okunarak …/…/…. tarihinde imzalanmıştır.

İşbu sözleşme eki bulunduğu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olup, işbu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Tüketici Kredisi Sözleşmesinin teminata ilişkin genel hükümlerinin ve diğer tüm hükümlerin işbu sözleşme içinde aynen geçerli olacağını kabul beyan ve taahhüt ederler.

 

[/column]

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat